Show simple item record

Comprehensive water management in a family house without connection to the wastewater disposal system

dc.contributor.advisorHyánková, Evacs
dc.contributor.authorPlhák, Jiřícs
dc.date.accessioned2020-03-11T08:24:57Z
dc.date.available2020-03-11T08:24:57Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationPLHÁK, J. Komplexní hospodaření s vodou v objektu rodinného domu bez možnosti napojení na kanalizační síť [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.cs
dc.identifier.other95591cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/57823
dc.description.abstractČeská republika bývá nazývána střechou Evropy, většina řek zde pramení a z našeho území odtéká. Zdroje vody jsou tedy omezené a s rostoucími výkyvy počasí, jako jsou především extrémní sucha, roste také nutnost šetrného hospodaření s vodou. To spočívá ve využívání srážkových vod, šedých vod a vyčištěných odpadních vod. Diplomová práce je zaměřena na komplexní hospodaření s vodou v objektu rodinného domu a je rozdělena na část praktickou a část teoretickou. Ta je dále rozdělena do tří částí, první část je věnována srážkovým vodám, druhá část čištění odpadních vod a poslední část šedým vodám. Praktickou část tvoří studie komplexního řešení hospodaření s vodou v objektu rodinného domu. V této studii jsou navržena opatření tak, aby srážková voda a vyčištěná odpadní voda nebyly dále odváděny dešťovou kanalizací, ale aby tyto vody byly využity. Pro řešený objekt v obci Plešnice je navrženo čištění odpadních vod s následnou akumulací společně se srážkovými vodami a dále závlahový systém pro využití těchto vod. Pro čištění odpadních vod je navržena vertikální kořenová čistírna odpadních vod, která je zástupcem přírodního čištění odpadních vod a může nahradit klasické balené domovní čistírny. V rámci studie je navržen také objekt pro kalové hospodářství. Závlahový systém tvoří akumulační nádrž s mechanickým předčištěním a čerpadlem, ventilové šachty, postřikovače pro travnaté plochy, kapková závlaha okrasných ploch a vše je ovládáno řídící jednotkou. Díky závlahám tak zůstává srážková voda v lokalitě dopadu, což je důležité pro lokální mikroklima a úsporu pitné vody z veřejné vodovodní sítě. Tato studie je ukázkou, že při hospodaření s vodou nemusí být nutně zapotřebí globální opatření, ale lze začít u jednotlivců a jednotlivých domů, což v součtu může mít významný efekt pro zdržení vody v krajině a pro zpomalení a snížení kulminačního průtoku ve vodních tocích.cs
dc.description.abstractCzech Republic is called roof of the Europe, several rivers rise here and many of them flow away and continue to other countries. That's why I find, that’s extremely important to manage out water sources properly and carefully, because for example the weather has a huge impact on our limited sources and can affect them especially in a dry periods. These issues can be improved by finding a use for used water, good storm water management as well as using greywater. In my diploma thesis, I'll be mainly focused on an overall water management in an ordinary family house. It has two parts as theoretical part and practical part. The theoretical part is then split into another three parts. The first part covers a storm water management, the second is about waste water management. The third explains greywater management. In practical part of my diploma thesis, there's my study of not disposing rain water into a drain with other waste water, but making both waters useful. In this my particular subject in village called Plesnice, is projected a waste water treatment plant. Treated water will be accumulate together with rain water. Accumulated water will be used for irrigation. For a waste water treatment is projected a constructed wetland with vertical flow (down flow reed beds) and facility for sludge management. This is example of extensive technology. Irrigation system consists of storage tank with mechanical pre-treatment and pump valve shaft, sprinklers for lawns, drip irrigation decorative surfaces and everything is controlled by a control unit. Thanks to irrigation and rainwater remains in effect, which is important for local microclimate and save drinking water. This study is an example of that in water management is not necessarily a need for global action, but you can start with individuals and individual houses, which in total could have a significant effect on water retention in the landscape and to slow down and reduce the peak flow in rivers.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecthospodaření se srážkovou vodoucs
dc.subjectčištění odpadních vodcs
dc.subjectkořenová čistírnacs
dc.subjectšedé vodycs
dc.subjectstorm water managementen
dc.subjectwaste water treatmenten
dc.subjectconstructed wetlandsen
dc.subjectgreywatersen
dc.titleKomplexní hospodaření s vodou v objektu rodinného domu bez možnosti napojení na kanalizační síťcs
dc.title.alternativeComprehensive water management in a family house without connection to the wastewater disposal systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-02-02cs
dcterms.modified2016-04-05-14:34:01cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajinycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid95591en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 21:38:15en
sync.item.modts2020.03.30 20:11:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKriška-Dunajský, Michalcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record