Show simple item record

Heat transfer by thermal radiation

dc.contributor.advisorForal, Štěpáncs
dc.contributor.authorBudovec, Michalcs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:34:21Z
dc.date.available2019-04-04T05:34:21Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationBUDOVEC, M. Přenos tepla radiací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other94052cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61495
dc.description.abstractTáto bakalárska práca sa zaoberá prenosom tepla, konkrétne radiačným prenosom tepla s konvekciou. Práca je členená na teoretickú časť a výpočty. Teoretická časť popisuje základné termomechanické pojmy a jednotlivé druhy prenosu tepla s dôrazom na prenos tepla radiáciou s konvekciou. Kapitola Prenos tepla vedením popisuje základné typy vedenia tepla. V kapitole Prenos tepla prúdením sú uvedené kriteriálne rovnice a príklady určovania bezrozmerných čísel. Kapitola Prenos tepla sálaním sa zameriava na prenos tepla medzi dvomi telesami a faktor sálania. Pomocou týchto rovníc a bezrozmerných čísel sa počítajú jednotlivé veličiny vo výpočtovej časti. V teoretickom časti je vypracovaný výpočet pre zadaný prípad prenosu tepla vo vzduchu a vákuu. Tento výpočet je experimentálne overený a je vypracovaný protokol kde sa porovnáva meranie s výpočtom a meranie vo vzduchu a vákuu.cs
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis deals with heat transfer, specifically with thermal radiation heat transfer by convection. The work is divided into theoretical part and calculations. The theoretical part describes basic thermomechanical notions and all kinds of heat transfer with the emphasis on heat transfer by radiation with convection. Heat conduction chapter describes the basic types of heat conduction. In chapter Heat transfer by convection are given criterion equations and examples for determining dimensionless numbers. Radiation heat transfer chapter focuses on heat transfer between two bodies and the radiation factor. With this equations and dimensionless numbers are quantifying variables in the calculation part. In the theoretical part is wrought calculation for a given case of heat transfer in the air and vacuum. The calculation is experimentally verified, from which is wrought protocol with the measurement and comparison with calculation and measurement in the air and vacuum.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectprenos teplacs
dc.subjectkonvekciacs
dc.subjectkondukciacs
dc.subjectsálaniecs
dc.subjectkriteriálne rovnicecs
dc.subjectbezrozmerné číslacs
dc.subjectheat transferen
dc.subjectconvectionen
dc.subjectconductionen
dc.subjectradiationen
dc.subjectcriterion equationsen
dc.subjectdimensionless numbersen
dc.titlePřenos tepla radiacícs
dc.title.alternativeHeat transfer by thermal radiationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-09cs
dcterms.modified2016-06-15-13:50:35cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid94052en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.20 08:59:35en
sync.item.modts2019.05.18 17:07:32en
dc.contributor.refereeSvoboda, Josefcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record