Show simple item record

Study of carbonatation in alkali activated systems

dc.contributor.advisorKalina, Lukášcs
dc.contributor.authorSuchý, Rostislavcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:14:40Z
dc.date.available2019-05-17T06:14:40Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationSUCHÝ, R. Studium karbonatace alkalicky aktivovaných systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other91172cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58310
dc.description.abstractKarbonatace stavebních materiálů založených na portlandském cementu je relativně známý a prozkoumaný fenomén. Naopak mechanismus, reakční produkty a faktory ovlivňující karbonataci alkalicky aktivovaných materiálů nejsou stále dostatečně objasněny. V této práci byl sledován progres karbonatace alkalicky aktivovaných materiálů za různých podmínek. Pomocí XRD a SEM-EDX analýz byly vyhodnoceny reakční produkty karbonatace resp. změny mikrostruktury pojiva. Korozní podmínky v důsledku snížení pH pojiv karbonatací byly sledovány pomocí XPS analýz ocelových vláken. Karbonatace alkalicky aktivovaných vzorků byla srovnávána s referenční směsí na bázi portlandského směsného cementu. Vedle těchto analýz byly sekundárně sledovány mechanické vlastnosti pojiv.cs
dc.description.abstractThe carbonation of the building materials based on the ordinary Portland cement is relatively well-known and extensively studied phenomenon. Conversely mechanism, reaction products and factors affecting the carbonation of the alkali activated materials are still not sufficiently clarified. In this work, the progression of the carbonation of the alkali activated materials under different conditions was investigated. The reaction products and the microstructural changes were determined by XRD respectively SEM-EDX analysis. The corrosive conditions due to the decreasing of the pH of the binders by the carbonation were observed by XPS analysis of the steel fibers. The carbonation of the alkali activated samples was compared with the reference samples based on the Portland composite cement. Besides these analyzes, the mechanical properties of the binders were monitored.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkarbonatacecs
dc.subjectalkalická aktivacecs
dc.subjectvysokopecní struskacs
dc.subjectkarbonatační komoracs
dc.subjectcarbonationen
dc.subjectalkali activationen
dc.subjectblast furnace slagen
dc.subjectcarbonation cabineten
dc.titleStudium karbonatace alkalicky aktivovaných systémůcs
dc.title.alternativeStudy of carbonatation in alkali activated systemsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-05-31cs
dcterms.modified2016-05-31-15:28:03cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91172en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 10:56:20en
sync.item.modts2020.03.31 07:01:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeKoplík, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant ve svém vystoupení velmi jasně a přesvědčivě prezentoval výsledky své diplomové práce. Prezentace byla srozumitelná i díky vhodně zvoleným grafickým prostředkům. Diplomant prokázal výborné znalosti oblasti řešené problematiky a velké zaujetí pro obor. Dotazy oponenta zodpověděl správně a úplně a se členy komise diskutoval na velmi vysoké odborné úrovni.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record