Now showing items 1-20 of 416

 • Chránění paralelních a souběžných vedení vvn distanční ochranou 

  Muhayimana, Obed
  Chránění paralelních a souběžných vedení je skutečně problematické z důvodů účinku vzájemné indukčnosti vedení v souběhu, odporu poruchy nebo rozložení zpětného proudu poruchy, které zkreslují impedanci jednofázové poruchy ...
 • Zpětné zotavení ve výkonových integrovaných obvodech 

  Šuľan, Dušan
  Předkládaná práce se zabývá parametrem “Reverse Recovery Time“ u polovodičových prvků a jeho vlivem na typické spínací obvody. V první části práce je objasněno co je “Reverse Recovery Time“ a jeho jednotlivé části. V další ...
 • Polohování objektu ve 3D prostoru pomocí paralelního lanového robota 

  Rajnoha, Andrej
  Na začátku diplomové práce je uvedeno rozdělení robotů vyuţívajících paralelní kinematiku, moţnosti jejich vyuţití a stávající prototypy. Druhá kapitola se zaměřuje na návrh konstrukce a dimenzování elektrických i ...
 • Elektronický modul pro akustickou detekci 

  Maršál, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací elektronického modulu pro akustickou detekci. Modul má za úkol detekovat předem definované akustické signály pomocí na ně naučeného klasifikačního modelu. Modul slouží ...
 • Projekce dat do scény 

  Walter, Viktor
  Diplomová práce se zabývá spoluprací kamer a projektorů při promítání dat do scény. Popisuje prostředky a teorii potřebnou pro takovou spolupráci a navrhuje demonstrační úlohy. Součástí práce je program, který dokáže za ...
 • Korekce snímků 

  Sedlo, Petr
  Ve své diplomové práci jsem se zabýval různými nežádoucími vlivy, které poškozují digitálně pořízený snímek. Snímek pořízený digitálním fotoaparátem může trpět řadou vad. V první řadě je to šum, který vzniká v důsledku ...
 • Koaxiální multiplexer pro automatizované měření AC proudu 

  Boštík, Ondřej
  Diplomová práce se v teoretické části zabývá literární rešerší na téma chyb měření a nejistot měření. V praktické části se zabývá simulací přídavné kapacitní odporové zátěže na amplitudo- vou a fázovou chybu bočníků. Pro ...
 • Vzdálené ladění procesorů ARM za použití průmyslové sběrnice. 

  Skalický, Jakub
  Tato semestrální práce se zabývá možnostmi ladění při využití vyjímky DebugMonitor implementované v jádře ARM Cortex-M4. Pro komunikaci mezi laděnou aplikací a programem řídícím ladění je využita sběrnice CAN. Pro toto ...
 • Řízení technologického procesu systémem Control Web 7 

  Modlitba, Martin
  V diplomové práci je řešeno téma řízení technologického procesu systémem Control Web 7. Po úvodní předmluvě následuje specifikace a popis řízeného procesu (jeho konkretizace). V následující části je slovně i za pomoci ...
 • Programovatelná umělá zátěž 

  Koleček, Jan
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu programovatelné umělé zátěže. V práci byla v teoretické části provedena rešerše komerčně dostupných zařízení, na jejímž základě byly diskutovány možnosti vlastního návrhu. Dále byl ...
 • Řízení datového toku v ISP síti 

  Důbrava, Marek
  Práce se zaměřuje na řízení datového toku v sítích poskytovatelů připojení k Internetu. Zobrazen je problém agregace a s tím související přetížení síťových prvků. V teoretické části jsou popsány standardizované metody pro ...
 • Měření a analýza středofrekvenčního rušení v distribučních sítích 

  Doseděl, Tomáš
  Práce se zabývá rušivými napětími ve středofrekvenční oblasti šířených v distribučních sítích. V teoretické části je rozebrán vznik a vliv těchto rušení a současné metody jejich měření. V rámci praktické části bylo vyvinuto ...
 • Miniaturní zařízení pro sledování polohy 

  Šťáva, Radek
  Hlavním tématem diplomové práce je návrh a realizace miniaturního univerzálního sledovacího zařízení. To je určeno především pro sledování majetku, domácích zvířat, popřípadě osob. Pro zjišťování údajů o poloze je použita ...
 • Rozložení výkonu a teplot v palivových souborech reaktoru VVER-440 na Elektrárně Dukovany 

  Smola, Luděk
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtem rozložení výkonu a teplot v palivových souborech reaktoru typu VVER-440 na Elektrárně Dukovany. Teoretická část obsahuje stručný popis technologie zmíněného reaktoru VVER-440, paliva ...
 • Programovatelný generátor signálu připojitelný přes USB 

  Patočka, Lukáš
  Předmětem této práce je navrhnout a vytvořit prototyp generátoru periodického signálu. Generátor bude realizován pomocí mikrokontroléreu XMEGA128A4U firmy Atmel a bude řízen počítačovou aplikací vytvořenou v jazyce C#, ...
 • Návrh filtračních struktur fraktálního řádu 

  Uher, Jiří
  Tato práce se zabývá filtry fraktálního řádu (1+). Navržené filtry pracují v proudovém módu. Odvození těchto filtrů je dosaženo použitím aproximace třetího řádu odpovídající přenosové funkce fraktálního řádu. Jsou zde také ...
 • Efektivita evolučních algoritmů 

  Němec, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá evolučními algoritmy. Jejím úkolem je vybrat vhodný evoluční algoritmus, který bude rešit vhodný problém. V tomto případě se jedná o genetický algoritmus, který bude řešit problém obchodního ...
 • Automatická detekce K-komplexů ve spánkových signálech EEG 

  Pecníková, Michaela
  Tato práce se zabývá problémem detekce K-komplexů ve spánkovém EEG. Studium spánku je velmi důležité pro diagnostiku mozkových poruch a pro analýzu mozkových aktivit. Vzhledem k tomu, že K-komplex může mít širokou škálu ...
 • Výpočet vlastních čísel a vlastních vektorů hermitovské matice 

  Štrympl, Martin
  Tato práce se zabývá výpočtem vlastních čísel a vlastních vektorů hermitovské pozitivně-semidefinitní komplexní čtvercové matice řádu 4. Cílem je implementace výpočtu v jazyce VHDL pro hradlové pole řady Xilinx Zynq-7000. ...
 • Metody detekce selekce v DNA sekvencích 

  Procházka, Ondřej
  Tématem diplomové práce jsou metody detekce selekce v DNA sekvencích. V úvodu se popíše molekulární evoluce. Uvedeme, čím je způsobena a jak se projevuje. Dále budou popsány genové mutace a mechanismy šíření a fixace. ...