Now showing items 1-20 of 27

 • 3D tisk dvoustupňové převodové skříně 

  Truksa, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je tvorba prototypu dvoustupňové převodové skříně pomocí 3D tisku. Pro tvorbu výchozího počítačového modelu byl použit program Autodesk Inventor Professional. Finální model byl vytvořen metodou Fused ...
 • Alternativní výroba přípravku pro tvarování plastové trubky s využitím 3D tisku 

  Tretera, Robin
  V této bakalářské práci je provedeno porovnání variant výroby tvarovacího přípravku pro tvarování plastové trubky. Jedná se o ruční výrobu v porovnání s technologií 3D tisku, konkrétně metodou DMLS. Popsána je vyráběná ...
 • Analýza výhod progresivního modulu iMachining softwaru SolidCAM 

  Janovský, Petr
  Adaptivní obrábění tvořené prostřednictvím modulu iMachining programu SolidCAM je porovnáváno s offsetovou technologií obrábění na experimentálně vytvořené součástce. V jednotlivých kapitolách jsou popsány tvorby programu, ...
 • Lisování matic do plechových polotovarů 

  Drápal, Michal
  Bakalářská práce obsahuje teoretický úvod do problematiky lisování matic, seznámení se s použitými stroji a následné testování a vyhodnocování výsledků. Zalisování je testováno na namáhání krutem a také tahem. V praktické ...
 • Návrh a výroba přípravku pro upínací trn ISO 40 

  Tomešek, Viktor
  Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnout a zkonstruovat přípravek pro frézovací upínací trn ISO 40. Tento přípravek nahradí starší, který je používaný ve frézařské dílně v budově C2 na FSI VUT v Brně a tím usnadní ...
 • Návrh výroby asistenčního zařízení pro CO2 Lasery 

  Okřina, Lukáš
  Podstatou práce je návrh asistenčního zařízení pro nízkovýkonné CO2 lasery se zaměřením na výrobu nosných plechových částí. Teoretická část práce shrnuje problematiku CO2 laserů a dále se zaměřuje na jejich typy a použití ...
 • Obrábění kalených ocelí na CNC strojích 

  Nováková, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá tématem obrábění kalených ocelí na CNC strojích. V první části je popsána firma, ve které byl obráběn vytipovaný kalený dílec. Další část práce se zaměřuje na vlastnosti kalených ocelí a jejich ...
 • Obrábění tvrdých materiálů 

  Pech, Ondřej
  Cílem této práce je rozbor problematiky obrábění tvrdých materiálů na dlouhotočných soustružnických automatech ve firmě Decoleta, a.s. Formou rešerše jsou postupně provedeny rozbory používaných materiálů, možností dostupných ...
 • Optimalizace výroby hřídele řízení 

  Hlavinka, Martin
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou optimální dělené třísky při technologii soustružení. Materiálem pro zhotovení hřídele řízení je ocel C35RC vhodná ke tváření a obrábění, ze které se na horizontálních tvářecích lisech ...
 • Ověření technologie výroby těla tlakového ventilu 

  Majer, Lukáš
  Cílem této práce je ověření definovaných výrobních časů stanovených oddělením technologie ve firmě IMI CCI Brno. Jedná se o porovnání určených časů s realitou a teoretickým přepočtem. Bude zhotoven technologický postup s ...
 • Porovnání dvou technologií u tlakového Al odlitku 

  Daniel, Jakub
  Práce předpokládá návrh dvou technologií výroby součásti protikusu koule z hliníkové slitiny. Na základě literární studie a konzultace s firmou byl pro technologii obrábění sestaven CNC program Pro technologii tlakového ...
 • Rozbor technologie výroby humerálního hřebu 

  Duda, Jan
  V této bakalářské práci je zpracován technologický postup výroby humerálního hřebu prováděný ve firmě Medin a.s. Práce obsahuje rozbor jednotlivých technologických procesů výroby včetně konkrétně použitých strojů. Jsou zde ...
 • Sestavení technologického procesu pro součást "převodovka" 

  Hoffmann, Jiří
  Cílem bakalářské práce je sestavení technologického procesu na výrobu součásti skříně převodovky. Hlavním bodem je vypracování technologického postupu s volbou vhodných nástrojů na obrobení odlitku. Dále sestavení NC ...
 • Technická příprava výroby vstřikovací formy 

  Drbal, Jindřich
  Předmětem této bakalářské práce je shromáždění dat potřebných pro výrobu součásti vstřikovací formy. V úvodní části je rozebrán vývoj plastů a na něj navazující popis jednotlivých částí vstřikovací formy. Následuje rozvržení ...
 • Technologické možnosti nástroje pro obrábění otvorů velkých průměrů 

  Hapala, Václav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání technologických možností nástrojů pro obrábění otvorů velkých průměrů od společnosti SV Olšovec a konkurenčních společností. V teoretické části jsou popsány metody technologie ...
 • Technologický postup pro výrobu kabiny výtahu 

  Trojková, Ludmila
  Cílem bakalářské práce je seznámení s technologickým postupem pro výrobu kabiny výtahu. Nejprve se bude zabývat představením výrobku, vybavením strojů a nástrojů na firmě od jakých jsou dodavatelů. Další část se bude zabývat ...
 • Technologický postup výroby bezpečnostního klíče 

  Bouše, Richard
  Bakalářská práce pojednávající o technologickém postupu výroby bezpečnostního klíče k cylindrické vložce. V práci je zahrnut stručný popis historického vývoje klíčů a zámků. Vývoj je popsán od výskytu prvních primitivních ...
 • Technologický projekt pro výrobu hřídele 

  Pospíchal, Josef
  Bakalářská práce pojednává o technologii výroby hřídelovité součásti procesem obrábění. Skládá se z konstrukčně-funkčního rozboru součásti, dále ze sestavení technologické dokumentace, vytisknutí vzorku na 3D tiskárně a ...
 • Úprava hran výřezů z laserových strojů ve firmě European Data Project s.r.o. 

  Zemčík, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá výrobou firmu European Data Project s.r.o., možnostmi využití laserových strojů ve výrobním procesu, vznikem ostrých hran výpalků a možnostmi jejich odstranění. Ostré hrany se podařilo nepatrně zmenšit.
 • Vliv řezné rychlosti a dalších parametrů na jakost řezné plochy při řezání slitin hliníku vodním paprskem 

  Hendrych, Jan
  Cílem této práce je seznámení s relativně novou technologií dělení materiálu. Jedná se o dělení materiálu vodním paprskem a následné porovnání výhod a nevýhod s řezáním pomocí laseru a řezání plazmou. Dále je pak pozornost ...