Now showing items 402-421 of 439

 • Výpočet potrubní trasy parovodu 

  Majer, Jan
  Práce objasňuje problematiku návrhového a kontrolního výpočtu parovodní potrubní trasy. K provedení analýzy jsou využity dva výpočtové programy – AutoPIPE a Ansys. V programu AutoPIPE je u potrubní trasy řešena problematika ...
 • Výpočtová analýza jízdního chování vozidla 

  Doležal, Kamil
  Diplomová práce se zabývá výpočtovou analýzou jízdního chování vozidla. V první části jsou shrnuty a popsány základní parametry geometrie řízení. Další část se věnuje zkouškám, které se využívají ke studiu jízdního chování ...
 • Výpočtová analýza stojanu pro horizontální vyvrtávací centrum 

  Fargač, Michal
  Tato práce se v teoretické studii zabývá přístupy, které lze využít pro optimalizaci topologie různých konstrukcí. Jsou zde popsány vlastnosti jednotlivých metod a principy, na kterých jsou založeny. Prvním bodem praktické ...
 • Výpočtové modelováni komplexních vlastních frekvencí tramvajového kola při průjezdu zatáčkou 

  Burian, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtovým modelováním komplexních vlastních frekvencí tramvajového kola při průjezdu zatáčkou. Cílem bylo nalezení nestabilních tvarů kola, analýza vlivu parametrů na nestabilní tvary a ...
 • Výpočtové modelování aerodynamického hluku při obtékání tělesa 

  Sýkora, Daniel
  Diplomová práce se zabývá výpočtovým modelováním aerodynamického hluku při obtékání těles. V úvodní části diplomové práce je na vzorové úloze nasimulováno proudění kolem statického válce. Simulace jsou provedeny pro různé ...
 • Výpočtové modelování srdeční kontrakce 

  Vaverka, Jiří
  Tato práce se zabývá simulováním kontrakce levé srdeční komory pomocí metody konečných prvků. Cílem práce je posoudit vliv snížené rychlosti šíření vzruchu v myokardu a snížené kontraktility svalových buněk na dobu trvání ...
 • Výroba a vlastnosti litin typu SiMo 

  Abramova, Elizaveta
  Při použití odlitků za teplot vyšší než 500 °C, a to zejména při cyklickém tepelném namáhaní, dochází k porušení odlitků a degradaci struktury. Pro tyto účely vydržely litiny s vyšším obsahem Si a Mo. Upozornění na zlepšení ...
 • Výroba držáku magnetu 

  Kraval, Jiří
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru M-STG předkládá návrh technologie výroby držáku magnetu z materiálu DC03. Na základě literární studie problematiky stříhání, tažení, ohýbání a výpočtů bylo navržena ...
 • Výroba hnací hřídele mlecího válce 

  Vencl, Petr
  Diplomová práce se zabývá technologií výroby hnací hřídele mlecího válce ve společnosti Bühler CZ s.r.o. v Žamberku. V první části práce je pozornost věnována analýze současné technologie. Následně se práce zaměřuje na ...
 • Výroba nástěnného držáku televizoru 

  Kráčmar, Lukáš
  Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studia je zaměřena na návrh výroby součásti, kterou je nástěnný držák televizoru. Polotovarem je plech z oceli DC03 a roční série výroby je 300 000 ks. Po prozkoumání možných ...
 • Výroba olejové vany 

  Šupa, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem výroby olejové vany do osobního auta hlubokým tažením. Součást bude vyrobena z hlubokotažného ocelového plechu třídy 11 305 (DC04). Na základě výpočtů a studia příslušné literatury o ...
 • Výroba přírub s využitím postupu PPAP a normy ISO 9001 

  Prokeš, Tomáš
  První část diplomové práce se zabývá problematikou zavedení systému managementu jakosti v malém podniku dle normy ISO 9001, následně procesem schvalování součásti do sériové výroby dle metodiky PPAP. V této části jsou ...
 • Výroba rotační součásti 

  Paseka, Petr
  Diplomová práce popisuje tvorbu technologického postupu výroby rotační součásti. Zadaná součást je vačková hřídel a jedná se o novou zakázku výrobní firmy. Cílem je navržení CNC technologie obrábění a její ověření ve výrobě. ...
 • Výroba táhlových háků 

  Frýdl, Pavel
  Požadavkem pro vytvoření nového technologického postupu výroby táhlových háků byla úspora nákladů pomocí optimalizace výchozího polotovaru a poloautomatizace pracoviště. Zvolením technologie podélného válcování pro výrobu ...
 • Výroba výměníku krbové vložky 

  Běhounek, Martin
  Práce je zaměřena na návrh technologie výroby dílu krbové vložky. Na základě variantního řešení výroby a doložených výpočtů byla jako nejoptimálnější technologie výroby zvolena metoda ohraňování. Dle požadavků na teplotní ...
 • Vývoj 3D FDM tiskárny implementace na trh 

  Bouchal, Petr
  Výsledkem diplomové práce je vytvoření přehledu dostupných 3D tiskových technologií, zkonstruovaná 3D FDM tiskárna včetně instruktážního návodu na její sestavení a návrh obchodního modelu.
 • Vývoj a implementace testovací jednotky pro malosériovou výrobu 

  Kolomazník, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá vývojem testovací jednotky pro malosériovou výrobu. V rešeršní části jsou představeny principy testování, také jsou zde diskutovány různé způsoby realizace testovacích konektorů a volba řídicí ...
 • Vývoj a výroba nízkonákladového robotu pro interakci s okolím 

  Tejchmanová, Michaela
  Tato práce se zabývá vývojem a výrobou nízkonákladového robotu, který je určen pro prezentační a marketingové účely firem CUTTER Systems spol. s r. o. a N-ROTE Mechanical s r. o. Hlavní funkcí robotu je rozlévání nápojů ...
 • Vývoj tlakového spínače pro kolejová vozidla 

  Havelka, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce tlakového spínače s nastavitelnou hysterezí. V rámci práce je zpracován stručný úvod do teorie stlačeného vzduchu a tlakových spínačů, dále proběhla rešerše současné nabídky ...
 • Vývoj zkušební metody mechanických a technologických vlastností feritového prášku 

  Soviš, Jan
  Diplomová práce se zabývá tematikou výroby feritových jader technologií práškové metalurgie ve společnosti EPCOS s.r.o. Šumperk. Nejvíce pozornosti je věnováno procesu zhutňování feritového prášku jednoosým lisováním za ...