Show simple item record

Importance of system for production planning and scheduling

dc.contributor.authorŽákovská, Martinacs
dc.contributor.authorMedonos, Michalcs
dc.date.accessioned2018-10-21T11:50:12Z
dc.date.available2018-10-21T11:50:12Z
dc.date.issued2015-07-20cs
dc.identifier.citationISeC 2015 PROCEEDINGS. 2015, p. 285-292.en
dc.identifier.isbn978-80-972051-0-2cs
dc.identifier.other115557cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61777
dc.description.abstractČlánek uvádí vztah mezi plánovacím procesem ve firmě a iniciativou zavádění štíhlé výroby. Nejdříve jsme vysvětlili princip, kdy zavádění štíhlé výroby je o redukci variability v systému, která vyvolává potřebu vytvářet zásobníky, které váží pracovní kapitál, aniž by generovaly přidanou hodnotu a jsou tak zdrojem neefektivity. Zdůraznili jsme myšlenku, že zavádění štíhlé výroby není bezprostředně o aplikaci specifických nástrojů, ale právě o odstraňování neefektivit způsobených variabilitou. Dále jsme uvedli, že jedním z největších a nejběžnějším zásobníkem ve výrobních firmách je rozpracovaná výroba a popsali jsme tzv. Littlův zákon, který dává do přímé úměry velikost rozpracované výroby a doby výroby. Z tohoto zákona vyplývá, že je pro firmu důležité zabývat se plánovacím procesem, který může výrazně ovlivnit velikost rozpracované výroby. Proto jsme popsali historický vývoj základních přístupů k plánování výroby. V současnosti jsou již u většiny firem standardem ERP systémy. Aktuálním vrcholem v oblasti plánování jsou APS systémy, které jsou nejdokonalejší formou plánování, ale nejsou vhodné pro každou firmu. Při zavádění štíhlé výroby je tedy důležité se hned na začátku zabývat plánovacím procesem. Volba jeho vhodné formy a správné fungování může výrazně podpořit tuto změnu ve firmě a přinést velké přínosy.cs
dc.description.abstractThe article describe the relationship between planning processes in a company and the initiative of implementation of lean manufacturing. First, we explained the principle when introducing lean manufacturing is all about reducing the variability in the system which creates the need to create reservoirs. These reservoirs weighs in working capital, without generating added value are thus a source of inefficiency. We emphasized the idea that the implementation of lean manufacturing is not directly about specific tools, but about elimination of inefficiencies caused by variability. Furthermore, we stated that one of the biggest most common tank in manufacturing firms is work in process. We describe the Littles law, which consider direct proportion size of the work in progress from the time of manufacture. For this bill shows that it is important for the company to deal with the planning process, which can significantly affect the size of the work in progress. We are therefore described the historical development of the basic approaches to production planning. At present, most companies use standard ERP systems. Current peak in planning process is using od APS systems, which are the most advanced form of planning, but the are not suitable for every company. When company starts to implement lean manufacturing, is important to examine the very beginning the planning process. The election of its appropriate forms properly functioning can significantly support this business changes bring big benefits.en
dc.formattextcs
dc.format.extent285-292cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisher© NEXSYS, Ltd., Tolstého 5, 811 06 Bratislava, Slovak republiccs
dc.relation.ispartofISeC 2015 PROCEEDINGScs
dc.rights(C) © NEXSYS, Ltd., Tolstého 5, 811 06 Bratislava, Slovak republiccs
dc.subjectštíhlá výrobacs
dc.subjectplánování a rozvrhovánícs
dc.subjectrozpracovanostcs
dc.subjectLittlův zákoncs
dc.subjectlean manufacturing
dc.subjectplanning and scheduling
dc.subjectLittles law
dc.subjectwork in process
dc.titleVýznam systémů pro plánování výroby při zavádění štíhlé výrobycs
dc.title.alternativeImportance of system for production planning and schedulingen
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
sync.item.dbidVAV-115557en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.04.01 11:00:25en
sync.item.modts2020.04.01 05:56:49en
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionacceptedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record