Now showing items 1-20 of 695

 •  Manažerská a marketingová komunikace ve stavebnictví 

  Klein, Čeněk
  Bakalářská práce se zabývá manažerskou a marketingovou komunikací ve stavebnictví. Cílem práce je zjistit, jak v dnešní době funguje marketingová komunikace na stavebním trhu a komunikace manažerská uvnitř stavebních firem. ...
 • Železobetonová nosná konstrukce objektu bytové výstavby 

  Ruber, Lukáš
  Cílem bakalářské práce bylo nadimenzovat a posoudit železobetonovou stropní desku typického podlaží objektu bytové výstavby, kde bylo konkrétně vybráno 2. NP. Stropní deska je lokálně podepřená železobetonovými sloupy bez ...
 • Rodinný dům ve Zlíně - Malenovicích 

  Plodíková, Kateřina
  Projektová dokumentace řeší návrh novostavby objektu rodinného domu, který se nachází v zastavěné místní části Malenovice ležící 5 km jihozápadně od centra města Zlína. Rozsah řešeného území je dán pozemkem parcelního čísla ...
 • Adelheid chov koní 

  Krejčová, Zdenka
  Předmětem zadání bakalářské práce je řešení novostavby Areálu pro chov a výcvik sportovních koní – Adelheid chov koní. Areál se nachází v horské oblasti, ve vesnici Vrchní Orlice spadající pod obec Bartošovice v Orlických ...
 • Vliv ceny zateplení na celkovou cenu a kvalitu rodinného domu 

  Hanyk, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zateplovacích systémů a jejich vlivem na kvalitu a cenu rodinného domu. Popisuje možná řešení zateplení a zhodnocuje vlastnosti a cenu jednotlivých systémů. Teoretická část se ...
 • Analýza vybraných nákladů stavebního objektu 

  Šindler, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných nákladů stavebního objektu. Teoretická část objasňuje problematiku cen, rozpočtů a definování jednotlivých termínů, které jsou využívaný v praktické části. Praktická část se ...
 • Rodinný dům 

  Jiříček, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace samostatně stojícího rodinného domu v obci Janová. Stavební pozemek se nachází na konci zástavby rodinným domů v okrajové části obce. Objekt stojí na parcele s ...
 • Konverze Baťových výrobních staveb 

  Nedbalová, Monika
  Předmětem bakalářské práce je konverze Baťových výrobních staveb č. 24 a 25 na pronajímatelné jednotky pro malé a střední podnikání. Parcela se nachází v areálu Svit ve Zlíně. Práce vychází z architektonické studie zpracované ...
 • Hodnocení historické budovy před modernizací 

  Marušák, Lubomír
  Práce se zabývá problematikou hodnocení historických konstrukcí a to především historických zděných budov. Podává informace o aktuálním tématu modernizace a obnovy historických budov a to i s ohledem na jejich památkovou ...
 • Rodinný dům s grafickým centrem v Jihlavě 

  Svoboda, Marek
  Bakalářská práce je projekt vícepodlažního polyfunkčního rodinného domu s grafickým centrem v Jihlavě. Dům je určen pro bydlení dvou čtyřčlenných rodin. Obsluha grafického centra bude zajištěna obyvateli domu. Hlavní vstupy ...
 • Léčiva ve zdrojích pitné vody a možnosti jejich odstranění 

  Šíblová, Daniela
  Bakalářská práce se zabývá léčivy ve zdrojích pitné vody a jejich následným odstraněním. V první části práce je popsáno, jak se léčiva mohou dostat do povrchových vod, které mohou být zdrojem pro pitnou vodu. Dále jsou ...
 • Studie vlivu mlecího procesu na vlastnosti alitu 

  Ravaszová, Simona
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vplyvom troch rôznych technológií mletia na kryštalografické a granulometrické vlastnosti synteticky pripraveného čistého alitu. Skúma dĺžku mlecieho procesu a vplyv technológie mletia na ...
 • Vliv investice na rozvoj obce 

  Hladík, Roman
  Bakalářská práce se zabývá problematikou investic a jejich vlivem na rozvoj samosprávných celků. První část práce je praktická a seznámí nás s konkrétními pojmy v sektoru investic, veřejných projektů a hospodaření obcí. V ...
 • Pokročilé vyhodnocení vybraných lomových testů těles z betonů s rozptýlenou výztuží 

  Majda, Tomáš
  Úkolem této práce bylo vyhodnocení rozsáhlé série vybraných lomových zkoušek tříbodovým ohybem těles z drátkobetonu stáří 7, 28 a 126 dní. V první fázi byla naměřená data upravena programem GTDiPS. Dále proběhla aproximace ...
 • Návrh nosné ocelové konstrukce autosalonu 

  Hubáček, Ondřej
  Obsahem práce je návrh nosné ocelové konstrukce jednolodního halového objektu autosalonu určeného pro parkování/výstavu automobilů ve městě Brně. Půdorysné rozměry objektu jsou 20 x 36 m. Hlavní nosná konstrukce je tvořena ...
 • Adelheid chov koní 

  Dvořáková, Šárka
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením novostavby chovu koní Adelheid ve Vrchní Orlici. Obec Vrchní Orlice spadá do katastrálního území Bartošovice v Orlických horách. Cílem této práce je nalezení vhodné architektonické ...
 • Možnosti uplatnění lehkých autoklávovaných materiálů na silikátové bázi při zateplování stavebních konstrukcí 

  Novák, Jakub
  Bakalářská práce se věnuje problematice zateplování stavebních konstrukcí s využitím pórobetonu na silikátové bázi s objemovou hmotností do 200 kg/m3. V teoretické části jsou zpracovány poznatky o tepelné ochraně budov a ...
 • Silikátové materiály se zvýšenou elektrickou vodivostí 

  Míková, Maria
  Tato práce se zabývá elektrickými vlastnostmi cementových a aluminosilikátových materiálů používaných ve stavebnictví. Prezentuje souhrn používaných funkčních plniv za účelem zvýšení elektrické vodivosti kompozitů a jejich ...
 • Ověření vývoje modulu pružnosti a pevnosti v tlaku betonu v čase 

  Alexa, Martin
  Především v počátečních dnech zrání betonu u staveb citlivých na deformace, jako jsou mosty z předpjatého betonu, je podstatná přesná znalost hodnoty modulu pružnosti, aby se dalo předcházet nadměrným deformacím. V této ...
 • Studium hydratace anhydritových maltovin 

  Duda, Štěpán
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá studiem hydratace anhydritových maltovin. Práce je primárně zaměřena na zkoušení různých budičů hydratace a následné sledování hydratačního procesu pomocí XRD analýzy, a také navazuje ...