• Systém pro vyhodnocení pěchovací zkoušky 

  Janečka, Dominik
  Práce se zabývá návrhem měřícího systému pro vyhodnocení pěchovací zkoušky. Veličiny potřebné pro vyhodnocení zkoušky jsou získávány pomocí snímačů měřící aparatury. Potřebné veličiny jsou síla, dráha a teplota. Za tímto ...
 • Optimalizace součástí spojovaných lisováním za tepla 

  Liškář, Ladislav
  Práce popisuje postup při ověřování koncepční myšlenky firmy. Návrh a výroba prototypů, testy a jejich vyhodnocení, vyčíslení úspor. Byly zvoleny dvě varianty spoje s rozdílnou tloušťkou stěny trubky. u nich byl zkrácen ...
 • Směrové plazmonické antény 

  Formanová, Veronika
  Práce pojednává o směrových plazmonických anténách ve tvaru písmene V. V práci je navrhnut analytický model výpočtu vyzařování těchto antén. Výsledky výpočtu pomocí navrženého modelu jsou srovnány s výsledky numerických ...
 • Měření doby dozvuku 

  Hořák, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice měření doby dozvuku uzavřených prostorů. V práci jsou popsány dvě metody vyhodnocení — metoda integrované impulsní odezvy a metoda přerušovaného šumu. Data byla nahrána pomocí ...
 • Pásový dopravník cihlové drti 

  Jílek, Vít
  Cílem bakalářské práce je návrh pásového dopravníku sloužícího k dopravě cihlové drti. Návrh obsahuje výpočet pásového dopravníku a výkresovou dokumentaci dle zadání. Zadané hodnoty jsou dopravní výkon 110 000 kgh-1 , osová ...
 • Návrh a realizace softwarového modulu pro RFID docházkový systém 

  Krejzek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem aplikace pro docházkový systém. V první části popisuje dnešní moderní aplikace a základní informace o RFID technologii. Druhá praktická část se zabývá návrhem SQL databáze a vlastním ...
 • Design kávovaru 

  Enenkelová, Sylvie
  Tématem mé bakalářské práce je design kávovaru. Konkrétně jsem se věnovala navrhování automatického espresso kávovaru, vhodného do domácnosti. Cílem bylo vytvořit takový produkt, který bude schopný obstát mezi širokou ...
 • Design rychlovarné konvice 

  Šlapalová, Eva
  Tématem mojí bakalářské práce je návrh designu rychlovarné konvice se zachováním všech ergonomických, technických a estetických požadavků. Hlavním cílem je vytvořit nový design a navrhnout zajímavý tvar konvice.
 • Energetické využití biomasy 

  Zátopek, Zdeněk
  Hlavním cílem této práce je posouzení možností využití biomasy pro výrobu tepelné energie. Pro vyřešení tohoto úkolu je nezbytné provést rešerši jednotlivých druhů biomasy vhodných pro energetické zpracování. Dojde k ...
 • Sledování vlivu tenkých vrstev na buněčné chování v multimodálním holografickém mikroskopu 

  Vengh, Martin
  Úpravy povrchov materiálov pre kontakt so živými tkanivami a napodobenie prirodzeného prostredia bunky je stále viac predmetom záujmu pre ich potencionálne využitie v tkanivovom inžinierstve. Jedna z možností modifikovať ...
 • Modelování aorty jako laminátu s proměnnou tuhostí lamin po tloušťce 

  Kořínek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočtovým řešením deformačně-napěťových stavů vznikajících v idealizované geometrii tepny. Vzhledem ke struktuře stěny, je s ní při řešení uvažováno jako s laminátem z vláknového kompozitu, ...
 • Úprava náhledového modulu sestavy LIBS 

  Hrabal, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá úpravou náhledového modulu pro interakční komoru v sestavě LIBS. Má za cíl inovovat současnou konstrukci. Tato inovace se týká především zlepšení obrazové kvality, bezpečnosti a zvýšení ...
 • Kleště kovářského manipulátoru: porovnání jednotlivých konstrukčních řešení s ohledem na svařované a odlévané konstrukce 

  Burian, Viktor
  Tato bakalářská práce pojednává o kovářských manipulátorech a jejich použití při volném kování. Charakterizuje princip funkčnosti a složení těchto strojů, které slouží jako zvláštní příslušenství tvářecích strojů. Je zde ...
 • Pevnostní výpočty vybraných součástí palné zbraně 

  Pavlík, Ondřej
  Práce se zabývá vytvořením výpočtového modelu čepu záchytu závěru používaného u pistolí kategorie CZ-75, vyrobených v České zbrojovce Uherský Brod, a následnou deformačně napěťovou analýzou. Výsledky analýzy jsou významně ...
 • Přípravek pro měření na goniofotometru 

  Poledník, Radim
  Cílem práce je návrh nového univerzálního zásobníku pro měření automobilových svítilen či světlometů na goniofotometru, jenž má zkrátit celkový čas potřebný k měření vzorků, především zadních lamp. Konstrukční návrh ...
 • Studie přepravních zařízení pro silniční dopravu nebezpečných látek 

  Urbánek, Michal
  V bakalářské práci jsou popsány základní informace o legislativách upravujících přepravu nebezpečných látek. Přepravě nebezpečných látek po silnici je věnovaná další část. Následně je proveden rozbor jednotlivých klasifikačních ...
 • Analýza grafenových vrstev připravených metodou CVD pomocí rozptylu nízkoenergiových iontů 

  Bábík, Pavel
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu vzorků grafenu rozptylem nízkoenergiových iontů (LEIS). Výroba grafenových vrstev byla prováděna metodou chemické depozice z plynné fáze (CVD) na Ústavu fyzikálního inženýrství. ...
 • Bodové odporové svařování 

  Kosinka, Jakub
  Tato práce popisuje princip bodového odporového svařování a stanovuje parametry, na kterých kvalita svarové čočky závisí. Dále srovnává makrostrukturu a mechanické vlastnosti bodových svarů zhotovených měkkým a tvrdým ...
 • Zařízení na příčné přenášení tyčí 

  Horký, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zařízení na příčné přenášení tyčí. V práci jsou popsány základní principy současných používaných mechanismů, následně jsou popsány jednotlivé komponenty použité ke konstrukci zařízení. V ...
 • Nakládání s dešťovou vodou a možnosti jejího využití 

  Štefek, Miroslav
  Cílem této bakalářské práce je vypracování rešerše, která je zaměřena na nakládání s dešťovými vodami a jejího dalšího využití. V práci lze nalézt obecný nástin situace v ČR a následně jsou zde rozepsány komponenty dostupné ...