Show simple item record

Business Center Orlova - building and technological project

dc.contributor.advisorVlčková, Jitkacs
dc.contributor.authorMaléřová, Terezacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:21:47Z
dc.date.available2026-02-03cs
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationMALÉŘOVÁ, T. Obchodní centrum Orlová - stavebně technologický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.cs
dc.identifier.other95519cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/57465
dc.description.abstractTato diplomová práce zpracovává výstavbu obchodního centra v Orlové, a to z hlediska technologického, finančního a časového. Pozornost bude zaměřena především na výstavbu hlavního objektu - nákupního centra. Významná část této práce bude tvořena technologickou studií, která má stanovit připravenost, postup a návaznost jednotlivých prací, dále budou definovány hlavní strojní, materiálové a personální zdroje a jejich nasazení v čase. Pro vybrané činnosti bude zpracován podrobnější technologický postup, určeny kvalitativní požadavky v kontrolním a zkušebním plánu a vytipována rizika a navržena vhodná opatření. Dále bude zpracována technická zpráva zařízení staveniště, která bude doplněna o výkresy zařízení staveniště pro vybrané stavební etapy. Pro celý komplex obchodního centra bude vypracován finanční a časový plán, na základě technickohospodářských ukazatelů. Pro nákupní centrum bude vypracován podrobný časový harmonogram a položkový rozpočet. Vliv zvýšené hlučnosti z výstavby na okolí bude posouzen v akustické studii, na jejímž základě budou navržena a opatření a ověřena jejich účinnost.cs
dc.description.abstractThis Diploma thesis processes construction of a retail centre in Orlová Town, considering technology, finance and time aspects. Attention is focused mainly on the building process of the main premise – the structure of retail centre. Significant part of this dissertation consists of the technology study specifying readiness, proceedings and consequences of particular operations. In following chapters the main machine, substance and human resources and theire employment in place and time will be defined. More precise technology methods for chosen processes as well as quality standards in assesment and evaluation plan will be provided together with risk adjustment and risk management. In addition the Technical Report for equipment used in construction site will be submited, completed with sketches of construction-site equipment for chosen building stages. Financial and time schedule based on the technical and economy indicators will be provided for the complex of Retail centre, followed by precise time schedule. The impact of increased noise level caused by construction process will be evaluated in acoustic study and revelant precautions will be proposed and their effectivity verified.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectStavebně technologický projektcs
dc.subjectnákupní centrumcs
dc.subjectnávrh zařízení staveništěcs
dc.subjectbilance hlavních zdrojůcs
dc.subjectčasový harmonogramcs
dc.subjectpoložkový rozpočetcs
dc.subjecttechnologický předpiscs
dc.subjectkontrolní a zkušební pláncs
dc.subjectrizikacs
dc.subjectakustická studiecs
dc.subjectConstruction and technological projecten
dc.subjectretail centreen
dc.subjectdraft of site equipmenten
dc.subjectbalanceof main resourcesen
dc.subjecttime scheduleen
dc.subjectitemized budgeten
dc.subjecttechnological regulationsen
dc.subjectthe control and test planen
dc.subjectrisksen
dc.subjectacoustic studyen
dc.titleObchodní centrum Orlová - stavebně technologický projektcs
dc.title.alternativeBusiness Center Orlova - building and technological projecten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-02-03cs
dcterms.modified2016-04-05-13:30:54cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid95519en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.04.03 16:34:13en
sync.item.modts2019.04.03 14:31:23en
dc.contributor.refereeVěrný, Lubošcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record