Now showing items 1-20 of 297

 • Obnova hesel dokumentů Microsoft Office s využitím GPU 

  Zobal, Lukáš
  Tato práce se zabývá obnovou hesel dokumentů Microsoft Office rozšířením existujícího nástroje Wrathion. V práci je rozebrána problematika zabezpečení dokumentů, dále moderní metody šifrování a hešování a také základy ...
 • Detekce síťových útoků analýzou informací z hlavičky HTTP 

  Pastuszek, Jakub
  Tato experimentální práce popisuje komunikační protokol HTTP a jeho následná rozšíření. Pomocí monitorování síťových toků je možné získat informace o HTTP komunikaci v podobě IPFIX. Detekce probíhá nad již nasbíranými daty ...
 • Návrh a evaluace uživatelského rozhraní pro vodohospodářský informační systém 

  Vicen, Ondrej
  Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou užívateľského rozhrania pre informačný systém čerpacie stanice odpadných vôd v meste Trebišov. V prvej časti práce sú popísané všeobecné metódy návrhu používateľského rozhrania a testovanie ...
 • Využití heuristik při obnově hesel pomocí GPU 

  Gazdík, Peter
  Tato práce se zabývá různými technikami, které umožňují zlepšení procesu obnovy hesel akcelerovaného pomocí GPU. V první části je představen Markovův model a jednoduché regulární výrazy, které umožňují výrazně redukovat ...
 • Nástroj pro podporu vývoje softwarových systémů 

  Hrubý, Daniel
  Nástroj pro podporu vývoje systémů je aplikace sloužící pro usnadnění průběhu vývoje softwarových systémů. Pomocí diagramu užití pomáhá k lepšímu porozumění požadavků od zákazníka, následně s využitím diagramu tříd lze ...
 • Demonstrace indexačního algoritmu kD strom a jeho derivátů 

  Foukal, Tomáš
  Tato práce se zabývá rozborem, návrhem a implementací aplikace pro výuku indexačního algoritmu k-D Strom a jeho derivátů. Dále se zabývá testováním aplikace, popisem jejího použití a příklady nad konkrétními daty. Aplikace ...
 • Zobrazení rozsáhlé scény pomocí stínových map 

  Spišiak, Ján
  Shadow mapovanie je najpoužívanejšia metóda ktorá sa využíva v real-time 3D grafike na tvorbu tieňov v lokálnych osvetlovacích modeloch. Táto práca krok-za-krokom vysvetľuje proces vytvárania shadow máp. Porovnané su metódy ...
 • DPDK nad síťovými kartami COMBO 

  Vido, Matej
  Softvérový aplikačný rámec Data Plane Development Kit poskytuje štandardné rozhranie pre rýchle spracovanie paketov v užívateľskom priestore. DPDK podporuje sieťové zariadenia od viacerých výrobcov a rôzne architektúry. ...
 • Vývoj software pomocí Continuous Delivery 

  Molnár, Dávid
  Tato práce se zabývá vysvětlením zásad Continuous Delivery. Mezi ně patří automatizace nasazování, časté a opakovatelné nasazení, verzování konfigurace aplikace a infrastruktury. Jeho pomocí je možné docílit, aby doručení ...
 • Algoritmus obsluhy virtuální čekárny 

  Mrázek, Patrik
  Tato práce se věnuje problematice virtuálních čekáren, informuje o aktuálně dostupných produktech a programovacích prostředcích, hodnotí je a nabízí řešení nedostatků zjištěných v současném stavu. Výstupem je pak algoritmus ...
 • Informační systém pro správu nemovitostí 

  Fojtík, David
  Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat informační systém pro správu nemovitostí. Tento informační systém bude umožňovat pro konkrétní byty či nemovitosti vedení evidence (ve smyslu servisní knížky). ...
 • Automatizace verifikace řízené pokrytím pro procesory ASIP 

  Badáň, Filip
  Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou automatizácie verifikácie riadenej pokrytím pomocou genetického algoritmu pre aplikačne špecifické procesory. Cieľom práce je prepojiť verifikačné prostredie podľa metodiky ...
 • Simulátor procesoru s operací násobení 

  Závada, Vladislav
  Tato práce se zabývá numerickou integrací. Nejprve je popsáno numerické řešení diferenciálních rovnic použitím metody Taylorovy řady. Poté jsou popsány jednotlivé varianty integrátorů. V praktické části je popsán návrh ...
 • Umělecké zobrazení scény 

  Benda, Jan
  Cílem této práce je prostudovat vybrané metody nerealistikého uměleckého zobrazení (cell shading, pencil sketch shading, watercolor shading) a napodobit dané techniky při vykreslování objektů ve 3D prostoru s použitím ...
 • Syntaktická analýza a validace datových modelů popsaných jazykem YANG 

  Vican, Pavol
  Administrátori počítačových sietí potrebujú nástroje na konfiguráciu a monitorovanie sieťových zariadení. Z tohto dôvodu bol vytvorený protokol NETCONF, určený na vzdialenú konfiguráciu, a modelovací jazyk YANG, ktorý ...
 • Rozšiřitelný systém pro automatizaci domácností 

  Novák, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vývojem systému, jehož cílem je v projektu inteligentní domácnosti BeeeOn umožnit automatizované zpracování dat získávaných z domácností. Práce popisuje architekturu projektu, do ...
 • Webová aplikace pro vyhledávání panoramat 

  Pospíšil, Miroslav
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit webový front-end, který umožňuje lokalizaci místa na fotografii v horách. Fotografie pro lokalizaci mohou být do aplikace nahrány přímo, nebo mohou být použity fotografie z webové ...
 • Mobilní aplikace pro anotace obrázků 

  Hřebíček, Pavel
  Tato práce se zabývá tvorbou multiplatformní mobilní aplikace pro anotaci obrázků. Teoretická část popisuje specifikaci aplikace, jak z pohledu designu, tak z pohledu funkcionality. V praktické části je rozebrána samotná ...
 • Metody pro obarvení uzlů multigrafu 

  Knotek, Martin
  Tato práce se zabývá algoritmy pro vrcholové barvení a jejich aplikaci na barvení prvků elektrické rozvodné sítě nízkého napětí. Výsledkem práce je program zobrazující průběh barvení pěti implementovaných metod na zvoleném ...
 • Automatizované zpracování provozních záznamů v systému BeeeOn 

  Beňo, Marek
  Práca sa zaoberá spracovaním prevádzkových záznamov zo serverových aplikácií. Architektúra systému bola navrhnutá na základe štúdie dostupných technológií. Implementačná časť popisuje návrh jednotného formátu prevádzkových ...