Show simple item record

Preparation and properties of silver nanoparticles on collagen matrix

dc.contributor.advisorVojtová, Lucyen
dc.contributor.authorKonečná, Zuzanaen
dc.date.accessioned2018-10-21T20:18:08Z
dc.date.available2019-06-01cs
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationKONEČNÁ, Z. Příprava a vlastnosti stříbrných nanočástic na kolagenové matrici [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other88141cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58503
dc.description.abstractCílem předložené diplomové práce byla in-situ příprava stříbrných nanočástic na kolagenové matrici jako antibakteriálního povlaku a studie vlivu podmínek přípravy na vlastnosti nanočástic, zejména jejich velikost, tvar, homogenita jejich distribuce a antibakteriální aktivita. V rámci práce byla rovněž sledována kinetika redukce stříbrných nanočástic z dusičnanu stříbrného a vliv teploty na její průběh. Připravený materiál a jeho vlastnosti byly analyzovány pomocí různých technik. UV-VIS absorpčních vlastností stříbra bylo využito pro kinetické studie redukce a uvolňování nanočástic. Pomocí rastrovací elektronové mikroskopie byla vyhodnocena homogenita stříbrného povlaku a přibližná velikost částic a jejich aglomerátů. Velikostní distribuce nanočástic byla pak přesně stanovena pomocí dynamického rozptylu světla. Pomocí infračervené spektrometrie s Fourierovou transformací s technikou úplného zeslabeného odrazu byla sledována interakce stříbra s funkčními, zejména karboxylovými skupinami. Termogravimetricky byla stanovena tepelná stabilita a procentuální obsah stříbra v materiálu. Vliv AgNPs povlaku na 3D strukturu kolagenního scaffoldu a fázový kontrast pro 3D zobrazovací techniky byl zkoumán pomocí rentgenové výpočetní nanotomografie. V neposlední řadě byla také stanovena antibakteriální aktivita připraveného materiálu a její závislost na koncentraci stříbra.en
dc.description.abstractPresented master thesis was focused on in-situ silver nanoparticles preparation on collagen matrix as an antibacterial coating and influence of preparation conditions on material properties, mainly nanoparticles size, shape, homogeneity of their distribution and antibacterial activity. Kinetics studies of silver nanoparticles reduction from silver nitrate were also studied within thesis. Prepared material was analysed using a variety of techniques. UV-VIS absorption properties of silver in neutral and ionic state were utilized for kinetics studies and nanoparticles release. Homogeneity of AgNPs layer and approximate size of NPs and their agglomerates were observed and captured using scanning electron microscopy. Their size was then exactly determined by dynamic lights scattering measurements. Infrared spectrometry with attenuated total reflection was used to study the interaction between silver and collagen carboxylic functional groups. Thermal stability and weight ratio of silver in prepared material was measured by thermal gravimetric analysis. Influence of AgNPs coating on 3D structure and phase resolution contrast of 3D visualization techniques was measured using X-ray computed nanotomography. Finally, antibacterial activity of silver coated collagen and its concentration dependence were evaluated.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectStříbrné nanočásticeen
dc.subjectkolagenen
dc.subjectin-situen
dc.subjectSilver nanoparticlescs
dc.subjectcollagencs
dc.subjectin-situcs
dc.titlePříprava a vlastnosti stříbrných nanočástic na kolagenové matricien
dc.title.alternativePreparation and properties of silver nanoparticles on collagen matrixcs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-01cs
dcterms.modified2016-06-01-14:37:40cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid88141en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 13:05:45en
sync.item.modts2021.11.10 12:38:10en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeChamradová, Ivanaen
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen)cs
but.defenceVe svém vystoupení shrnula diplomantka výsledky své zajímavé a rozsáhlé diplomové práce. Prezentace byla jasná, srozumitelná za využití vhodných grafických prezentačních prostředků. Dotazy oponentky zodpověděla správně a úplně. V diskuzi se členy komise prokázala velmi dobrou znalost řešené problematiky.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record