Recent Submissions

 • Virtuální svět 

  Kováč, Robert
  Cílem této práce je popsat problematiku tvorby počítačových her a následně pomocí herního enginu Unity 3D navrhnout a vytvořit závodní hru pro hráče připojené ve virtuálním světě. První část práce se věnuje historii videoher, ...
 • Zvyšování tepelných, elektrických a mechanických vlastnosti bezpečnostních brzd 

  Zermegh, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá podrobným rozborom elektromechanických bŕzd, používaných v krízových situáciách pre zastavenie elektrických motorov. Vplyv okolitého prostredia, zlý návrh materiálov, alebo konštrukčných parametrov ...
 • Kompensation von Härteunterschieden an Bauteilen während des Profilwalzens 

  Knobloch, Martin
  In der vorliegenden Masterarbeit Kompensation von Härteunterschieden an Bauteilen während des Profilwalzens wird die Einfluss der Härteschwankung auf die gefertigten Werkstücke beurteilt. Die Einflüsse wird mit der praktische ...
 • Navařování Stellitem na ocel 1.4122 

  Daumer, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou svařování korozivzdorných ocelí. Provádí analýzu současného stavu korozivzdorných ocelí z hlediska svařování, chemického složení, fyzikálních a mechanických vlastností. Experiment ...
 • Konstrukce mobilního robota pro monitorování teploty okolí 

  Čejka, Štěpán
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a řízením mobilního pásového robota na základě informací získaných prostřednictvím infračerveného termočlánku. Součástí práce je implementace řídícího software firmwaru pro řízení ...
 • Posouzení hlučnosti vzduchotechnické vyústky pro kabinu osobního vozu 

  Libřický, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou hlučnosti vzduchotechnických vyústek v osobním automobilu. Je zde popsáno snižování hluku akustického pozadí, odladění experimentální metodiky měření a seznámení s měřicím ...
 • Multibody model traktoru s odpruženou kabinou 

  Kadlec, Jakub
  Diplomová práce se zabývá problematikou odpružení kabin nákladních vozidel a traktorů. Popisuje současný stav odpružení kabin, metodiku měření a vyhodnocování jízdního komfortu. Na sestaveném multibody modelu traktoru jsou ...
 • Simultalní lokalizace, mapování a vytváření modelu prostředí pro autonomní robotiku 

  Pilch, Tomasz
  Tato diplomová práce pojednává o problematice SLAM (simultalní lokalizace a mapování) a představuje možnosti její implementace. Hlavním cílem je implementovat zvolený algoritmus k tvorbě mapy a zpracovat naměřená data ze ...
 • Modernizace malosériové výrobní linky 

  Havlena, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem a modernizací ovládání výrobní linky pro malosériovou výrobu různých druhů plastových výrobků. Jako řídící jednotka bude využíván 8bitový mikrokontrolér ATmega128. Dále se zabývá návrhem ...
 • Stabilizace chaosu: metody a aplikace 

  Švihálková, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá stabilizací vybraných systémů deterministického chaosu s~použitím heuristických a metaheuristických metod. Diskutovaná je parametrizace zvolených optimalizačních metod, kterými jsou genetické ...
 • Využití teorie her v odpadovém hospodářství 

  Osička, Ondřej
  V této práci je vytvořen model rozhodovací situace v odpadovém hospodářství využívající metody teorie her. Model tvoří nekooperativní hra pro reprezentaci konfliktu zpracovatelů odpadu a kooperativní hra pro reprezentaci ...
 • Výroba a vlastnosti litin typu SiMo 

  Abramova, Elizaveta
  Při použití odlitků za teplot vyšší než 500 °C, a to zejména při cyklickém tepelném namáhaní, dochází k porušení odlitků a degradaci struktury. Pro tyto účely vydržely litiny s vyšším obsahem Si a Mo. Upozornění na zlepšení ...
 • Řízení nelineárních systémů s využitím lokálních aproximačních metod 

  Brablc, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem adaptivního řídícího algortitmu pro konkrétní třídu elektromechanických aktuátorů, založeného na principu dopředného řízení pomocí inverzního dynamického modelu. Adaptibilita řízení spočívá v ...
 • Návrh vytápění nízkoenergetického rodinného domu 

  Jankola, Mario
  Diplomová práce se zabývá návrhem vytápění nízkoenergetického rodinného domu tepelným čerpadlem (varianta 1) a nízkoteplotním kondenzačním kotlem (varianta 2). První část práce obsahuje výpočty návrhového tepelného výkonu ...
 • Kyanoakrylátové lepidlo v průmyslu 

  Novák, Libor
  Diplomová práce je zpracována jako experiment, který má popsat a ověřit vlastnosti kyanoakrylátových lepidel značky Loctice a Sika Lock. Dále porovnává vlastnosti zmíněných lepidel, a to na deseti různých materiálech. Ty ...
 • Konstrukce průmyslového robotu typu "SCARA" s elektrickými pohony základního kinematického řetězce, umístěnými na základně robotu 

  Rybár, Šimon
  Témou diplomovej práce je návrh konštrukcie robotického systému SCARA. Práca úvodom objasňuje definíciu robotov a priemyselných robotov. Ďalej sa venuje stavbe ich kinematických štruktúr, počnúc základnými až po odvodené, ...
 • Transformace optimalizačních modelů s aplikacemi 

  Rychtář, Adam
  Diplomová práce se zabývá aktuální rozsáhlou problematikou odpadového hospodářství na území České republiky. V návaznosti na existující softwarové implementace se autor soustřeďuje na postupný vývoj pokročilých modelů ...
 • Výpočtová analýza jízdního chování vozidla 

  Doležal, Kamil
  Diplomová práce se zabývá výpočtovou analýzou jízdního chování vozidla. V první části jsou shrnuty a popsány základní parametry geometrie řízení. Další část se věnuje zkouškám, které se využívají ke studiu jízdního chování ...
 • Návrh vytápění a vzduchotechniky pro dvoupatrový rodinný dům po rekonstrukci 

  Potočník, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na návrh rekonstrukce domu postaveného v 70 letech minulého století. Součástí práce je seznámení se současným stavem objektu a výpočtem příslušných tepelných ztrát objektu. V následujícím kroku ...
 • Chladicí jednotka domácího pivovaru 

  Straka, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá problematikou výroby a užití chladu v procesu domácí výroby piva, tzv. homebrewingu. V úvodní části je popsán technologický postup výroby piva, na který navazuje návrh spilky a prostor pro ležení ...

View more