Now showing items 71-90 of 439

 • Elektrochemické metody přípravy kovokeramických oxidačně odolných vrstev 

  Šťastná, Eva
  Na vzorcích z čistého hliníku (99,99+ %, VÚK čisté kovy, s. r. o.) a na vzorcích čistého titanu (99,95 %, Goodfellow) s vrstvou naprášeného hliníku (99,99 %, VÚK čisté kovy, s. r. o.) byl proveden technologický postup s ...
 • Energetická účinnost tepelných čerpadel 

  Bártů, Marek
  Diplomová práce se zabývá energetickou účinností tepelných čerpadel, primárně u jednotek vzduch/voda. V závěrečné práci je jednoduše popsán princip tepelného čerpadla a funkce jednotlivých komponent. Rozebírá problematiku ...
 • Ergonomický audit na vysoké škole 

  Kazarian, Anna
  Diplomová práce se zabývá ergonomickým auditem pracoviště a pracovního prostředí na vysoké škole. Na začátku práce jsou rozebrány faktory, které působí na studenty a vědeckovýzkumné pracovníky, se zaměřením na jejich vliv ...
 • Experimentální analýza utváření mazacího filmu v náhradách kyčelního kloubu 

  Švachová, Michaela
  Táto diplomová práca sa zaoberá experimentálnou analýzou utvárania mazacieho filmu v náhradách bedrového kĺbu. Hlavným cieľom je objasniť vplyv strednej rýchlosti, preklzového pomeru a materiálu femorálnej hlavice na hrúbku ...
 • Experimentální identifikace profilu vozovky 

  Baroš, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá především návrhem metodiky hodnocení nerovností vozovky, které ovlivňují jízdní vlastnosti automobilu a jízdní komfort. V úvodní teoretické části jsou probrány nejpoužívanější postupy a metody ...
 • Experimentální studie vlastností spreje a funkčnosti malých tlakových vířivých trysek 

  Malý, Milan
  Diplomová práce se zabývá experimentální studií vlastností spreje z několika malých tlakových vířivých trysek používaných ve spalovacích komorách proudových motorů. Po desetiletí byla snaha zlepšit jejich rozprašovací ...
 • Experimentální studium hladovějícího kontaktu 

  Novotný, Antonín
  Tato diplomová práce se zabývá experimentálním studiem elastohydrodynamického kontaktu za podmínek nedostatečného zásobování kontaktu mazivem. Úroveň hladovění tohoto typu kontaktu je možné experimentálně určit podle polohy ...
 • Frekvenční analýza optickým systémem 

  Chlebounová, Klára
  Cílem diplomové práce je vytvoření metodiky měření vibrací na leteckých konstrukcích pomocí optického systému a provedení základní frekvenční analýzy. Práce se krátce věnuje teoretickým základům aeroelastických jevů a ...
 • Frézování tenkostěnných součástí pro letecký průmysl 

  Chuvashev, Anton
  Diplomová práce se zabývá obráběním tenkostěnných součástí. V první části popisuje materiály používané v leteckém průmyslu. V další části se práce zaměřuje na problematiku predikce vychýlení stěny žebra při obrábění. Dále ...
 • Funkční zkouška tepelného spínače pro prostředí planety Mars 

  Mašek, Jakub
  Diplomová práce se zabývá studiem projektu tepelného spínače a dosažených výsledků. Zaměřuje se především na vývoj zařízení pro zkoušení tepelného spínače v podmínkách odpovídající prostředí planety Marsu. První část práce ...
 • Generátor pro leteckou aplikaci HUMS 

  Zelda, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem samostatného zdroje elektrické energie pro Health and Usage Monitoring Systems instalovaný v ocasní části vrtulníku. Na začátku práce byly stručně představeny systémy HUMS a poté byla ...
 • Hloubkové profilování metodou spektrometrie laserem buzeného mikroplazmatu 

  Průcha, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá použitím spektroskopie laserem buzeného mikroplazmatu (LIBS) pro hloubkové profilování a 3D mapování pozinkované oceli, používané v automobilovém průmyslu. Před vytvořením výsledných hloubkových ...
 • Hodnocení energetické náročnosti budov národním kalkulačním nástrojem NKN II a porovnání s výsledky energetické simulace 

  Hlubinka, Jakub
  Diplomová práce se zabývá hodnocením energetické náročnosti dvou typů rodinných domů. Výpočet je proveden pomocí národního kalkulačního nástroje NKN II a simulačním programem TRNSYS. Výsledky obou výpočtů jsou navzájem ...
 • Hodnocení kvality nerezového vlnovce 

  Vychopeň, Petr
  Nerezové vlnovce jsou používány v celé řadě aplikací, převážně v automobilovém průmyslu, rozvodech různých médií, ve ventilacích apod. Diplomová práce je v první části zaměřena na definování kvality vlnovce, zdůraznění ...
 • Hybridní lepené spoje kovových a kompozitních materiálů 

  Jetela, Václav
  První část práce s názvem „Hybridní lepené spoje kovových a kompozitních materiálů“ obsahuje popis povrchových úprav adherendů. Rovněž je uveden aktuální ucelený přehled lepidel používaných pro spojování kompozitních a ...
 • Hydraulické posunovače 

  Votava, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem hydraulického posunovače. Dále je v práci uveden rozbor možných konstrukčních řešení. Práce obsahuje vypracování zvolené konstrukce hydraulického posunovače s parametry: maximální ...
 • Hydraulický agregát pro regulaci parní turbíny 

  Morávek, Aleš
  Tato diplomová práce je zaměřena na praktický návrh vysokotlakého hydraulického agregátu k pohonu regulace kondenzační turbíny. Cílem práce je výpočet všech prvků hydraulického systému, návrh potrubí a nezbytná výkresová ...
 • Identifikace a prevence chyb při montáži klimatizačních sestav 

  Vyškovský, Jan
  Předmětem a cílem této diplomové práce je identifikace a prevence chyb při montáži klimatizačních sestav v automobilovém průmyslu. Diplomová práce byla zpracována ve spolupráci s firmou Halla Visteon Climate Control v Novém ...
 • Identifikace možných vad a jejich prevence ve výrobě kompozitních dílů 

  Rusek, Jan
  Předmětem této diplomové práce je využití metod FMEA a aplikace poznatků na výrobní proces společnosti Composite Components a.s. V teoretické části práce jsou podrobně rozebrány jednotlivé aplikace metody FMEA dle jejich ...
 • Identifikace únavového poškození Al slitiny zpracované technologií SLM s využitím metody akustické emise 

  Zemanová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá studiem únavových vlastností hliníkové slitiny EN AW-2618A zpracované technologií selective laser melting (SLM). Byly sestrojeny částečné S-N křivky referenční slitiny a SLM materiálu v závislosti ...