Now showing items 21-40 of 439

 • Hybridní lepené spoje kovových a kompozitních materiálů 

  Jetela, Václav
  První část práce s názvem „Hybridní lepené spoje kovových a kompozitních materiálů“ obsahuje popis povrchových úprav adherendů. Rovněž je uveden aktuální ucelený přehled lepidel používaných pro spojování kompozitních a ...
 • Vliv teplotních šoků na únavu materiálu částí tlakových zařízení 

  Umlauf, Martin
  Diplomová práce zkoumá vliv teplotních šoků na únavu materiálu částí tlakových zařízení. Práce se zabývá praktickým zadáním od firmy IMI CCI Brno, která je předním výrobcem ventilů pro energetický a procesní průmysl. Cílem ...
 • Tvorba a aplikace algoritmů pro odhad modálních parametrů v časové oblasti a studie jejich citlivosti na okrajové podmínky 

  Jakuš, Matúš
  Cieľom tejto diplomovej práce je predstavenie Experimentálnej modálnej analýzy a štúdium a použitie algoritmov pre výpočet modálnych parametrov z odmeraných vibrácií pri Experimentálnej modálnej analýze. Bodom záujmu sú ...
 • Design prvků městského mobiliáře 

  Ondráček, Michal
  Obsahem diplomové práce je návrh série prvků městského mobiliáře. Vychodiskem je modulové řešení prvků se schopností adaptace do různych prostředí. Projekt pracuje s myšlenkou originality pojetí veřejného prostoru a vytváření ...
 • Svařování Ti 6Al 4V elektronovým svazkem 

  Skalka, Jan
  Práce se věnuje svařování kombinace titanové slitiny Ti-6Al-4V a austenitické oceli 1.4301 pomocí elektronového svazku. Na základě literární studie problematiky spojování titanu a jeho slitin s ocelemi bylo navrženo zvolit ...
 • Aerodynamická optimalizace vysokovýkonného padákového kluzáku 

  Grim, Robert
  Tato práce je zaměřena na aerodynamickou analýzu závodního paraglidingového vrchlíku. Odpory jednotlivých částí jsou rozděleny do kapitol. Cílem bylo vytvoření představy o velikosti podílu odporů jednotlivých komponent ...
 • Vliv průměru trysky na kvalitu tisku 3D tiskárny 

  Kutil, Jaroslav
  Podstatou této diplomové práce je nalezení vlivu průměru trysky na kvalitu tisku 3D tiskárny. V první části práce je stručně charakterizována technologie Rapid Prototyping a popsán projekt RepRap. Druhá část popisuje stavbu ...
 • Návrh zdviže na palety 

  Hájek, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh zdviže na palety s autosedačkami o hmotnosti 200 kg. Toto zařízení je určené pro vertikální dopravu břemene mezi dvěma pracovními polohami, které jsou od sebe vzdáleny 6 m. ...
 • Parametrická studie absorpčního prvku přední části vozidla z hlediska bezpečnosti posádky vozidla při čelní kolizi 

  Stráník, Radim
  Diplomová práce se zabývá výpočtovým modelováním deformačně-napěťových stavů zatížené přední části automobilu Toyota Yaris z roku 2010 s využitím explicitního přístupu metody konečných prvků (MKP). Cílem této práce je ...
 • Výroba držáku magnetu 

  Kraval, Jiří
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru M-STG předkládá návrh technologie výroby držáku magnetu z materiálu DC03. Na základě literární studie problematiky stříhání, tažení, ohýbání a výpočtů bylo navržena ...
 • Optimalizace montážní linky předních světlometů automobilu ve společnosti HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o 

  Hoplíček, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci montážní linky předních světlometů automobilu BMW F30 LCI LED ve společnosti HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. Mohelnice. Hlavním záměrem práce je v její první části rozbor současného ...
 • Pomocná jeřábová kočka licího jeřábu 

  Adam, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu jeřábové kočky. Konkrétně se jedná o pomocnou jeřábovou kočku, s požadovanou nosností 65 000 kg, uloženou na mostovém jeřábu, který je situován uvnitř haly ve slévárně. ...
 • Design tramvaje 

  Blaha, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem autonomní tramvaje, která je součástí integrované systému adaptivního řízení městské dopravy. Součástí práce je zpracování rešerší, které se zabývají historií a současnou produkcí tramvají z pohledu ...
 • Výpočtová analýza stojanu pro horizontální vyvrtávací centrum 

  Fargač, Michal
  Tato práce se v teoretické studii zabývá přístupy, které lze využít pro optimalizaci topologie různých konstrukcí. Jsou zde popsány vlastnosti jednotlivých metod a principy, na kterých jsou založeny. Prvním bodem praktické ...
 • Posouzení vlivu tuhosti ložiskových štítů a kvality vyvážení na vibrace synchronního generátoru 

  Čepica, Vojtěch
  Hlavním cílem této diplomové práce je posouzení vlivu tuhosti ložiskových štítů synchronního generátoru na vibrace stroje. Motivací pro vypracování této práce je problémová situace, která je charakterizována velkými vibracemi ...
 • Dynamická charakteristika zpětné armatury 

  Pavlík, Václav
  Tato diplomová práce nabízí přehled všech konstrukcí zpětných armatur, jejich využití a typické vlastnosti. Cílem této práce je také objasnit fenomén práskání zpětné armatury a další problémy nastávající při přechodových ...
 • Matematický model teplárenské sítě 

  Pařízková, Iva
  Diplomová práce se zabývá tvorbou iteračního simulačního modelu v prostředí Visual Basic of Application (VBA) pro tepelný a hydraulický výpočet tepelných sítí. Uvažované proudící médium je horká voda. Ve vzniklém modelu ...
 • Studium chování detonovaného nanodiamantu dispergovaného v mazivech 

  Dočekal, Martin
  V současnosti se hledají a testují nové typy pevných přísad, kterými by bylo možné vytvořit mazací prostředek s minimálním třením, tepelně odolný, s částicemi dobře dispergovanými v olejích, sedimentačně stabilní, podporující ...
 • Experimentální studium hladovějícího kontaktu 

  Novotný, Antonín
  Tato diplomová práce se zabývá experimentálním studiem elastohydrodynamického kontaktu za podmínek nedostatečného zásobování kontaktu mazivem. Úroveň hladovění tohoto typu kontaktu je možné experimentálně určit podle polohy ...
 • Katalytická oxidace VOC na komerčně dostupných katalyzátorech 

  Osička, Tomáš
  Hlavním tématem této diplomové práce je katalytická oxidace, která patří mezi moderní technologie pro odstraňování emisí VOC a CO z odpadních vzdušin. V úvodu této práce jsou definovány základní pojmy. Poté jsou shrnuty ...