Now showing items 304-323 of 439

 • Rám pro stacionární hydraulické zařízení 

  Klezla, Vojtěch
  Předmětem této diplomové práce je konstrukční návrh a pevnostní výpočet rámu pro stacionární hydraulické zařízení. Pevnostní výpočet je proveden pomocí metody konečných prvků. V práci je popsána konstrukce používaných rámů, ...
 • Rám valníkového přívěsu 

  Huf, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá napěťovou analýzou tandemového valníkového přívěsu TVL10. První část práce se věnuje popisu přívěsů a jejich částí. Druhá část představuje a hodnotí výsledky měření zrychlení a vibrací ...
 • Rekonstrukce otopného systému bytového domu 

  Zlámalová, Petra
  Diplomová práce se skládá ze tří základních částí. V první části jsou uvedeny možnosti vytápění bytového domu. Druhá část se zabývá výpočty tepelných ztrát objektu. A třetí část uvádí ekonomické posouzení jednotlivých variant.
 • Rekonstrukce parní kondenzační turbíny 

  Holečková, Michaela
  Cílem diplomové práce je rekonstrukce parní kondenzační turbíny. Práce se zabývá revizí parní turbíny, rekonstrukcí lopatkování turbíny a základním výpočtem utahovacího momentu šroubů dělící roviny. Práce je zadána na ...
 • Rekonstrukce rodinného domu 

  Červinka, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce rodinného domu ve snaze přiblížit se „blízko nulové budově“. Pro daný rodinný dům byly vypočteny celkové tepelné ztráty společně s výpočtem nákladů na provoz domu a také ...
 • Renovace pojezdového kola jeřábu navařováním 

  Jireš, Daniel
  Diplomová práce řeší návrh volby přídavných materiálů, vhodné technologie a parametrů navařování pro renovaci jeřábového kola. Navrženo bylo celkem pět přídavných materiálů, které byly podrobeny makroskopickému zkoumání a ...
 • Rizika skladování zásob náhradních dílů strojů a strojního zařízení ve výběhu 

  Jirka, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem vhodného postupu pro řízení zásob náhradních dílů strojů a strojních zařízení ve výběhu. Nalezení vlastní, účelné rovnováhy mezi existujícími riziky spojenými se zastavením strojního zařízení ...
 • Robotický stolní fotbal 

  Mareček, Petr
  Cílem této diplomové práce je návrh robotického fotbalu s realizací konstrukce a řízení jedné osy stolního fotbalu. V úvodu jsou popsána dosud vyvinutá řešení. Další kapitoly popisují výběr hracího stolu a specifikaci ...
 • Robotický stolní fotbal 

  Jediný, Lukáš
  Táto práca sa zaoberá návrhom a tvorbou robotizovaného stolného futbalu. Cieľom práce je výber kamery, objektívu a návrh osvetlenia. Dáta z kamery je potrebné vhodne spracovať a vyhodnotiť polohu loptičky na základe ktorej ...
 • Roštový kotel na spalování biomasy 

  Kopeček, Marián
  Práce obsahuje návrh parního kotle na spalování dřevní štěpky o parametrech páry 88 t/h, 9,6 MPa, 520 °C. Pro dané parametry je zpracován tepelný výpočet a rozměrový návrh kotle.
 • Roštový kotel na spalování biomasy 

  Szabó, Gergely
  Práce se zabývá návrhem roštového parního kotle, který má přirozenou cirkulaci a je určen na spalování dřevní štěpky. Kotel má výkon 45 t/h a vyrábí přehřátou páru s výstupními parametry 3,5 MPa a 450 °C při teplotě napájecí ...
 • Roštový kotel na spalování uhlí a dřevní biomasy 

  Baláži, Martin
  Tato diplomová práce řeší návrh roštového kotle na spalování dřevní štěpky nebo hnědého uhlí o tepelném výkonu 160 MW. Stechiometrie spalin je vypočtena dle zadaného složení jednotlivých paliv. Rozměry jednotlivých výhřevných ...
 • Rozšiřování konce trubky za statických a dynamických podmínek 

  Šrefl, Martin
  Předkládaná diplomová práce je zaměřena na rozšiřování konců trubek zhotovených z materiálu 1.4031 do tvaru kužele za kvazistatických a dynamických podmínek. Cílem zkoumání je analýza napěťově deformačního stavu v tvářené ...
 • Rozšíření laboratorního výukového kitu PIC Edu Kit o sadu bezdrátových senzorů 

  Hanuš, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací rozšíření laboratorního výukového modelu PIC Edu Kit. A to o sadu bezdrátových senzorů. Tyto senzory mají za úkol měřit teplotu a přetvoření. Měření teploty bylo realizováno ...
 • Růst polovodičových nanovláken použitím dvousložkového katalyzátoru 

  Musálek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá růstem germaniových nanodrátů prostřednictvím různých katalytických částic, přičemž je kladen důraz na výrobu katalyzátoru složeného ze dvou prvků (AgGa). V úvodní části jsou zmíněny dva ...
 • Řízení nelineárních systémů s využitím lokálních aproximačních metod 

  Brablc, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem adaptivního řídícího algortitmu pro konkrétní třídu elektromechanických aktuátorů, založeného na principu dopředného řízení pomocí inverzního dynamického modelu. Adaptibilita řízení spočívá v ...
 • Semiaktivní systém odpružení vozidla 

  Salcburger, Martin
  Cílem této diplomové práce je sestavit algoritmy řízení semi-aktivního systému odpružení pro čtvrtinový model vozidla, porovnat jejich funkci vzhledem k jízdnímu komfortu a jízdní bezpečnosti. Následně prověřit sestavené ...
 • Simulace dynamiky vozidla využitím software V-REP 

  Borek, Dušan
  Tato práce se zabývá modelováním dynamiky a vizualizací experimentálního vozidla CAR4 v programu V-REP. V první části se práce zabývá představením a možnostmi programu V-REP. V další části je realizováno modelování vozidla ...
 • Simulace šíření ultrazvukových vln v celokompozitních tenkostěnných konstrukcích 

  Cimrhanzl, Jan
  V této diplomové práci jsou popsané SHM metody používané v letectví a dále jsou udělány MKP simulace šíření ultrazvoukových vln v celokompozitním tenkostěnném materiálu používaném u leteckých konstrukcí. Pro simulaci byla ...
 • Simultalní lokalizace, mapování a vytváření modelu prostředí pro autonomní robotiku 

  Pilch, Tomasz
  Tato diplomová práce pojednává o problematice SLAM (simultalní lokalizace a mapování) a představuje možnosti její implementace. Hlavním cílem je implementovat zvolený algoritmus k tvorbě mapy a zpracovat naměřená data ze ...