Recent Submissions

 • Antény z netradičních materiálů 

  Sedlák, David
  Výroba antén z alternativních a netradičních materiálů je velmi zajímavý elektrotechnický obor, ve ktrých pracuje spousta velkých firem. Zejmána pak firmy zabývající se mobilní elektronikou. Vývoj v tomto oboru probíhá ...
 • Manipulátor pro robot KAMBot 

  Popovský, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí malého robotického manipulá- toru pro robot KAMBot za využití 3D tiskárny. Součástí práce je i tvorba řídící jednotky a potřebné elektroniky s podporou komunikace přes ...
 • Jaderné palivo v provozních podmínkách 

  Konopová, Tamara
  Tato práce se zabývá problematikou jaderného paliva. V práci je nejprve představeno jaderné palivo a jeho realizace pro jednotlivé typy reaktorů a je probrána jeho výroba včetně představení společností, zabývající se výrobou ...
 • Stejnosměrné motorky pro obecnou potřebu 

  Randa, Daniel
  Tato práce se zabývá inovací stejnosměrného motorku s permanentními magnety malého výkonu. Práce je rozdělena do tří úkolů. Jako první částí je provést přehled sériově vyráběných stejnosměrných motorků. Druhou částí je ...
 • Metodika psychoakustických experimentů pro testování subjektů poslechové skupiny 

  Mikšátko, Jan
  Tématem této semestrální práce je metodika psychoakustických experimentů pro tes-tování subjektů poslechové skupiny. Práce nejprve ověří vhodnost námi zvolené místnosti pro uskutečnění navrhovaných testů. Dále se zabývá ...
 • Simulace adheze a transmigrace imunitních buněk stěnou kapilár 

  Morgaenko, Katsiarina
  Teoretická část této práce obsahuje biofyzikální popis endoteliální vrstvy a transmigrace buněk přes tuto vrstvu. Dále popisuje charakteristiky všech důležitých komponent pro vytvoření modelu cévy in vitro (endoteliální ...
 • Detekce objektů 

  Strašek, Petr
  Tato bakalářská práce řeší problematiku detekce kontrastních objektů, hodnocení jejich symetrie a mezních stavů. Za tímto účelem byla vytvořena databáze snímků, na kterých byly algoritmy testovány. Práce dále popisuje ...
 • Korekce jasových chyb LED obrazovek s vysokým rozlišením 

  Komloši, Michal
  Táto bakalárska práca popisuje a v prílohe ponúka možné softvérové riešenie jasových chýb, ktoré vznikajú na HD LED obrazovkách v dôsledku teplotnej rozťažnosti kabinetov, z ktorých sa LED obrazovky skladajú.
 • Využití systému OpenCPU v oblasti zpracování dat 

  Yerpeissov, Serik
  Bakalářská práce se zabývá problematikou využití systému OpenCPU v oblasti zpracování dat. Práce je rozdělena na teoretický úvod obsahující popis zpracovani dat v informační a komunikační technologie, úkol a cíl práce, ...
 • Tester kabelových svazků 

  Smola, Tomáš
  Tato práce pojednává o problematice a konstrukci testeru kabelových svazků. Nejdříve se zaměřuje na průzkum trhu a srovnává nabízené testery s konkrétními požadavky pro malosériovou výrobu v zadávající firmě. Pokusím se ...
 • Vliv vertikalizačního zařízení při měření posturální stability 

  Klimešová, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku posturální stability. Cílem je seznámit se s vertikalizačním zařízením Balance Trainer a tlakovou podložkou WII Balance Board. V teoretické části práce jsou popsány posturální ...
 • Automatické rozměření signálů EKG 

  Tiurina, Mariia
  Tato semestrální práce se zabývá rozměřováním signálů EKG. Semestrální práce se skládá ze dvou části. Teoretická část obsahuje stručný úvod do elektrokardiografie a popis některých známých metod automatického rozměření ...
 • Optické koherentní přenosové systémy 

  Štohl, Jakub
  Tato bakalářská práce se věnuje možnostem koherentních optických sítí. Popisuje prvky koherentní sítě. Praktická část se zabývá simulací koherentní optické sítě s využitím PM-QPSK a PM-16QAM modulace pro šířku pásma 112 ...
 • Převod standardu IEC 61850 na komunikační protokol ModBus 

  Šikula, Jiří
  Předkládaná práce se zabývá popisem komunikačního protokolu ModBus používaného v dřívějších i nynějších rozvodnách vysokého napětí. Dále popisem IEC 61850, který standardizovala komunikační protokol pro většinu výrobců ...
 • Měření přenosu v automobilu v pásmu milimetrových vln 

  Potočňak, Martin
  Cieľom práce je návrh uchopenia a posúvania vysielacej antény v automobile a meranie prenosu signálu pri zmenách rôznych parametrov: obsadenosť vozidla, poloha sedadiel, vzdialenosť antén. Vysielacia a prijímacia anténa ...
 • Návrh měřicích zesilovačů pro magnetické měření 

  Hejtmánek, Tomáš
  Tato semestrální práce se zabývá návrhem měřicího předzesilovače k luxmetru UTEE pro měření hysterezních smyček feromagnetických materiálů. S ohledem na vlastnosti měřicích cívek a úrovněmi zpracovávaného napětí v řádech ...
 • Senzor plynů založený na uhlíkových nanočásticích 

  Morávek, Petr
  Tato práce se zabývá charakterizací senzorů plynů na bázi uhlíkových nanostruktur. Teoretická část pojednává o základních pojmech spojených s problematikou detekce plynů, vlastnostech uhlíkových nanostruktur a o metodách ...
 • Distribuovaný teplotní senzor 

  Holík, Tomáš
  Distribuované teplotní senzory jsou v současné době hojně používané. Používají se k měření teploty pomocí optického vlákna. DTS systémy měří teplotu podél celého optického vlákna. Optické vlákno je zde využíváno jako přímý ...
 • Modelování antén pro komunikaci v blízkosti lidského těla 

  Hodulák, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou komunikace antén v blízkosti lidského těla. Zaměřuje se na návrh Yagi-Uda antény s napájením vytvořeným strukturou vlnovodu integrovaného do substrátu (SIW) pro pracovní kmitočtové ...
 • Vyhledávání metalických vedení pomocí geolokačních systémů a hledačem 

  Flídr, René
  Předmětem semestrální práce je laboratorní úloha, ve které budou studenti procházet cvičným polygonem v areálu FEKT VUT. Výstupem bude mobilní aplikace pro navigaci studentů a zároveň jejich kontrolu, zda-li prošli danými ...

View more