Now showing items 372-391 of 439

  • Ventilový rozvod přeplňovaného motoru formule Student 

    Buchta, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem ventilového rozvodu přeplňovaného motoru pro použití ve vozidle kategorie Formule Student. Na základě termodynamického modelu bylo navrženo vhodné časování z hlediska dosažení maximálního ...
  • Vertikálně uspořádaná pole CdS nanotyčinek pro aplikace v solárních článcích 

    Hroch, Daniel
    Tato práce se zabývá depozicí nanočástic do nanoporézních aluminových šablon. Byly vybrány nanočástice sulfidu kademnatého jako významného polovodiče s šířkou zakázaného pásu 2,45 eV, který tak přislibuje lepší využití ...
  • Vibrace šasi rootsova dmychadla 

    Wolf, David
    Tato práce se zabývá analýzou vibrací šasi rootsova dmychadla. Na začátku popisuje výpočtové metody pro řešení vibrací v nízkofrekvenční oblasti. Dále se pak zabývá tvorbou konečněprvkového modelu šasi a následnému výpočtu ...
  • Virtuální svět 

    Kováč, Robert
    Cílem této práce je popsat problematiku tvorby počítačových her a následně pomocí herního enginu Unity 3D navrhnout a vytvořit závodní hru pro hráče připojené ve virtuálním světě. První část práce se věnuje historii videoher, ...
  • Vliv aerodynamických sil na jízdní komfort vozidla a polohu karoserie 

    Telecký, Vojtěch
    Tato práce se zabývá působením aerodynamických sil a jejími vlivy na polohu karoserie a jízdní komfort vozidla. Simulace byla provedena v počítačovém programu ADAMS (MSC Software TM).
  • Vliv geometrie a řezných parametrů nástroje na zbytkové napětí při obrábění tlakových zásobníků 

    Berka, Martin
    Diplomová práce se zabývá vlivem změny řezných parametrů a geometrie nástroje na zbytkovou napjatost uvnitř materiálu. Vliv je zkoumán u hlubokého vrtání. Změna řezných parametrů se týká změny posuvu nástroje a tlaku ...
  • Vliv konvenčních kompenzací na volumetrickou přesnost obráběcího stroje 

    Žák, Zdeněk
    Diplomová práce řeší vliv konvenčních kompenzací na volumetrickou přesnost CNC obráběcího stroje. Jedná se tedy o praktickou výzkumnou práci, kde jsou v teoretickém úvodu zmíněny požadavky na obráběcí stroje, druhy chyb, ...
  • Vliv mebránové separace bioplynu na stávající provoz bioplynové stanice 

    Svoboda, Jan
    Diplomová práce se zabývá problematikou odstraňování oxidu uhličitého z bioplynu metodou membránové separace. Řeší vliv implementace malého výzkumného zařízení na stávající provoz bioplynové stanice. Posouzení vlivu na ...
  • Vliv nastavení ventilace na množství přiváděného vzduchu a jeho distribuci v kabině automobilu 

    Poláček, Filip
    Tato práce se zabývá měřením rozložení distribuce a množství přiváděného vzduchu do kabiny automobilu při různých venkovních podmínkách a nastavení klimatizace. Pro určení množství přiváděného vzduchu do kabiny automobilu ...
  • Vliv povrchových rýh na přechod ke smíšenému mazání 

    Zapletal, Tomáš
    Cílem této diplomové práce je popsat vliv uměle vytvořených rýh na přechod z plného do smíšeného režimu mazání s využitím optického tribometru. Tato práce je zaměřena na zkoumání vlivu orientace rýhy, její velikosti v ...
  • Vliv pružnosti rozvodového mechanismu na pohyb ventilu 

    Řehůřek, Lukáš
    Cílem této diplomové práce je porovnání pohybu ventilu jedné sestavy (SVT) a pohybů jednotlivých ventilů kompletní sestavy s pružným vačkovým hřídelem s ohledem na dynamické vlastnosti. Součástí práce je také kinematický ...
  • Vliv průměru trysky na kvalitu tisku 3D tiskárny 

    Kutil, Jaroslav
    Podstatou této diplomové práce je nalezení vlivu průměru trysky na kvalitu tisku 3D tiskárny. V první části práce je stručně charakterizována technologie Rapid Prototyping a popsán projekt RepRap. Druhá část popisuje stavbu ...
  • Vliv PVD povlaku na trvanlivost VBD při čelním frézování 

    Jašek, Petr
    Tato diplomová práce se zabývá trvanlivostí PVD a CVD povlaků při čelním symetrickém frézování. V teoretické části je popsána charakteristika slinutých karbidů, technologie frézování a charakteristika povlakovacích metod. ...
  • Vliv teplotních šoků na únavu materiálu částí tlakových zařízení 

    Umlauf, Martin
    Diplomová práce zkoumá vliv teplotních šoků na únavu materiálu částí tlakových zařízení. Práce se zabývá praktickým zadáním od firmy IMI CCI Brno, která je předním výrobcem ventilů pro energetický a procesní průmysl. Cílem ...
  • Vliv tloušťky vrstev keramického laminátu na bifurkaci trhliny 

    Sorokina, Kristina
    Z důvodu rozdílných koeficientů délkové teplotní roztažnosti jednotlivých vrstev vzniká ve vrstvách keramického vrstevnatého kompozitního materiálů reziduální napětí. V průběhu chladnutí vrstevnatého kompozitu ze slinovací ...
  • Vliv velikosti tělesa na R-křivku a na otupení čela trhliny 

    Mrňa, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá určováním lomové houževnatosti s využitím zkušebních těles pro excentrické zatěžování za zvýšených a vysokých teplot. Zkušebním materiálem byla zvolena ocel P91 určená pro aplikace za teplot ...
  • Vliv výrobních nepřesností na vznik přídavných momentů na kormidle jachty 

    Kazda, Adam
    Tato diplomová práce je věnována vzniku přídavných momentů na kormidle, které mohou být způsobeny nepřesnou výrobou. Inspirací je konkrétní problém z roku 2013, který je v práci řešen pomocí výpočtového modelování proudění. ...
  • Vnitřní akustika traktoru 

    Hora, Otakar
    Práce se zabývá analýzou akustiky vnitřního prostoru traktoru pomocí metody konečných prvků. Součástí práce je analýza budicích účinků od jednotlivých zdrojů vibrací a vyhodnocení odezvy ve vnitřním akustickém prostoru ...
  • Vodíkem modifikované grafenové struktury pro polem řízené tranzistory 

    Kurfürstová, Markéta
    Tato diplomová práce se věnuje problematice grafenu modifikovaného atomárním vodíkem a jeho transportních vlastností. V rámci rešeršní části práce jsou porovnány strukturní a elektronické vlastnosti grafenu a hydrogenovaného ...
  • Volba a optimalizace řezných podmínek pro progresivní výrobní technologie 

    Baklík, Lukáš
    Tato práce zahrnuje změnu stávající technologie rovinného broušení za efektivnější technologii čelní frézování pro dokončovací operaci čelisti (pro hydraulický strojní svěrák) v zušlechtěném stavu s tvrdostí 53+4 HRC. ...