Now showing items 270-289 of 439

 • Parametrická studie absorpčního prvku přední části vozidla z hlediska bezpečnosti posádky vozidla při čelní kolizi 

  Stráník, Radim
  Diplomová práce se zabývá výpočtovým modelováním deformačně-napěťových stavů zatížené přední části automobilu Toyota Yaris z roku 2010 s využitím explicitního přístupu metody konečných prvků (MKP). Cílem této práce je ...
 • Parametrická studie absorpčního prvku zadní části vozidla 

  Vražina, Lukáš
  Roku 1995 byl organizací RCAR vydán předpis stanovující pravidla pro nárazové zkoušky při nízkých rychlostech maximálně do 15 km/h na vozidlech do hmotnosti 2,5 tun. Účelem bylo snížení nákladů na opravy vozidel, pokud ...
 • Parní generátor 

  Krčálová, Petra
  Diplomová práce na téma Parní generátor pojednává o zlepšení účinnosti vlivem využití kombinovaného cyklu při výrobě elektrické energie. V první části práce jsou uvedeny možnosti využití spalovacích motorů v energetice a ...
 • Parní kondenzační turbína s jedním regulovaným odběrem 

  Drápela, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem parní kondenzační turbíny ze zadaných parametrů páry. Je zvoleno přetlakové lopatkování podle koncepce firmy PBS Energo, a.s.. Turbína má jeden regulovaný odběr a tři neregulované. ...
 • Pásový dopravník přestavitelný 

  Drápalík, Martin
  Cílem této diplomové práce je navrhnout pásový dopravník přestavitelný pro dopravu hnědého uhlí dle zadaných parametrů. Úvod je zaměřen na popis a rozdělení pásových dopravníků a na popis jednotlivých částí přestavitelných ...
 • Pevnostní a deformační analýza parametrické řady hydraulických napínáků 

  Jagoš, Jiří
  Diplomová práce se soustředí na vyhodnocení ztráty předpětí ve šroubovém spojení. Analyzované šrouby jsou předepínány hydraulickým napínákem, po jehož uvolnění dojde k "sednutí" spoje a předpětí ve šroubu klesne. Analýza ...
 • Píst zážehového motoru na bioethanol 

  Žilinský, Ondřej
  Cílem této diplomové práce je navrhnout píst pro motor Husqvarna FE 501 přeplňovaný turbodmychadlem pro potřeby soutěže Formula Student používající jako palivo bioethanol. Navržená konstrukce vychází z rešerše konstrukčního ...
 • Plánovaný experiment 

  Holec, Tomáš
  Tato diplomová práce se věnuje problematice plánovaného experimentu. Začátek práce je zaměřen na vybudování dostatečného teoretického základu z oblasti matematické statistiky (kapitola 2) a to z důvodu snazšího pochopení ...
 • Plnicí systém vznětového motoru s proměnným průřezem 

  Cihlář, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem plnicího systému vznětového motoru s centrální uzavírací klapkou. Kromě konstrukce dílčích komponent systému je také zjišťován vliv nového řešení na parametry motoru. Vliv nového řešení ...
 • Pojezdové a zvedací zařízení 

  Kratochvíl, Michal
  Hlavním cílem této práce je provést konstrukční návrh a výpočet manipulačního prostředku k přepravě vrtulníku firmy Bell mezi přistávací plochou a místem uskladnění. V první části je provedena rešerše se všeobecným přehledem ...
 • Pomocná jeřábová kočka licího jeřábu 

  Adam, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu jeřábové kočky. Konkrétně se jedná o pomocnou jeřábovou kočku, s požadovanou nosností 65 000 kg, uloženou na mostovém jeřábu, který je situován uvnitř haly ve slévárně. ...
 • Posouzení funkčnosti různých modifikací větrací vyústky pro kabinu osobního vozu 

  Caletka, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá určováním okrajů proudu vystupujícího z benchmarkové automobilové vyústky (pravé přední – před spolujezdcem), a to pomocí kouřové vizualizace. V této práci je testováno celkem osm konstrukčních ...
 • Posouzení hlučnosti vzduchotechnické vyústky pro kabinu osobního vozu 

  Libřický, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou hlučnosti vzduchotechnických vyústek v osobním automobilu. Je zde popsáno snižování hluku akustického pozadí, odladění experimentální metodiky měření a seznámení s měřicím ...
 • Posouzení možností snížení energetické náročnosti výrobního areálu 

  Křesťan, Jan
  Tato diplomová práce navrhuje opatření ke snížení spotřeby energií ve výrobním podniku firmy Fritzmeier s.r.o. Práce je rozdělena do tří částí. V první části je na základě dat z energetického auditu proveden rozbor spotřeby ...
 • Posouzení opotřebení extrahovaných polyetylenů TEP kyčle pomocí optických metod 

  Přikryl, Adam
  Cílem této diplomové práce bylo navržení experimentální metodiky pro analýzu opotřebení extrahovaných polyetylenových kyčelních náhrad. Navrhovaná metodika využívá optického 3D scanneru s optickým profilometrem pro analýzu ...
 • Posouzení traverzy mostového magnetového jeřábu 15t 

  Bartušek, Filip
  Diplomová práce se zabývá některými částmi mostového magnetového jeřábu o jmenovité nosnosti 15 tun. Tento jeřáb je určen pro provoz v ocelárně k manipulaci se sochory pomocí magnetů zavěšených na traverze. Tato práce je ...
 • Posouzení vlivu tuhosti ložiskových štítů a kvality vyvážení na vibrace synchronního generátoru 

  Čepica, Vojtěch
  Hlavním cílem této diplomové práce je posouzení vlivu tuhosti ložiskových štítů synchronního generátoru na vibrace stroje. Motivací pro vypracování této práce je problémová situace, která je charakterizována velkými vibracemi ...
 • Posouzení životnosti svařovaného rámu pro hydrauliku lisu stroje RONDOPRESS 

  Čermák, Petr
  Petr Čermák: Posouzení životnosti svařovaného rámu pro hydrauliku lisu stroje RONDOPRESS Cílem této diplomové práce je posouzení životnosti svařovaného rámu pro hydrauliku lisu stroje RONDOPRESS, který je určen pro pekárenské ...
 • Povrchové úpravy kovů 

  Hamal, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem vhodné technologie povrchové úpravy pro zajištění korozní odolnosti vůči běžné atmosféře zadané součásti. Součást je typu kolík a je vyrobena z konstrukční oceli. Nejprve je předložena ...
 • Povrchové změny v závislosti na parametrech FDM tisku 

  Čada, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá stavbou modifikované RepRap 3D tiskárny Rebel II, která pracuje na principu Fused Deposition Modeling technologie a výběrem vhodných kritérií pro tisk. Hlavní zaměření je na teplotu tištěného ...