Show simple item record

New laboratory exercises in OMNeT++ network simulator

dc.contributor.advisorLanghammer, Lukášcs
dc.contributor.authorVlašín, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:45:41Z
dc.date.available2018-10-21T20:45:41Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationVLAŠÍN, M. Návrh nových laboratorních úloh v síťovém simulátoru OMNeT++ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other93781cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59870
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem čtyř laboratorních úloh s využitím simulačního nástroje OMNeT++ a rozšířením Inet Framework. Témata navržených úloh jsou zaměřena na směrovací protokoly, zajištění kvality síťových služeb, technologie použité v lokálních počítačových sítích a srovnání vlastností aktivních síťových prvků. První úloha obsahuje srovnání vlastností a směrovacích technik protokolů RIPv2 a OSPFv2, včetně vlivu rozdělení OSPF sítě na menší oblasti. Druhá úloha se zaobírá technikami pro řízení kvality služeb, konkrétně frontou FIFO, PQ a WFQ. Cílem je srovnání dosažených hodnot parametrů definujících kvalitu síťových služeb pro jednotlivé techniky. Třetí úloha srovnává technologie Ethernet a WLAN, parametry přenosu. Čtvrtá úloha nabízí srovnání vlastností síťových prvků pro tvorbu počítačových sítí, rozbočovač, přepínač a směrovač. V práci je také popsána potřebná teorie síťových technologií a programových prostředků používaných k provedení simulací.cs
dc.description.abstractDiploma thesis deals with creating four laboratory tasks using simulation tool OMNeT++ and Inet Framework extension. Subject matter of these designed tasks is focused on routing protocols, providing quality of service, computer networking technologies used in local area networks and comparison of active networking devices. First task contains the comparison of behaviour and routing techniques between protocols RIPv2 and OSPFv2, including the effect of dividing OSPF network into smaller areas. Second task is focused on various techniques for controlling quality of service, namely FIFO queue, PQ and WFQ. Main goal is the comparison of results, that define quality of network services. Third task compares networking technologies, Ethernet and WLAN, parameters of transmission. Fourth task offers comparison of networking devices, hub, switch and router. This paper also contains required theory of network technologies and software tools used for executing simulations.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOMNeT++cs
dc.subjectInet Frameworkcs
dc.subjectQoScs
dc.subjectDiffServcs
dc.subjectFIFOcs
dc.subjectPQcs
dc.subjectWFQcs
dc.subjectRIPv2cs
dc.subjectOSPFv2cs
dc.subjectEthernetcs
dc.subject802.3cs
dc.subjectWLANcs
dc.subject802cs
dc.subject11cs
dc.subjectrozbočovačcs
dc.subjectpřepínačcs
dc.subjectsměrovačcs
dc.subjectlaboratorní úlohycs
dc.subjectmodelování sítícs
dc.subjectsimulování sítí.cs
dc.subjectOMNeT++en
dc.subjectInet Frameworken
dc.subjectQoSen
dc.subjectDiffServen
dc.subjectFIFOen
dc.subjectPQen
dc.subjectWFQen
dc.subjectRIPv2en
dc.subjectOSPFv2en
dc.subjectEtherneten
dc.subject802.3en
dc.subjectWLANen
dc.subject802.11en
dc.subjecthuben
dc.subjectswitchen
dc.subjectrouteren
dc.subjectlaboratory tasksen
dc.subjectnetwork modelingen
dc.subjectnetwork simulating.en
dc.titleNávrh nových laboratorních úloh v síťovém simulátoru OMNeT++cs
dc.title.alternativeNew laboratory exercises in OMNeT++ network simulatoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-09cs
dcterms.modified2016-06-10-12:57:45cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid93781en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 21:27:48en
sync.item.modts2020.03.30 20:06:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereePolák, Josefcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Karel Burda, CSc. (místopředseda) Ing. Radoslav Vargic, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radim Burget, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Langhammer, Ph.D. (člen) Ing. František Urban (člen)cs
but.defenceJaká verze směrovacího protokolu RIP je řešena v Laboratorní úloze č.1? Dokažte, o jakou jde verzi pouze pomocí uvedeného návodu laboratorní úlohy. Student souhlasí s tím, že zmíněná verze v návodu chybí popsána. V teoretické části práce se zmiňujete o technikách řízení odesílání paketů WRR (Weightet Round Robin) a CB-WFQ (Class-Based Weighted Fair Queuing). Z jakého důvodu jste tyto techniky zcela vypustil z návodu pro studenty? Vysvětlete princip jejich funkce. Student vysvětlil oba způsoby vyvažování. Co bylo nejhorším případem v prvním příkladě? Student odpověděl na otázku dostatečně. Jak jste vztvářel topologie? Student část převzal z aktuálního předmětu a další část vytvořil sám, kde se snažil zachovat jednoduchost, abz pro studenty byly zobrazitelné výsledky přehledné.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record