Now showing items 1-20 of 684

 • Adelheid chov koní 

  Krejčová, Zdenka
  Předmětem zadání bakalářské práce je řešení novostavby Areálu pro chov a výcvik sportovních koní – Adelheid chov koní. Areál se nachází v horské oblasti, ve vesnici Vrchní Orlice spadající pod obec Bartošovice v Orlických ...
 • Adelheid chov koní 

  Dvořáková, Šárka
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením novostavby chovu koní Adelheid ve Vrchní Orlici. Obec Vrchní Orlice spadá do katastrálního území Bartošovice v Orlických horách. Cílem této práce je nalezení vhodné architektonické ...
 • Adelheid chov koní 

  Kříčková, Zuzana
  Jak už z názvu "Adelheid chov koní" vyplývá, jedná se o návrh areálu, který má sloužit pro chov a výcvik jezdeckých koní. Zadání práce navazuje na požadavky investora - Milana Saturku. Pan Saturka vlastní nemalé množství ...
 • Administrativní a výrobní objekt 

  Hándl, Vítězslav
  V zadané bakalářské práci jsem řešil návrh a posouzení ocelové konstrukce dvoupodlažního objektu administrativně výrobního charakteru o půdorysných rozměrech 44x12,5m a výškou 9,225m. Objekt je tvořený jako halová konstrukce ...
 • Administrativní budova 

  Luža, Radim
  Tato bakalářská práce se zabývá statickou analýzou a posouzením železobetonové stropní desky nad prvním nadzemním podlažím administrativní budovy. Stropní konstrukci tvoří monolitická lokálně podepřená deska. Statická ...
 • Administrativní budova - posouzení vybraných částí ŽB konstrukce 

  Zedník, Tomáš
  Zadáním práce je posoudit monolitický železobetonový lokálně podepřený strop v admi-nistrativní budově. Řešený strop se nachází nad 3NP, je obdélníkového tvaru s rozměry 61,3x18,8m. Strop je po obvodě podepřen železobetonovými ...
 • Aktualizace GIS účelové sítě FAST v lokalitě Dolní Morava 

  Vozdová, Klára
  Předmětem bakalářské práce je aktualizace geografického informačního systému v lokalitě Dolní Morava. Jedná se o doplnění a utřídění databáze všech bodů používaných pro výuku v terénu. Nová aplikace byla vytvořena v programu ...
 • Analýza konstrukce s využitím fázovaného výpočtu 

  Čejková, Eva
  Bakalářské práce se zabývá návrhem konstrukce zastřešení, jejím statickým posouzením a analýzou fází výstavby. Jedná se o zastřešení tenisové haly pomocí parabolických příhradových vazníků, které jsou tvořeny z oceli. V ...
 • Analýza mezní únosnosti tenkostěnných ocelových konstrukcí 

  Jindra, Daniel
  Zostavenie výpočtových modelov konštrukcie, prútového a detailnejšieho škrupinového, je prevedené v programovom systéme ANSYS. Návrhové situácie sú definované podľa EN a pomocou nelineárnych výpočtov MKP je stanovená ...
 • Analýza proudění povodňových průtoků na vybrané lokalitě toku 

  Judas, Marek
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu proudění vody na řece Bečvě v ř. km 11,490 po ř. km 18,053. Analýza proudění vody byla provedena v programu HEC-RAS 5.0. Výpočet byl proveden pro průtoky Q5, Q20 a Q100. Tyto průtoky ...
 • Analýza skladeb střech 

  Polanský, Dan
  Obsahem této bakalářské práce je v první části seznámení s funkcí a druhy cen a nákladů. Následně jsou popsány základní postupy kalkulací se zaměřením na stavební výrobu. Druhá část se věnuje problematice jednoplášťových ...
 • Analýza šíření trhliny pomocí J-integrálu 

  Bónová, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na význam a použití J-integrálu při šíření trhliny v tělese. J-integrál je metoda lomové mechaniky sloužící k určení rychlosti uvolňování energie pružné deformace. Jinými slovy stanoví hodnotu ...
 • Analýza typů plniva na vlastnosti dřevoplastového kompozitu 

  Blaha, Lukáš
  Dřevoplastový kompozit (WPC) je materiál, který spojuje dřevní hmotu a termoplastovou matrici. Jako plnivo bude použita dřevitá moučka a jako termoplastová matrice bude použit primární nebo recyklovaný polypropylen. WPC ...
 • Analýza vlivu stavby dřeva na mikroskopické úrovni na pevnostní parametry 

  Martinek, Radomír
  Tato práce se zaměřuje na bližší zkoumání mikrostruktury dřeva a vztahu mezi mikroskopickými a mechanickými vlastnostmi dřeva. Hlavním bodem praktické části je měření úhlu mikrofibril (MFA) v S2 vrstvě buněčné stěny. Tato ...
 • Analýza vybraných nákladů stavebního objektu 

  Šindler, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných nákladů stavebního objektu. Teoretická část objasňuje problematiku cen, rozpočtů a definování jednotlivých termínů, které jsou využívaný v praktické části. Praktická část se ...
 • Analýza ztráty stability termoplastových trubek 

  Procházka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá ztrátou stability termoplastových trubek. Byl proveden experiment, ve kterém byly trubky zatěžovány v ose, přičemž byla sledována hodnota zatěžovací síly při ztrátě stability materiálu. Pro ...
 • Atributová a topologická kontrola digitální mapy 

  Dubec, Marek
  Tématem bakalářské práce je atributová a topologická kontrola digitální mapy. V práci jsou popsány geodetické programy k provádění atributových a topologických kontrol nad digitálními daty, včetně podrobného popisu ...
 • Autobusové nádraží - Posouzení vybraných částí ŽB konstrukce 

  Krejčí, Stanislav
  Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení monolitické železobetonové stropní desky s průvlakem nad 2.NP a schodiště umístěném v 1.NP objektu Autobusového nádraží v Českém Krumlově. Konstrukce stropní desky byla řešena ...
 • Autocentrum VW-Group 

  Fuchs, Ondřej
  Zadání bakalářské práce se zabývá novostavbou objektu Autocentra VW GROUP v Brně, městské části Brno-Brněnské Ivanovice na ulici Kaštanová st.p.č. 50/1, 51/1, 52, 53, 54, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4 v k.ú. Je vedena Magistrátem ...
 • Betonová stropní deska - deskový skelet 

  Macháček, Jan
  Cílem této bakalářské práce je navržení nosné železobetonové lokálně podepřené desky pro stropní konstrukce v druhém nadzemním podlaží nemocnice. K modelování vnitřních sil v konstrukci byl použit software RFEM, výsledky ...