Now showing items 1-20 of 609

 • Viladům v Humpolci - stavebně technologický projekt 

  Březina, Vojtěch
  Práce obsahuje stavebně technologický projekt bytového domu Viladům Humpolec. Bytový dům má pět nadzemních podlaží s deseti bytovými jednotkami. V prvním nadzemí se nachází garáže a provozovna se samostatným vstupem. Autor ...
 • Tvorba 3D modelu budovy s využitím laserového skenování 

  Sabo, Stanislav
  Cílem této práce je naskenování části interiéru a exteriéru budovy FEKT-u s využitím skeneru FARO Focus3D X 130 a vytvoření 3D modelu v systému WGS 84. Dále je vyhotovena rešerše metod, stavu a využití této technologie a ...
 • Bytový dům Hubertus v Karlově Studánce - stavebně technologický projekt 

  Dvořák, Miloslav
  Práce se zabývá řešením technologie provedení Bytového domu Hubertus v Karlově Studánce. Obsahem této práce je technologický předpis, technická zpráva, zařízení staveniště, návrh jeřábu, časový harmonogram objektový i ...
 • Testování globálního transformačního klíče v okolí Olomouce 

  Žák, Jozef
  Táto diplomová práca sa zaoberá overením presnosti globálneho transformačného kľúča na zhusťovacích bodoch v okolí Olomouca pomocou vybraných GNSS metód. Práca popisuje technológiu GNSS, jej rozdelenie, metódy merania a ...
 • Vývoj a testování zařízení pro absolutní kalibraci GNSS antén 

  Komárek, Josef
  Obsahem diplomové práce je ověření chodu polohovacího zařízení používaného k absolutní kalibraci GNSS antén v závislosti na velikosti zatížení nosníku, ke kterému se antény upevňují. První část práce je věnována úvodu do ...
 • Rehydratace alkalicky aktivované strusky po vysokoteplotním namáhání 

  Fialová, Barbora
  Granulovaná vysokopecní struska je vedlejším produktem hutnického průmyslu. Často je součástí směsných cementů. Při vystavení betonu vysokým teplotám dochází k fyzikálním a chemickým změnám, které vedou ke ztrátě mechanických ...
 • BIKEZONE.cz - Cykloprodejna s bytovými jednotkami 

  Bačovský, Martin
  Diplomová práce BIKEZONE.cz - Cykloprodejna s bytovými jednotkami je zpracována formou projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený objekt je na parcelách číslo 947/193, 947/194 ve ...
 • Úprava křižovatky silnice I/50 x II/416 ve Slavkově u Brna 

  Lakomý, Jan
  Předmětem diplomové práce je návrh úpravy stávající odsazené křižovatky silnic I/50 a II/416 ve Slavkově u Brna. Práce obsahuje návrh stavební úpravy křižovatky provedené na základě směrových průzkumů stávajícího stavu a ...
 • Školící a rekreační centrum 

  Lím, Štěpán
  Diplomová práce na téma Školící a rekreační centrum na úrovni dokumentace pro provádění staveb. Stavba byla navržena tak, že je objekt rozdělen na dvě části. První část tvoří školící a rekreační centrum. Tato část je ...
 • Návrh modernizace železniční stanice Valašské Meziříčí 

  Málek, Jiří
  Tématem diplomové práce je návrh modernizace železniční stanice Valašské Meziříčí. Práce zahrnuje rekonstrukci obou zhlaví a konstrukční uspořádání nástupišť pro bezpečný pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace ...
 • Dům pro seniory ve Vyškově 

  Kofl, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je novostavba domova pro seniory v obci Vyškov. Objekt je navržen na mírně svažitém terénu. Hlavní vstup je orientován na severovýchod. Skládá se z jednoho objektu děleného na tři dilatační celky. ...
 • Přestavba zemědělského objektu 

  Haltmar, Lukáš
  Předmětem mé diplomové práce je zpracování projektové dokumentace k přestavbě bývalého zemědělského objektu na sportovní centrum s ubytováním. Stávající objekt je dvoupodlažní, tvaru podélného obdélníku. K již stojící ...
 • Návrh nosné konstrukce ŽB objektu garáží 

  Kudrna, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením nosné železobetonové konstrukce podzemního dvoupodlažního objektu garáží pro osobní automobily. V prostoru nad garážemi je navržena volná plocha s veřejným prostranstvím. ...
 • Most nad železniční tratí 

  Kubelka, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na návrh silničního mostu přes železniční trať. Jsou navrženy tři varianty - monolitická konstrukce, most působící jako nosník s náběhem a prefabrikovaný trámový most. Třetí varianta byla zvolena. ...
 • Ubytování pro mládež 

  Juhászová, Michaela
  Tato diplomová práce řeší projekt novostavby objektu ubytování pro mládež v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. Objekt je umístěn na parcele o p.č. 873/21 v katastrálním území Horní Heršpice 612065. V objektu se bude ...
 • Most přes přeložku silnice I/46 

  Hurta, Adam
  Tématem práce je bezpečný a hospodárný návrh nosné konstrukce mostu v souladu s platnými normami a předpisy. Posouzení konstrukce je provedeno dle mezních stavů únosnosti a použitelnosti. Řešení zahrnuje časově závislou ...
 • Stavebně technologický projekt polyfunkčních domů v Olomouci 

  Macháčová, Kateřina
  Cílem diplomové práce je zpracovat stavebně technologický projekt polyfunkčních domů v Olomouci. Obsahem diplomové práce je průvodní a souhrnná technická zpráva, technologické předpisy, kontrolní a zkušební plány. Dále je ...
 • Bytový dům Hostivař - stavebně technologická příprava stavby 

  Hanáček, Patrik
  Tématem diplomové práce je zpracování vybrané části stavebně technologického projektu stavby bytového domu Hostivař. Jejím obsahem je řešení technologického provedení zejména hrubé stavby hlavního stavebního objektu, časové ...
 • Vybrané části stavebně technologického projektu muzea motorsportu 

  Kubrtová, Zuzana
  V této práci se budu věnovat stavebně technologické přípravě ELIZABETH - MUZEA MOTORSPORTU. Jako konkrétní etapu výstavby, na kterou se zaměřím, jsem si vybrala řešení prosklené fasády, která je navržena ze systému Schüco. ...
 • Využití softwarové podpory pro ekonomické hodnocení investičního projektu 

  Hortová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá ekonomickým zhodnocením případové studie výstavby Ekofarmy při využití softwarové podpory aplikací Crystal Ball a Pertmaster Project Risk. Práce charakterizuje základní vlastnosti investičního ...