Now showing items 1-20 of 297

 • Internet of Things zařízení s podporou Bluetooth a COAP 

  Fuchs, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá v dnešní době velmi zmiňovaným pojmem Internet věcí. Hlavním cílem je definovat Internet věcí, popsat jeho historii vzniku, základní charakteristiku, vývoj, problematiku zabezpečení a rizika ...
 • Mobilní aplikace pro testování zranitelností DNS 

  Béder, Michal
  Táto práca rieši spôsob návrhu aplikácie pre systém Android, ktorý umožňuje plnú kontrolu nad vytváraním paketov nesúcich protokol DNS. Toho je dosiahnuté implementáciou časti aplikácie v jazyku C++. Ďalej sú v práci ...
 • Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí 

  Červíček, Karel
  Forex je dnes největším trhem na světě. Díky vysoké likviditě je vhodným kandidátem pro intradenní obchodování na základě jisté obchodní strategie založené na technické a fundamentální analýze. Obchodní strategie jdou ...
 • Context-aware filtr notifikací pro Android 

  Jaklovský, Samuel
  Cílem této práce je vytvořit aplikaci pro zařízení s operačním systémem Android, která na základe získaného kontextu určí uživatelský profil a následně aplikuje zvukové nastavení, které pro tento profil uživatel předem ...
 • Nástroj pro práci s Objektově orientovanými Petriho sítěmi 

  Josefík, Martin
  Tato práce se zabývá tvorbou nástroje pro práci s Objektově orientovanými Petriho sítěmi za použití dvou rozdílných jazyků PNML a PNtalk. PNML slouží pro popis Petriho sítě, je založený na XML a jeho výhodou je, že dokáže ...
 • Internet of Things zařízení s podporou BLE 

  Débef, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je seznámení se s fenoménem Internetu věcí a sestavení zařízení spadajícího do této kategorie. Sestavené zařízení je vytvořené na síťové architektuře klient-server a využívá bezdrátového ...
 • Palubní počítač pro závodní motocykl 

  Dokulil, Marek
  Bakalářská práce je členěna do tří hlavních sekcí. První sekce se zabývá popisem palubních počítačů dostupných na trhu, které je možno použít na závodním motocyklu. Druhá část této práce se zaměřuje na možnosti snímání ...
 • Vyhodnocování lidského pohybu pomoci akcelerometrů 

  Matula, Tomáš
  Tato práce je zaměřena na analýzu lidského pohybu, zejména měření úhlu kolena, co je důležité především při procesu rehabilitace u pacientů s protézy kolenního kloubu nebo po operaci. Pro měření IMU - inerciální měřící ...
 • Sledování pohybů osob v záznamu ze stacionární kamery 

  Trnkal, Milan
  Tato práce se zaměřuje na problematiku sledování chodců kamerou. Představil jsem používané metody počítačového vidění, které jsou vhodné pro detekci a klasifikaci osob. Na základě detekce pohybu osob ve videozáznamu jsem ...
 • GUI ke stavbě grafu filtrů pro FFmpeg 

  Klimaj, Daniel
  Táto práca sa zaoberá implementáciou aplikácie s grafickým používateľským rozhraním pre tvorbu grafov filtrov v FFmpeg. Práca obsahuje návrh riešenia, ktorý obsahuje návrh grafického rozhrania a návrh objektového modelu ...
 • Návrh a implementace profileru pro aplikačně specifické procesory 

  Richtarik, Pavel
  Hlavným cieľom tejto práce je analyzovať možnosti profilovania aplikačne špecifických procesorov, preskúmať bežne používané profilovacie techniky a využiť získané informácie pri návrhu a implementácii nového profilovacieho ...
 • Spojování a korekce fotografií 

  Trčka, Jan
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat aplikaci pomocí knihovny OpenCV. Tato práce se zabývá problematikou korektního spojení více fotografií, pokouší se eliminovat vady, které vznikly při jejich pořizování, ...
 • Detekce podobnosti zdrojových souborů v jazyce C 

  Rek, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem, implementací a testováním nástroje csim, sloužícího pro porovnávání podobnosti dvou souborů v jazyce C. Primárním účelem vzniku tohoto nástroje je testování zpětného překladače vyvíjeného ...
 • Překladač grafu toků dat do logiky bitových vektorů 

  Sušovský, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit a implementovat nástroj pro překlad modelů grafů toků dat do formátu SMT-LIB. Práce navazuje na projekt HADES výzkumné skupiny VeriFIT Fakulty informačních technologií Vysokého učení ...
 • Moderní programovací jazyk Julia 

  Fojtík, Pavel
  Tato práce popisuje dynamický programovací jazyk Julia. Nejprve uživatele seznámí s jeho syntaxí a implementací. Dále popisuje základní pravidla pro efektivní psaní kódu a optimalizaci. Tento dokument také uvádí některé ...
 • Prohledávání textových souborů pomocí regulárních výrazů 

  Šimek, Ota
  Tato práce se zabývá návrhem, analýzou a implementací programu, který slouží pro vyhledávání určitých částí textu v textových a xml souborech. Pro vyhledávání je nutné vytvářet šablony pomocí dvou technik porovnávání textu. ...
 • Vizualizace plánování cesty pro letouny 

  Volný, Miloš
  Táto práca sa zaoberá preskúmaním základných prístupov k plánovaniu ciest a ich aplikácii na problémy plánovania cesty pre lietadlá. Práca diskutuje výber plánovacích algoritmov vhodných na uvedenie čitateľa do problematiky ...
 • Překlad podmnožiny jazyka PHP do C++ 

  Nechutný, Stanislav
  Tato práce se zaměřuje na návrh a tvorbu nástroje pro automatizovaný překlad funkcí napsaných v podmnožině jazyka PHP do C++. Vygenerovaný zdrojový kód je možno zkompilovat jako rozšíření PHP a zavést stejným způsobem jako ...
 • Automatizace útoku MitM na WiFi sítích 

  Vondráček, Martin
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na výzkum v oblasti bezpečnosti bezdrátových sítí. Práce přináší studii široce využívaných síťových technologií a principů zajištění bezpečnosti bezdrátových sítí. Analyzované technologie ...
 • Mobilní aplikace pro sdílení seznamů skladeb v kapele 

  Skoták, Jiří
  Cílem práce je popsat vývoj aplikace pro sdílení seznamů skladeb v kapele. Aplikace je vyvíjena na platformu iOS v jazyce Objective-C. Implementace aplikace je řešena pomocí softwarové architektury MVC. Výsledkem je ...