Now showing items 1-20 of 420

 • Řídící obvod s rozhraním HDMI pro modulární LED displeje 

  Bartek, Tomáš
  Práce se zabývá modernizací na poli informačních LED panelů. Jejím hlavním cílem je implementace vstupního HDMI rozhraní do obvodu FPGA, který řídí jednotlivé modulární LED displeje, ale rovněž implementace pokročilých ...
 • Návrh a realizace klecové cívky pro MRI 

  Sedlář, Petr
  Práce se zabývá návrhem a experimentální výrobou objemové cívky typu Birdcage využívané pro zobrazovací systém magnetické rezonance (MRI). Objemové cívky jsou obecně velice výhodné pro použití v MRI, protože v transversálním ...
 • Posouzení vlivu dělícího poměru na pasivní optickou síť 

  Gallo, Martin
  Práca sa zaoberá najnovším štandardom pasívnych optických sietí NG-PON2, jeho vrstvovým modelom, ktorého súčasťou je ochranné zabezpečenie pri prenose po optickom médiu. Implementuje a popisuje simulačné prostredie. Posudzuje ...
 • Analýza EEG během anestezie 

  Hodulíková, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá metodou funkčního vyšetření elektrické aktivity mozku. Na začátek je popsán centrální nervový systém, metoda elektroencefalografie a možné zapojení. Dále se práce zabývá signálem EEG, jeho ...
 • Terapeutická hra s biofeedbackem pro rehabilitaci dolních končetin 

  Kubínová, Kateřina
  Práce se zabývá problematikou využití senzoru Kinect v rehabilitaci kolenního kloubu. Relativně nová metoda rehabilitace pomocí biologické zpětné vazby, získaná z dat pohybového senzoru Kinect One for Windows, přináší ...
 • Vliv anorganických plniv na elektrické vlastnosti epoxidových pryskyřic 

  Doležel, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou elektroizolačních hmot na bázi epoxidových kompozitních materiálů používaných v elektrotechnickém průmyslu. Práce je rozdělena na teoretickou část zaměřenou na kompozitní materiály ...
 • Řízený laboratorní zdroj 

  Štibraný, Miroslav
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom laboratórneho zdroja s precíznym meraním napätia a prúdu. Na začiatku uvádza vlastnosti, výhody a nevýhody lineárnych a spínaných zdrojov, z ktorých vyberá lineárny typ stabilizátora. ...
 • Analýza defektů na DPS za použití moderních optických metod 

  Vala, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na detekci defektů BGA (Ball Grid Array) součástek pomocí rentgenu. Defekty vznikají při přetavení BGA součástky během montáže, ale i později vlivem mechanického a tepelného namáhání. Proto ...
 • Subharmonické směšovače pro mikrovlnná pásma 

  Kintr, Jindřich
  Úlohou této diplomové práce je návrh a realizace subharmonického směšovače pro mikrovlnné pásmo. Subharmonický směšovač je založený na principu antiparalelního zapojení diod. V prvních dvou částech jsou teoreticky popsány ...
 • Strojové chápání map a výpočet optimální cesty 

  Kršák, Pavol
  Práca sa zaoberá vytvorením softvérového nástroja, ktorý za asistencie ľudského elementu extrahuje dáta potrebné na navigáciu v teréne z rastrovej mapy pre orientačný beh. Na dosiahnutie cieľa je nevyhnutné rozsegmentovať ...
 • Testovací dopravník pro solární skla 

  Holčík, Martin
  Diplomová práce pojednává o současném stavu a možnostech transportu výrobních surovin a automatizaci této části výrobního procesu na automatických nebo poloautomatických výrobních linkách. Na základě požadavků na chování ...
 • Přesnost metod detekce atriální fibrilace v EKG signálech 

  Veleba, Josef
  Práce je zaměřena na problematiku atriálních fibrilací a úspěšnost jejich detekce v signálu EKG. Přináší popis elektrické činnosti srdeční spolu s rozborem síňových fibrilací a metod jejich detekce. Dále jsou v práci popsány ...
 • Analýza postavení kostí dolní končetiny užitím Microsoft Kinect One 

  Tatýrek, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem softwarového nástroje určeného k měření postavení kostí dolní končetiny. Je rozebrána problematika postavení chodidla a celé dolní končetiny, včetně určení významných bodů. Také jsou ...
 • Ultrazvukový měřič rychlosti toku krve 

  Mojžíš, Karel
  Diplomová práce se věnuje základům ultraakustiky, vysvětluje uplatnění Dopplerova jevu v medicíně a jeho využití jako diagnostické metody pro měření rychlostí toků krve v cévách. Práce uvádí také dopplerovské systémy užívané ...
 • Přechodové děje na výstupu LTI systému druhého řádu se spojitým časem řízeného pulsně šířkovou modulací 

  Petera, Martin
  Cílem této práce je určení velikosti překmitů vznikajících v systému druhého řádu, který je řízen pulsně šířkovou modulací v závislosti na periodě a střídě modulace a na parametrech systému. Práce obsahuje analytický výpočet ...
 • Model adaptivního streamování videa přes HTTP 

  Kasianenko, Dmytro
  Klíčové úkoly této práce jsou vytvořit simulaci bezdrátové sítě v ns-3 a modelovat streamování videa přes tuto síť s použitím technologie MPEG-DASH. Práce popisuje nástroje a metody, využitelné pro kódování videa v souladu ...
 • Centrální stanice chytré domácnosti - SmartFlat 

  Chudík, Vladimír
  Táto diplomová práca obsahuje popis a riešenie systému na ovládanie chytrej domácnosti SmartFlat. V prvej časti práce sa nachádza rozbor problematiky, uvedenie najčastejšich prevedení centrálnych jednotiek a niektorých ...
 • Realizace jednoduchých aktivních prvků s komerčně dostupnými BJT/MOS poli 

  Vyčítal, Jaroslav
  Předmětem práce je seznámení se z funkcí proudového zrcadla a diferenčního páru. Následně pochopení a odsimulování jednoduchých obvodů složených z těchto obvodů. Výsledky simulací jsou v kapitole 5, ve které jsou rovněž ...
 • Lokalizace skalpových EEG elektrod ve strukturálních MRI datech 

  Koutek, Petr
  Cílem této práce je navržení algoritmu určeného pro lokalizování skalpových EEG elektrod v strukturálních datech MRI. Algoritmus využívá skutečnosti, že na vizualizovaném povrchu hlavy jsou viditelné elektrody. Povrch hlavy ...
 • Řídící modul dvouosého kartézského manipulátoru pro PLC S7-1200 

  Hofman, Miroslav
  Práce pojednává o návrhu modulu pro řízení dvouosého kartézského manipulátoru. Řídící modul přijímá signály STEP a DIR z PLC, které mohou mít frekvenci až 100 kHz. Tyto signály modul zpracovává a posílá na vstupy driverů, ...