Now showing items 12-31 of 85

 • Fázově separované systémy biopolymer-lipid 

  Kubalová, Barbora
  Tato diplomová práce se zabývá studiem interakcí v systémech polymer-lipid s hlavním zaměřením na interakce vedoucí k fázové separaci. Z polymerů byly v této práci použity aniontové polyelektrolyty poly(4-styrensulfonát) ...
 • Frakcionace a molekulární organizace huminových kyselin 

  Chytilová, Aneta
  Huminové kyseliny jsou součástí přírodní organické hmoty vyskytující se všude kolem nás. Cílem této diplomové práce je prostudovat molekulární organizace, konformace huminových kyselin ve vodných roztocích, jelikož pořád ...
 • Funkční nanočástice pro plasmonické biosenzory 

  Přítulová, Marie
  Tato diplomová práce je zaměřena na přípravu zlatých nanočástic a jejich použití pro citlivou detekci karcinoembryonálního antigenu (CEA) pomocí biosenzoru s povrchovými plasmony. V této práci byla studována příprava ...
 • Gelace hydroxyethylcelulózy a hyaluronanu kyselinou citronovou 

  Martinková, Martina
  Diplomová práce pojednává o gelaci hydroxyethylcelulózy a hyaluronanu netoxickým síťovacím činidlem – kyselinou citronovou. Nejprve byl optimalizován postup gelace samotné hydroxyethylcelulózy s kyselinou citronovou. Po ...
 • Hodnocení elektrochemických charakteristik tvářených hořčíkových slitin typu Mg-Al-Zn 

  Slouková, Karolína
  Cílem této diplomové práce je zhodnotit elektrochemické charakteristiky slitin hořčíku. Teoretická část se zabývá popisem vlastností hořčíku i jeho slitin a také jejich korozních charakteristik. V experimentální části jsou ...
 • Hyaluronanové hydrogely na bázi CTAT 

  Velcer, Tomáš
  Tato práce zkoumá vlastnosti a chování fázově separovaných hydrogelů připravených interakcí hyaluronanu s opačně nabitými tenzidy. Pro porovnání byly vybráni tři zástupci, konkrétně cetyltrimethylamonium bromid, chlorid a ...
 • Hydrogely na bázi kladně nabitých poylelektrolytů 

  Jarábková, Sabína
  Tato diplomová práce se zabývá studiem fyzikálních hydrogely na bázi kladně nabitých polyelektrolytů. Předmětem studia je prozkoumání interakcí vybraných kladně nabitých polyelektrolytů s opačně nabitými tenzidy ve vodě a ...
 • Identifikace kvasinek z interspecifické odrůdy vinné révy 

  Sadel, Peter
  Cieľom diplomovej práce bolo identifikovať a charakterizovať kvasinky z muštu odrody Hibernal a tiež zbierkové kvasinky využitím metódy RFLP-PCR. Diplomová práca začala teóriou, ktorá sa zaoberala vínom, kvasinkami a ...
 • Interakce plasmidových DNA se sloučeninami lanthanoidů 

  Budko, Kateryna
  V poslední době je věnována značná pozornost lanthanoidům a jejich komlexům jako vynikajícím katalyzátorům štěpení nukleových kyselin. Diplomová práce byla zaměřena na štěpení plasmidové a bakteriální DNA ionty Nd3+ a Y3+ ...
 • Izolace a identifikace kvasinek z vinice pro jejich možné využití k výrobě vína 

  Fialová, Lenka
  Cílem této práce byla izolace kvasinky Saccharomyces cerevisiae z povrchu bobulí révy vinné odrůd Malverina a Sauvignon. Pro identifikaci izolovaných kvasinek byla využita metoda PCR-RFLP. Polymerázovou řetězovou reakcí ...
 • Kinetika příjmu hydrofobních organických látek v žížale Eisenia andrei v půdách s rozdílným obsahem organického uhlíku 

  Šmídová, Klára
  Tato diplomová práce se zabývá osudem hydrofobních organických polutantů (hydrophobic organic compounds, HOCs) v půdách. V teoretické části shrnuje současné poznatky o biodostupnosti, faktorech ovlivňujících biodostupnost ...
 • Lyofilizované ovoce - chemické vlastnosti a možnosti zpracování 

  Horáková, Klára
  Tato diplomová práce se zabývá chemickou analýzou vybraného mraženého, sušeného a lyofilizovaného ovoce, a to Mirabelky nancyské, aronie Nero a odrůd černého rybízu Ben Gairn a Ben Lomond. V teoretické části je uvedeno ...
 • Mechanická aktivace chemických reakcí na fázových rozhraních MDF kompozitu 

  Matoušek, David
  Diplomová práce se zabývá studiem mechanické aktivace chemických reakcí na fázovém rozhraní MDF kompozitů. MDF kompozity jsou perspektivním kompozitním materiálem na bazi polymer-cement. Vynikají zejména z hlediska pevností ...
 • Metody identifikace PHA produkujících bakterií 

  Skřivanová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá testováním, optimalizací a porovnáním metod vhodných pro identifikaci bakterií produkujících polyhydroxyalkanoáty. V rámci práce byly využity metody kultivační a mikroskopické, kde byly bakteriální ...
 • Metody rozptylu světla a kalorimetrie ve studiu systémů hyaluronan-albumin 

  Sereda, Alena
  Tato diplomová práce, která navazuje na předchozí bakalářskou práci, je věnována studiu polyelektrolytových komplexů mezi hyaluronanem (HA) a hovězím sérovým albuminem (BSA). Interakce mezi HA a BSA a tvorba komplexů byly ...
 • Metody stanovení hyaluronanu 

  Černá, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá souhrnem jednotlivých analytických metod pro stanovení koncentrace hyaluronanu, především ve vodných roztocích. U vybraných metod byla na školním pracovišti porovnávána jejich funkčnost. ...
 • Mikrobiální profil modelových sýrů vybraného typu 

  Lavičková, Ivana
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací mikroorganismů ve vzorcích experimentálně vyrobených sýrů. Modelové vzorky sýrů byly vyrobeny ve spolupráci se soukromým výrobcem. Jako surovina bylo použito nepasterované mléko ...
 • Mikroreologie v koloidních systémech 

  Hradecká, Lucie
  Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení vlivu povrchových vlastností částic na výsledky mikroreogických měření roztoků biopolymerů. Hyaluronan byl zvolen jako záporně nabitý polymer, chitosan jako kladně nabitý ...
 • Možnosti eliminace čpavkového skluzu v technologických vodách elektráren 

  Hajzler, Jan
  Tato diplomová práce si klade za cíl prozkoumat možnosti eliminace nebo separace amonných podílů z technologických vod elektráren, ve kterých je zavedena sekundární metoda denitrifikace spalin (SCR, SNCR). Potřeba eliminace ...
 • Možnosti přípravy kombinovaných nápojů z vybraných druhů ovoce 

  Zábranská, Miroslava
  Diplomová práce se zabývá přípravou kombinovaného alkoholického nápoje na bázi vína a ovocné šťávy. Z vybraných druhů ovoce (zimolezu, moruše, dřínu, šípku, černého bezu, rakytníku a aronie) byly získány ovocné šťávy. Pro ...