Show simple item record

Diffusion properties of oppositely charged organic molecules in solutions of hydrophilic polyelectrolyte

dc.contributor.advisorMravec, Filipcs
dc.contributor.authorRýcová, Evacs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:18:09Z
dc.date.available2018-10-21T20:18:09Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationRÝCOVÁ, E. Difúzní vlastnosti opačně nabitých organických molekul v roztocích hydrofilních polyelektrolytů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other88196cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58308
dc.description.abstractTato práce se zabývá studiem fyzikálních interakcí záporně nabitých polymerů s malými ionogenními fluoreskujícími molekulami. Ověřuje přítomnost této vazby pomocí fluorescenční korelační spektroskopie (FCS) a poskytuje komplexní pohled na tuto problematiku. Cílem bylo prozkoumat koncentrační závislost na difúzních vlastnostech systému. Pro tento experiment byl zvolen poměr P/D, kde P představuje počet vazných míst na polymeru a D reprezentuje počet vazných míst na molekule fluorescenční sondy. Jako polymery byly zvoleny hyaluronan sodný, chondroitin sulfát sodný a polystyrensulfonát sodný, a jako fluorescenční sondy byly použity akridinová oranž a Rhodamin 6G. Důvodem, proč byly pokusy prováděny právě s těmito sondami, byl předpoklad, že díky kladnému náboji na fluorescenční sondě bude docházet k elektrostatické interakci se záporným nábojem polymeru. U akridinové oranže nebyla vazba jednoznačně prokázána, u Rhodaminu 6G byla interakce detekována.cs
dc.description.abstractThis work is focused on physical interactions of negatively charged polymers with small ionogenic fluorescent molecules. Trying to verify the presence of these interactions using fluorescence correlation spectroscopy (FCS) and provides a comprehensive view of the problem. The aim of this work is to observe the effect of concentration on the diffusion properties. P/D ratio, where P represents number of polymer binding sites and D number of dye binding sites, was chosen for this issue. Hyaluronate, sodium chondroitin sulfate and sodium polystyrene sulfonace were used as polymers and Acridine Orange, and Rhodamine 6G were chosen as fluorescent probes. The reason why this experiment uses these probes, was the assumption, that the positive charge occuring on the fluorescent probe will lead to the electrostatic interaction with the negatively charged polymer. As a result, the bond between acridine orange and polyelectrolyte was not clearly demonstrated, but the interaction with Rhodamine 6G have been proved.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecthyaluronan sodnýcs
dc.subjectpolystyren sulfonát sodnýcs
dc.subjectRhodamin 6Gcs
dc.subjectakridinová oranžcs
dc.subjectfyzikální interakcecs
dc.subjectfluorescencecs
dc.subjectsodium hyaluronateen
dc.subjectsodium polystyrene sulfonateen
dc.subjectRhodamine 6Gen
dc.subjectacridine orangeen
dc.subjectphysical interactionen
dc.subjectfluorescenceen
dc.titleDifúzní vlastnosti opačně nabitých organických molekul v roztocích hydrofilních polyelektrolytůcs
dc.title.alternativeDiffusion properties of oppositely charged organic molecules in solutions of hydrophilic polyelectrolyteen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-05-31cs
dcterms.modified2016-06-02-11:07:39cs
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid88196en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:14:00en
sync.item.modts2021.11.10 13:20:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeMárová, Ivanacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Vladimír Velebný, CSc. (člen) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen)cs
but.defenceVelebný: náboj hyaluronanu a sulfonanu, síla interakcecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie pro medicínské aplikacecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record