Recent Submissions

 • Vliv zainvestovanosti pozemků na jejich obchodovatelnost 

  Skřivánek, Tomáš
  TATO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE POPISUJE POJMY A ZÁKONY SPOJENÉ SE STAVEBNÍMI POZEMKY A JEJICH OBCHODOVATELNOSTÍ. PRAKTICKÁ ČÁST JE ZAMĚŘENA NA TRH S NEMOVITOSTI, KTERÝ JE PODROBNĚ ANALYZOVÁN. POTÉ JSOU PROVEDENY TŘI SITUAČNÍ ANALÝZY ...
 • Studie hospodaření s vodou v objektu rodinného domu s využitím přírodních způsobů čištění 

  Kiszová, Radka
  Bakalářská práce je zaměřená na hospodaření s vodou v objektu rodinného domu s využitím přírodních způsobů čištění. Práce je z části koncipována jako literární rešerše v oblasti čištění a znovu využití dešťových a odpadních ...
 • Zaměření výukového bodového pole v Björnsonově sadu v Brně 

  Andraško, Matúš
  Bakalárska práca sa zaoberá polohovým a výškovým bodovým poľom, ktoré bolo zrealizované na výuku ústavu geodézie stavebnej fakulty VUT v Brne. Toto bodové pole bolo zamerané len metódou GNSS, čo ale stačilo pre jeho účel. ...
 • Návrh adaptačních opatření k eliminaci klimatického sucha 

  Šmaus, Petr
  Cílem práce bylo navrhnout v zájmové lokalitě adaptační opatření, které by eliminovalo klimatické sucho. Dále byla v práci u navržených adaptačních opatření posouzena jejich účinnost a provedeno zhodnocení nad jejich ...
 • Tachymetrické zaměření krasové lokality u Babic nad Svitavou 

  Lukeš, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu polohopisného a výškopisného plánu v Moravském krasu. Konkrétně se jedná o geodetické zaměření terénního reliéfu metodou tachymetrie s důrazem na zaměření krasových jevů v lokalitě. ...
 • Železobetonová konstrukce prefabrikované haly 

  Kubáček, Martin
  Bakalářská práce obsahuje statickou analýzu a návrh konstrukce prefabrikované skladovací haly. Zadánim prace je navrhnout a posoudit prvky v běžném rámu.
 • Softwarová podpora plánování projektů 

  Jančo, Ivan
  Tématem bakalářské práce je problematika projektového managementu a specializovaných softwarů používaných ve stavebnictví. Porovnávané budou volně dostupné zkušební a aktuální verze na základě specifických kritérií. Výstupem ...
 • Rodinný dům v Chrudimi 

  Doležal, Filip
  Bakalářská práce se zabývá projektem rodinného domu osazeného do svažitého terénu. Práce odpovídá rozsahu dokumentace pro provádění stavby, jež dále určuje rozdělení do jednotlivých celků. Navržený dům je netradiční především ...
 • Rodinný dům 

  Kratochvíl, Jakub
  Zadaná bakalářské práce řeší novostavbu izolovaného rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu. Navržená stavba je situována v rezidenční čtvrti městské části Praha - Kunratice. Rodinný dům je navržen v části jako dvoupodlažní ...
 • Směsná alkalicky aktivovaná aluminosilikátová pojiva 

  Mizerová, Cecílie
  První část práce představuje souhrn dosavadních poznatků o směsných dvousložkových alkalicky aktivovaných pojivech na bázi vysokopecní strusky, popílku, metakaolinu a cihelného prachu s důrazem na jejich zpracovatelnost, ...
 • Nosná ocelová konstrukce jednolodní průmyslové haly 

  Jaroš, Jakub
  Bakalářská práce obsahuje návrh ocelové nosné konstrukce jednolodní průmyslové haly o rozpětí 24 m, délce 72 m a skadebné výšce konzoly jeřábové dráhy 9 m. V hale jsou 2 mostové jeřáby, jeden o nosnosti 32/8 t a druhý o ...
 • Administrativní budova - posouzení vybraných částí ŽB konstrukce 

  Zedník, Tomáš
  Zadáním práce je posoudit monolitický železobetonový lokálně podepřený strop v admi-nistrativní budově. Řešený strop se nachází nad 3NP, je obdélníkového tvaru s rozměry 61,3x18,8m. Strop je po obvodě podepřen železobetonovými ...
 • Úprava MÚK Ostravská x Bedřichovická v Brně 

  Acuna Subia, Luis Carlos
  Bakalářská práce se zabývá návrhem úpravy úrovňové části mimoúrovňové kosodélné křižovatky v městské části Brno-Slatina. Na křižovatce se kříží silnice I/50 Ostravská a silnice II. třídy Bedřichovická. Jejím hlavním problémem ...
 • Vodohospovářské řešení zásobního objemu vodní nádrže Hanušovice 

  Havlík, Martin
  Tématem práce je vodohospodářské řešení zásobního objemu vodní nádrže Hanušovice na řece Morava/Krupá. V rámci práce se provede výpočet zásobního objemu uvažované nádrže, která je v Generelu lokalit pro akumulaci povrchových ...
 • Rodinný dům s ateliérem 

  Petr, Martin
  Cílem této bakalářské práce je návrh rodinného domu s ateliérem. Stavební pozemek se nachází na kraji města Bystré u Poličky. Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Objekt je nepodsklepený, má dvě nadzemní podlaží. ...
 • Ceny modernizace, oprav a údržby stavebního objektu 

  Nowak, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřená na problematiku zmapování stavebních prací a jejich cen zaměřených na modernizaci, opravy a údržbu stavebního objektu. V teoretické části jsou popsány pojmy týkající se problematiky této ...
 • Novostavba rodinného domu 

  Ondráček, Tomáš
  Bakalářská práce řeší návrh rodinného domu v Čermné. Objekt je navržen jako dvoupodlažní na rovinatém terénu, s mírným svahem orientovaným na jižní stranu. Vstup do domu je orientován ze západní strany. V této části je ...
 • Rekonstrukce železniční tratě Hanušovice - Jeseník mezi km 18,187 a km 20,700 

  Peřinová, Kateřina
  Cílem bakalářské práce je navrhnout úpravu geometrických parametrů koleje a rekonstrukci železničního svršku železniční tratě Hanušovice - Jeseník v úseku od km 18,187 (od ZV1 v žst. Ostružná) do km 20,700. Dále se řeší ...
 • Komplexní studium interfázového rozhraní lepeného dřevěného spoje 

  Chlup, David
  Tato bakalářská práce se zabývá sumarizací poznatků o problematice týkající se hloubky průniku lepidla do struktury dřeva. Popisuje veškeré teorie adheze. Zaměříme se na vliv viskozity a trvanlivost lepené spáry při různém ...
 • Plánování zdrojů projektu výstavby 

  Černý, Jaroslav
  Bakalářská práce popisuje základní pojmy a principy plánování zdrojů projektu výstavby. Teoretická část obsahuje základní pojmy projektového řízení, plánování zdrojů, plánování nákladů a financování projektu. V praktické ...

View more