Now showing items 25-44 of 439

 • Bezpečnost automatizovaných průmyslových armatur v provozních podmínkách 

  Kryštof, Ondřej
  Výběr vhodné a bezpečné armatury s příslušenstvím závisí na obecných specifikacích pro výrobní závod. Pro správnou volbu armatury jsou důležité faktory, jako tlaková ztráta při průtoku armaturou, úniky do okolního prostředí ...
 • Bezpečnost obráběcích strojů 

  Smetana, Štěpán
  Diplomová práce se zabývá bezpečností obráběcích strojů, v rešeršní části pojednává o legislativních požadavcích Evropské Unie a České republiky. Jsou zde uvedeny a popsány základní právní předpisy, kterými se výrobci ...
 • Bezsensorové polohové řízení solenoidu 

  Keprt, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá určením polohy jádra solenoidu v reálném čase na základě měřeného proudu. Reference polohy z proudu je využívána pro zpětnovazební a přímovazebnířízení solenoidu.K této problematice byly ...
 • CFD simulace šíření tlakových pulsů v twin scroll volutě s oddáleným dividerem 

  Dohnal, Jiří
  Předmětem diplomové práce je posouzení účinnosti turbíny turbodmychadla se zdvojeným turbínovým kanálem při různých typech přeplňování a s rozdílným konstrukčním řešením tzv. divideru turbínových kanálů. Pro zpracování ...
 • Chladicí jednotka domácího pivovaru 

  Straka, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá problematikou výroby a užití chladu v procesu domácí výroby piva, tzv. homebrewingu. V úvodní části je popsán technologický postup výroby piva, na který navazuje návrh spilky a prostor pro ležení ...
 • Deformačně-napěťová analýza tenkostěnné skříně vystavené rázovému zatížení od výbuchu 

  Tatalák, Adam
  Předkládaná diplomová práce se zabývá deformačně-napěťovou analýzou zjednodušeného modelu tenkostěnné transformátorové skříně vystavené rázovému zatížení od elektrického výbuchu. Ten je v tomto případě nahrazen výbuchem ...
 • Deformační a napěťová analýza lebečního fixátoru 

  Chamrad, Jakub
  To, jak se bude implantát chovat v lebce, je velmi důležitým faktorem, který ovlivňuje jeho funkci. K ovlivnění dochází především vnějšími silami a nitrolebečním tlakem. Tato zatížení mohou způsobit pohyb implantátu a ...
 • Depozice Al a AlN ultratenkých vrstev na křemíkový a grafenový substrát 

  Řihák, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou a analýzou ultratenkých vrstev hliníku a nitridu hliníku. Vrstvy byly připraveny depozicí z efuzních cel navržených v rámci předchozí bakalářské práce autora. Jejich konstrukce a ...
 • Depozice Ga a GaN nanostruktur na vodíkem modifikovaný grafenový substrát 

  Bárdy, Stanislav
  V tejto práci sme sa venovali štúdiu gália na graféne. Depozície Ga boli vykonané použitím Molekulárnej zväzkovej epitaxie. Pozorovali sme Ramanovo zosilnenie a posun píkov spôsobený individuálnymi Ga ostrovčekmi. Simulácia ...
 • Design autonomního zemědělského kombajnu 

  Tomčík, Dominik
  This master‘s thesis is focused on design of autonomous agricultural combine regards on future development of these machines. The main goal is to create characteristical look, which will link to an autonomous combine.
 • Design elektrické lokomotivy 

  Chropovský, Jiří
  Tématem této diplomové práce je design elektrické lokomotivy, konkrétně univerzálního samostatného tahače určeného k tažení osobních vagónů nebo průmyslových souprav. Cílem designu je navrhnout ucelený stroj, který respektuje ...
 • Design elektrického invalidního vozíku 

  Schlosserová, Magdalena
  Cílem této diplomové práce je návrh elektrického invalidního vozíku. Design je vytvořen na základě studie historických a současných kompenzačních pomůcek pro hendikepované s ohledem na estetické, ergonomické a technické ...
 • Design elektrického skútru 

  Oujezdský, Lukáš
  Předmětem této diplomové práce je design elektrického skútru cílený na inovativní přístup k návrhu s technickými, estetickými, ergonomickými a ekologickými požadavky. Hlavním cílem designu je navržení praktického a tvarově ...
 • Design lampy pouličního osvětlení se solárním napájením 

  Bulatova, Dinara
  Cílem diplomové práce se stane návrh designu solárního pouličního osvětlení, které bude splňovat nároky na design v 21. století. Přípravné analýzy ukáží možné směry, kterými by se měl úspěšný design zvoleného projektu ...
 • Design lékařského ultrazvukového přístroje 

  Nováková, Monika
  Tématem této diplomové práce je design lékařského ultrazvukového přístroje. Práce se zabývá novým pohledem na kompozici a tvarové řešení ultrazvukového přístroje při respektování technických a ergonomických požadavků. Cílem ...
 • Design malotraktoru 

  Výlet, David
  Cílem mé diplomové práce je návrh komplexního designu malotraktoru, který bude splňovat současné technologické a konstrukční inovační prvky s ohledem na celkový atraktivní visuální styl. V teoretické části jsem prozkoumal ...
 • Design městského elektromobilu 

  Soušek, Vít
  Tato práce se zabývá designem městského elektromobilu. Její analytická část popisuje vývoj designu tohoto vozidla a následně porovnává technické možnosti řešení a vizuální podobu současné produkce. Hlavním cílem práce je ...
 • Design městského elektromobilu 

  Lakomý, Vlastimil
  Tématem této diplomové práce je design městského elektomobilu. Můj cíl je vytvořit koncept vozidla, které bude v sobě spojovat výhody užitkových vozidel a malých městských osobních elektromobilů. Ve své diplomové práci se ...
 • Design mobilního vysokotlakého čističe 

  Janeczek, Vojtěch
  Tématem diplomové práce je návrh mobilního vysokotlakého čističe, který není závislý na vnějších zdrojích energie ani pracovního média – tedy vody. Jeho kompaktní rozměry a hmotnost mají zajistit možnost tažení za osobním ...
 • Design obojživelného obytného vozidla 

  Pavliš, Michael
  Tato diplomová práce se zabývá designem obojživelného obytného vozidla. Produkt je nejdříve analyzován z designérské, marketingové a technické stránky. Poté je na základě zhodnocení problémů vyplývajících z analýzy navržen ...