• Rozměrová analýza prototypového dílu vyráběného metodou Soft-tooling 

  Matuška, Jan
  Cílem této práce je zpracovat přehled současných metod technologie Rapid Prototyping, jejich princip, klady a zápory. Dále využití těchto i jiných metod při výrobě forem pro malé série, označované Rapid Tooling. Význam ...
 • Příprava práškových prekurzorů ternárních slitin s tvarovou pamětí mechanickým legováním práškových směsí 

  Regináč, Jan
  Prášková metalurgie může být použita jako alternativní metoda pro výrobu slitin s tvarovou pamětí s Cu-bází. Tato metoda poskytla lepší výsledky, co se týče celkového složení a velikosti zrn, než tradiční metoda lití. V ...
 • Vozidla s pohonnými jednotkami na CNG 

  Otipka, Václav
  Bakalářská práce se zabývá vozidly s pohonnými jednotkami na CNG. Úvodní část práce je věnována rozboru paliv, která jsou používána pro pohon pístových spalovacích motorů. Jsou rozebrána paliva masivně rozšířená i poměrně ...
 • Energetické využití biomasy 

  Zátopek, Zdeněk
  Hlavním cílem této práce je posouzení možností využití biomasy pro výrobu tepelné energie. Pro vyřešení tohoto úkolu je nezbytné provést rešerši jednotlivých druhů biomasy vhodných pro energetické zpracování. Dojde k ...
 • Analýza možností analytického způsobu řešení deformačně napěťových stavů idealizovaných tvarů tepen 

  Turčanová, Michaela
  Bakalářská práce pojednává o možnostech analytického způsobu řešení deformačně napěťových stavů tepen. Práce se nejprve zabývá přiblížením pojmů kardiovaskulárního systému a pojmů z mechaniky kontinua. Výpočet byl proveden ...
 • Studium vlivu výrobních parametrů aditivní technologie Selective Laser Melting na vlastnosti vyrobeného objektu 

  Žabka, Marek
  Kovová aditívna technológia v súčasnej dobe nachádza uplatnenie vo veľkom množstve priemyslových odvetví. Hlavne v oblastiach ako letectvo, lekárstvo a kozmonautika je kladený dôraz na mechanické a materiálové vlastnosti ...
 • Deformačně napěťová analýza brokových hlavní 

  Běhal, Josef
  Bakalářská práce se zabývá deformačně napěťovou analýzou hlavní brokové zbraně. Tato zbraň byla navržena společností Česká zbrojovka a.s. Práce obsahuje úvod do problematiky zbraní, dále pak část zabývající se problematikou ...
 • Lisování matic do plechových polotovarů 

  Drápal, Michal
  Bakalářská práce obsahuje teoretický úvod do problematiky lisování matic, seznámení se s použitými stroji a následné testování a vyhodnocování výsledků. Zalisování je testováno na namáhání krutem a také tahem. V praktické ...
 • Výroba součásti příruba 

  Duda, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá kusovou výrobou požadované součásti v podmínkách konkrétní strojírenské firmy, která se zabývá konstrukcí a výrobou strojů na míru. Součástí práce je rozbor součásti včetně popisu funkce ...
 • Posouzení vlivu montážních nepřesností na životnost vinuté pružiny 

  Stavárek, Václav
  Bakalářská práce je zaměřena na šroubovité tlačné pružiny s obdélníkovým průřezem drátu. Ve spolupráci s jednou nejmenovanou firmou je zde vyšetřeno několik možných příčin poruchovosti těchto pružin. Součástí práce je také ...
 • Testování úsporného mikrokontroléru s integrovanými analogovými obvody 

  Kurzov, Kirill
  Tato práce se zabývá testováním úsporného mikrokontroléru s integrovanými analogovými obvody. Návrhem programu pro měření teploty s pomocí senzoru typu RTD, který je součástí desky, pomocí termočlánku a vnějšího sensoru ...
 • Design elektrické stříkací pistole 

  Ivanec, Michal
  Cieľom mojej bakalárskej práce je navrhnúť dizajn elektrickej striekacej pištole. Dizajn ktorý v sebe zlúči zaujímavý tvar, funkčné umiestnenie ovládacích prvkov, a uľahčí manipuláciu pri používaní.
 • Možnosti využití CAx systémů v průmyslové praxi 

  Novák, David
  Využití počítačové podpory se stává nedílnou součástí každého strojírenského podniku. První část práce obsahuje popis CAx systémů, jejich historický vývoj a využití. Dále je v práci řešena problematika 3osého obrábění v ...
 • Objemové ztráty 

  Feldová, Petra
  Cílem této práce je vyhodnocení ztrátových průtoků těsnícími spárami a posouzení vlivu expanzních komůrek různých tvarů, umísťujících se do nich za účelem snížení objemových ztrát. První část shrnuje teoretické poznatky o ...
 • Design elektrické ruční vrtačky 

  Burjeta, Josef
  Cílem bakalářské práce je návrh elektrické ruční vrtačky respektující funkční, konstrukční, technologické a ergonomické požadavky s důrazem na estetickou hodnotu návrhu. Mým cílem je zlepšit ergonomii přístroje a usnadnit ...
 • Aplikace moderních technologií pro návrh výroby skládačky puzzle 

  Novotný, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vhodné technologické a materiálové varianty pro výrobu skládačky puzzle. Popisuje charakteristiku, účel a využití skládačky puzzle. 3D model skládačky puzzle byl vytvořen v parametrickém ...
 • Selektivní hydrogenace grafenu připraveného metodou chemické depozice z plynné fáze 

  Kovařík, Štěpán
  Kontrolované otevírání pásu zakázaných energií v grafenu je jednou z dovedností nutných pro aplikaci grafenu v elektronice. Jednou z možností jak otevřít pás zakázaných energií je hydrogenace grafenu. V této práci se ...
 • Studium vlivu procesních parametrů na drsnost řezu při tavném režimu laserového dělení austenitické korozivzdorné oceli 

  Kučera, Václav
  Práce předkládá studium vlivu procesních parametrů na drsnost řezané plochy. Zkoušený materiál je 1.4301, tedy austenitická korozivzdorná ocel. Při změně parametru se drsnost povrchu příliš nezměnila. U některých vzorků ...
 • Optimalizace a inovace ve vytápění rodinných domů 

  Dubnický, Ladislav
  Cieľom bakalárskej práce je zhrnutie poznatkov o dnešných moderných spôsoboch vykurovania rodinných domov. Jednotlivé typy vykurovania sú vzájomne porovnávané z ekonomického, prevádzkového a ekologického hľadiska. Na záver ...
 • Návrh programu pro dekódování vzoru u 3D skeneru s proužkovou projekcí 

  Ďuriš, Miroslav
  Práca sa zaoberá návrhom programu na dekódovanie vzoru 3D skenera s prúžkovou projekciou a transformáciou dekódovanej informácie do skutočných súradníc. Optic-ké meracie zariadenia sú čoraz častejšie využívané v priemysle ...