Show simple item record

Study of extraction of the biologically active substances from elderberry marc

dc.contributor.advisorVespalcová, Milenacs
dc.contributor.authorLošková, Terezacs
dc.date.accessioned2016-05-19T08:52:41Z
dc.date.available2016-05-19T08:52:41Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationLOŠKOVÁ, T. Studium extrakce biologicky aktivních látek z bezových výlisků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other88910cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58871
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá stanovením anthokyanových barviv v extraktech výlisků plodů bezu černého (Sambucus nigra L.). Teoretická část je rozdělena na čtyři kapitoly. V první je popsána botanická charakteristika bezu černého, jeho původ a výskyt, chemické složení a možnosti využití v potravinářství. Druhá část je věnována popisu fenolických látek obsažených v bobulovitém ovoci. Největší pozornost je přitom věnována anthokyanovým barvivům, jejich výskytu, vlastnostem, zdravotním a antioxidačním účinkům a využití v potravinářství. Třetí kapitola je věnována metodám stanovení diskutovaných barviv a fenolických látek. Čtvrtá kapitola pojednává o možnostech rozrušení rostlinných buněčných stěn. V experimentální části práce byla provedena série extrakcí bezových výlisků. Účelem bylo optimalizovat průběh extrakce a získat co nejvyšší výtěžky barviv ekonomicky a provozně přijatelným způsobem. Byla studována časová závislost extrakcí a byl optimalizován druh rozpouštědla a poměr jeho jednotlivých složek. Jako rozpouštědlo byla použita destilovaná voda nebo její směs s ethanolem. Při extrakci vodou byly použity teploty 25 °C a 50 °C, přičemž při vyšší teplotě bylo dosaženo lepších výsledků. Kromě toho byly aplikovány také další podpůrné prvky jako celulolytický enzym, ultrazvuk nebo třepačka. Nejefektivnějším způsobem extrakce byla zjištěna extrakce směsí voda-ethanol (50:50) v množství 80 ml. Tímto způsobem byl po 10 hodinách extrakce získán výtěžek anthokyanů, vyjádřený jako ekvivalent kyanidu-3-glukosidu, 914,4 ± 3,8 mg100 g-1 suché váhy a výtěžek fenolických látek, vyjádřený jako ekvivalent kyseliny gallové, 1957,0 ± 9,9 mg100 g-1 suché váhy. Použitím ultrazvuku byla efektivita extrakce vodou o teplotě 50 °C zvýšena o 12 %. Naopak použití celulolytického enzymu nijak nezvýšilo výtěžnost barviv, jelikož enzym byl neaktivní.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the determining of anthocyanin pigments in the extracts of elderberry marc (Sambucus nigra L.). The theoretical part is divided into four main chapters. In the first chapter there is botanical characteristics of elderberry, its origin and occurrence, chemical composition and the possibilities of usage in a food industry. The second part is devoted to characterization of phenolic compounds in berry fruits. Bigger attention is given to anthocyanin dyes, its occurrence, properties, health and antioxidant effects and the possibilities of usage in food industry. The third chapter is devoted to methods of determination of discussed dyes and phenolic compounds. The fourth chapter deals with the possibilities of disruption of plant cell walls. In the experimental part a series of elderberry marc's extraction was made. The purpose was to optimize the extraction course and to get the highest yield of dyes in an economically and operationally acceptable way. Time dependence of extractions was studied and a kind of extraction solvent and a ratio of its components were optimized. Distilled water or its mixture with ethanol was used as a solvent. During the water extraction the temperatures 25 °C and 50 °C were maintained and with the higher temperature the higher yields were obtained. Apart from this another supporting components as cellulolytic enzyme, ultrasound or shaker were used. The most effective method of extraction proved to be the extraction by the mixture water-ethanol (50:50) in the volume 80 mL. The total anthocyanins yield of this extraction was, expressed as cyanidin-3-glucoside equivalent, 914,4 ± 3,8 mg100 g-1 dry weight after 10 hours and the total phenolics yield was, expressed as gallic acid equivalent, 1957,0 ± 9,9 mg100 g-1 dry weight at the same time. The usage of ultrasound increased the efficiency of the extraction by water at 50 °C by 12 %. On the contrary, the usage of cellulolytic enzyme didn't increase the anthocyanin yield, because the enzyme was inactive.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBez černý (Sambucus nigra L.)cs
dc.subjectfenolické látkycs
dc.subjectanthokyanová barvivacs
dc.subjectextrakce.cs
dc.subjectElderberry (Sambucus nigra L.)en
dc.subjecttotal phenolicsen
dc.subjecttotal anthocyaninsen
dc.subjectextractions.en
dc.titleStudium extrakce biologicky aktivních látek z bezových výliskůcs
dc.title.alternativeStudy of extraction of the biologically active substances from elderberry marcen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-21cs
dcterms.extent0.79 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2016-06-21-08:48:51cs
thesis.disciplinePotravinářská chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid88910en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:56:46en
sync.item.modts2021.11.12 13:41:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeDiviš, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse doc. Španová: Vliv míchání na extrakci ? dr. Mikulíková: Výběr rozpouštědla ? prof. Márová: Předpokládané využití ? doc. Obruča: Možnost opakované extrakce ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record