Now showing items 135-154 of 439

 • Letecká meteorologická data 

  Tarasovičová, Nikola
  Tato diplomová práce zdůrazňuje význam leteckých meteorologických dat pro plánování letu a strategické rozhodování za letu. Popisuje konvenční způsoby získávání meteorologických dat, a to před letem i během letu. Poskytuje ...
 • Létající robot pro geofyzikální účely 

  Mocek, Jurij
  Cílem této práce je navrhnout konstrukční řešení pro dálkově řízený létající stroj a navrhnout způsob jeho řízení. Práce se zabývá obecným způsobem, jak zkonstruovat létající stroj se svislým startem a konkrétním řešením ...
 • Létající robot pro práci v exteriéru 

  Macek, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce hexakoptéry zaměřené na fotografické účely s nosností 4kg. Při její konstrukci je nutné zohlednit množství faktorů. Pro samotnou konstrukci je vhodné správné dimenzování ...
 • Lidský faktor v pilotáži malých letadel 

  Straňák, Filip
  Diplomová práca je zameraná na ľudský činiteľ ako narastajúci faktor pri vzniku leteckých udalostí a na vplyv digitálnych avionických systémov na bezpečnosť. Teoretická časť práce rozoberá problematiku ľudského činiteľa a ...
 • Lineární analýza ztráty stability spalinového potrubí 

  Jančík, Jan
  Diplomová práce se věnuje problematice ztráty stability tenkostěnného spalinového potrubí v uhelné elektrárně. Problémem tenkostěnných konstrukcí je jejich náchylnost ke ztrátě stability vlivem mimořádných podmínek, jako ...
 • Management konfigurace 

  Vala, Martin
  Cílem této diplomové práce je řešení problémů na základě požadavků společnosti. Nejprve byla vypracována teoretická část zaměřená na management konfigurace a související pojmy s konkrétním problémem. Po teoretickém úvodu ...
 • Matematický model teplárenské sítě 

  Pařízková, Iva
  Diplomová práce se zabývá tvorbou iteračního simulačního modelu v prostředí Visual Basic of Application (VBA) pro tepelný a hydraulický výpočet tepelných sítí. Uvažované proudící médium je horká voda. Ve vzniklém modelu ...
 • Mazání náhrad kyčelního kloubu 

  Rebenda, David
  Tato diplomová práce se zabývá experimentálním studiem mazání náhrad kyčelního kloubu. S využitím simulátoru kyčelního kloubu, pracujícího na principu kyvadla, byl posouzen vliv složení synoviální kapaliny a vliv materiálu ...
 • Mechanické vlastnosti hořčíkové slitiny AZ91E připravené metodou ECAP 

  Darida, Jiří
  Tato práce se zabývá mechanickými a únavovými vlastnostmi hořčíkové slitiny AZ91 připravené metodou EX-ECAP. Tato metoda zahrnuje aplikaci extruze následované procesem ECAP. K získání základních mechanických charakteristik ...
 • Mechanické vlastnosti nízkouhlíkových a nízkolegovaných ocelí, stanovené pomocí protlačovacích zkoušek na miniaturních discích při pokojové a snížených teplotách 

  Závodský, Peter
  Predkladaná diplomová práca sa zaoberá inovatívnou metódou skúšania materiálov, tzv. penetračnou skúškou (Small Punch Test). Je naznačený základný pricíp metódy s uvedením hlavných predností a obmedzení, s ktorými sa ...
 • Mechanicko strukturní charakteristiky materiálů vyrobených metodou SLM 

  Hradil, David
  Diplomová práce se zabývá mechanickými a strukturními charakteristikami hliníkové slitiny řady 2000 vyrobenými metodou selektivního laserového tavení (SLM). Experimentální část práce zahrnuje volbu procesních parametrů ...
 • Membránová stěna kotle s pokročilým řízením průtoku 

  Češla, Martin
  Diplomová práce se zabývá hydraulickými poměry ve výparnících průtočných kotlů a popisuje problémy, které vznikají při proudění vody výparníkem. Zejména vznik aperiodické nestability výparníku a vznik hydraulické nerovnoměrnosti ...
 • Metoda řešení úloh vedení tepla v materiálu s fázovou změnou s obsahem nanočástic 

  Kopečková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá problematikou vedení tepla v materiálech s fázovou přeměnou (PCM) a v PCM s obsahem nanočástic. Podrobněji uvádí odvození jak stacionárních, tak i nestacionárních rovnic vedení tepla pro 1D, 2D i ...
 • Metodika analýz Damage Tolerance letecké konstrukce s využitím programu AFGROW 

  Rakovský, Kristián
  Diplomová práce se zabývá návrhem metodiky výpočtu závislého šíření trhlin ve více konstrukčních částech s využitím programu AFGROW. Prezentována metodika, která také zahrnuje stanovení zbytkové pevnosti, byla aplikována ...
 • Metodika pro testování prostředí v kabině osobního vozu s využitím tepelného manekýna a testovacích osob 

  Toma, Róbert
  V tejto diplomovej práci je spracovaný návrh testovacej procedúry pre inovatívny systém HVAC. Návrh bol vytvorený testovaním vo viacerých fázach pomocou manekýna Newtona a respondentov v klimakomore na VUT v Brne. Postupným ...
 • Metodika přestavby převodovky vozidla 

  Svoboda, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na návrh přestavby manuální automobilové převodovky za účelem zvýšení její únosnosti a efektivnosti pro použití v závodním automobilu. Obsahuje obecně platnou metodiku a následnou realizaci ...
 • Metodika výpočtu části konstrukce křídla s ohledem na možnost rozvoje mnohoohniskového únavového poškození (WFD) 

  Bulko, Martin
  Diplomová práce popisuje metodiku výpočtů částí náchylných k rozvoji mnoho-ohniskového únavového poškození (WFD). Nejdříve se práce zabývá rozborem předpisů letové způsobilosti souvisejících s WFD pro letadla certifikovaných ...
 • Měření a analýza vibrací na částech obráběcích strojů 

  Svoboda, Miroslav
  Cílem diplomové práce je měření a analýza vibrací na částech obráběcích strojů za použití snímače vibrací. Tato práce také obsahuje základní přehled dosavadního poznání týkajícího se problematiky vibrací a vibrační ...
 • Měření parametrů textury povrchu výrobků kontaktní a bezkontaktní metodou 

  Harčarík, Matej
  Diplomová práce obsahuje přehled profilové metody hodnocení textury povrchu dle norem ISO GPS i automobilních norem VDA a přehled plošné metody dle série norem ISO 25178 včetně návrhu vylepšení české terminologie. Na základě ...
 • Mobilní tester závěsu automobilového kola 

  Novák, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a následnou výrobou testeru pro bezdemontážní diagnostiku tlumičů automobilů. Jedná se o rezonanční adhezní tester s 3 mm zdvihem měřicí plošiny, na rozdíl od standardně ...