Show simple item record

Aggregation processes in amphiphil-polymer system

dc.contributor.advisorPekař, Miloslavcs
dc.contributor.authorŠejnohová, Michaelacs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:27:30Z
dc.date.available2019-05-17T13:27:30Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationŠEJNOHOVÁ, M. Agregační procesy v systémech amfifilní látka-polymer [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.cs
dc.identifier.other41626cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/5998
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na průzkum systému tenzid-polyelektrolyt pomocí fluorescenční spektroskopie, kde fluorescenční sondou je pyren. Jako tenzid byl použit ionogenní kationaktivní cetyltrimethylamonium bromid (CTAB). Polyelektrolytem byl nativní hyaluronan o jedné molekulové hmotnosti a konstantní koncentraci. Celý systém byl připraven ve vodném prostředí. Byly studovány interakce v oblasti mezi kritickou agregační koncentrací (CAC) a kritickou micelární koncentrací (CMC). Dále byl zkoumán vliv koncentrace pyrenu a vliv pořadí látek při přípravě vzorků na agregační chování systému. Bylo zjištěno, že za kritickou agregační koncentrací existuje oblast, která je v určitém rozmezí koncentrace tenzidu z hlediska vlastností micel stabilní. Koncentrace pyrenu má zásadní vliv na fluorescenční vlastnosti systému. Příprava vzorků ovlivňuje agregační chování systému. Při vyšších koncentracích tenzidu, za oblastí za kritickou agregační koncentrací, byla pozorována fázová separace a tvorba gelu.cs
dc.description.abstractThis Bachelor´s thesis is focused on the exploration of polyelectrolyte-surfactant system by fluorescence spectroscopy with pyrene as fluorescent probe. Cationic cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) was used as a surfactant. Native hyaluronan was used as polyelectrolyte. Hyaluronan was used in one constant molecular weight and one constant concentration. The whole system was prepared in an aqueous environment. Interactions were studied in area between critical aggregation concentration (CAC) and critical micelle concentration (CMC). The influences of the concentration of pyrene and the effect of the way of the samples preparation on aggregation behavior were also studied. It was found that above the critical aggregation concentration exists an area where stable properties of aggregates can be found. The concentration of pyrene has a major effect on the fluorescence properties of the system. Preparation of samples affects the aggregation of the system. At higher surfactant concentrations, above the stable area, was observed phase separation and gel formation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecthyaluronancs
dc.subjectpyrencs
dc.subjecttenzidcs
dc.subjectfluorescenční spektroskopiecs
dc.subjectinterakcecs
dc.subjectkritická agregační koncentracecs
dc.subjecthyaluronanen
dc.subjectpyreneen
dc.subjectsurfactantsen
dc.subjectfluorescence spectroscopyen
dc.subjectinteractionen
dc.subjectcritical aggregation concentrationen
dc.titleAgregační procesy v systémech amfifilní látka-polymercs
dc.title.alternativeAggregation processes in amphiphil-polymer systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-19cs
dcterms.modified2012-06-21-09:23:09cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid41626en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 06:16:22en
sync.item.modts2020.04.01 05:29:10en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeMárová, Ivanacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. (člen) doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen)cs
but.defenceOtruba – Pyren je použit jako indikátor? Jaký je vliv koncentrace indikátoru? Nebylo by lepší použít nižší koncentrace indikátoru? Taraba – Dá se i při nízkých koncentracích pyrenu stanovit CMC a tvorba premicelárních útvarů?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record