Now showing items 1-20 of 420

 • Kvalita služby v mobilných sieťach 

  Spiššák, Filip
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou zabezpečenia kvality služby (QoS) v mobilných sieťach EPS. Stručne je popísaná základná architektúra a charakteristické vlastnosti EPS. Definovaný je koncept QoS. Následne sú popísané ...
 • Snímání a zpracování digitálních obrazů s vysokým dynamickým rozsahem 

  Mrázek, Zdeněk
  Cílem této práce je popis matematického aparátu metod skládání několika snímků s různou hodnotou expozice do jediného výsledného obrazu s vysokým dynamickým roz- sahem. Vybrané metody a algoritmy jsou detailně popsány v ...
 • Srovnání optimalizačních metod pro odhad perfúzních parametrů 

  Kříž, Marek
  Náplní této diplomové práce je pochopení principu ultrazvukového zobrazení, matematických modelů a využití pro odhad perfuzních parametrů z koncentračních křivek. Práce se zabývá globálními optimalizačními algoritmy pro ...
 • Detekce elektrického oblouku 

  Fendrychová, Michaela
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku analýzy signálů za účelem detekce poruchového oblouku, přičemž analýza signálů je prováděna v časové, frekvenční a smíšené časově-frekvenční oblasti. Práce stručně shrnuje ...
 • Diferenční a pseudodiferenční kmitočtové filtry 

  Sládok, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá diferenčními a pseudodiferenčními kmitočtovými filtry. Velký důraz je kladen na charakteristiku souhlasného signálu. Dále se text věnuje problematice návrhu plně diferenčních struktur a ...
 • Modelování v perfúzním ultrazvukovém zobrazování 

  Hracho, Michal
  Tato práce se zabývá možnostmi určování perfúzních parametrů vaskulárního systému, a to s využitím kontrastem zesíleného ultrazvukového zobrazování, tedy neinvazivní metodou. Jsou stručně charakterizovány vlastnosti ...
 • Návrh optického převodníku pro EMC 

  Štěpánek, Adam
  Diplomová práce se zabývá návrhem optického převodníku sloužícího k přenosu signálu v rámci měření elektromagnetické kompatibility zarušeným prostředím. V úvodní části je rozebráno šíření rušivých signálů a jejich měření, ...
 • Modulární webové rozhraní využívající MikrotikAPI 

  Janda, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací webového rozhraní, které pro komunikaci se systémem RouterOS využívá MikroTik API. Vytvorené webové rozhraní je zabezpeceno proti vniknutí neautorizované osoby a obsahuje ...
 • Subjektivní testy kvality videa pro Ultra HDTV videosekvence 

  Stavěl, Marek
  V této semestrální práci jsou popsány možnosti zdrojového kódování videa. Vlastnosti videí a jejich doporučené úpravy pro test. Práce popisuje subjektivní metody hodnocení kvality a jejich rozdělení na metriky s referencí ...
 • Vliv MR pulsních sekvencí na teplotu měřeného objektu 

  Kosková, Markéta
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem MR pulzních sekvencí na teplotu měřeného objektu. Teoretická část je věnována základnímu principu magnetické rezonance, vybraným pulzním sekvencím a rizikům spojeným s MRI - především ...
 • Řešení nasazení DWDM systémů na 100G a 400G 

  Grenar, David
  Diplomová práce se zaobírá analýzou transportních přenosových systémů DWDM s rychlostí 10G, jejich principy, pravidly a omezeními těchto přenosových systémů. Pozornost je věnována podmínkám migrace transportních přenosových ...
 • Experimentální spínaný zdroj s tranzistory GaN MOSFET 

  Matiaško, Maroš
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom testovacieho spínaného zdroja na princípe vysokofrekvenčného meniča. Cieľom tejto práce je návrh a konštrukcia experimentálneho meniča, ktorý používa na spínanie tranzistory GaN ...
 • Distribuované aplikace s využitím frameworku Windows Communication Foundation 

  Kišac, Matej
  Táto práca sa zaoberá distribuovanými aplikáciami a technológiou WCF. V prvej časti práce sa prostredníctvom teórie oboznamujeme s vlastnosťami distribuovaných systémov a ich základnými modelmi. Ďalšia časť je venovaná ...
 • Sledování buněk v obrazech z holografického mikroskopu 

  Vičar, Tomáš
  Tato práce se věnuje sledování buněk v obrazových sekvencích pořízených pomocí multimodálního holografického mikroskopu (MHM). Princip holografického mikroskopu je zde popsán společně s jeho aplikací pro záznam buněk. ...
 • Dávkové zpracování perfusometrických MRI dat 

  Filipová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá metodou DCE-MRI (Dynamic contrast enhanced magnetic resonance imaging). Je popsán základní princip magnetické rezonance a pulzní sekvence. Práce se věnuje metodě DCE, hlavně popisu postupu ...
 • Elektrodepozice tenkých tantalových vrstev z iontových roztoků a měření jejich elektrických vlastností 

  Svobodová, Ivana
  Diplomová práce je zaměřena na elektrodepozici tantalu z iontového roztoku 1-butyl-1- methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl) imide, ([BMP]Tf2N) při 200°C a popis souvisejících přenosových a kinetických jevů na ...
 • Bootloader pro Sci-Trace 

  Novák, Lukáš
  V diplomové práci je podrobně rozebrána problematika Bootloaderu pro mikrokontroléry AVR a následně proveden návrh pro implementaci do zařízení Sci Trace. Úpravy elektronické části se zabývají propojovací deskou, která ...
 • Scintilační detektor sekundárních elektronů pro environmentální rastrovací elektronový mikroskop 

  Odehnal, Adam
  Práce pojednává o teoretických poznatcích z oblasti rastrovací elektronové mikroskopie a environmentální rastrovací elektronové mikroskopie. Popisuje princip činnosti, signály vznikající při interakci primárního svazku ...
 • Modul pro verifikaci rotačních pozičních senzorů 

  Krolák, David
  Diplomová práce se věnuje návrhu a realizaci řídícího modulu pro automatizované měření moderních bezkontaktních indukčních snímačů úhlové pozice pomocí mechanického rotačního systému, skládajícího se ze stejnosměrného ...
 • Rozbor protokolů CISCO sítí 

  Karlík, Martin
  ABSTRAKT Bc.Karlík, Martin Ústav telekomunikací, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně. Rozbor protokolov CISCO sietí Táto semestrálna práca je venovaná CISCO sieťam a protokolom ...