Show simple item record

STUDY OF FORMABILITY OF COATED SHEETS FROM THE PLASMA CHEMICAL PRETREATMENT OF SURFACES

dc.contributor.advisorDvořák, Milancs
dc.contributor.authorSchwarzer, Emilcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:05:35Z
dc.date.available2019-06-14T11:05:35Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationSCHWARZER, E. Studium tvařitelnosti povlakovaných plechů s plazmo-chemickou předúpravou povrchu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other98144cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/63147
dc.description.abstractTeoretická část dizertační práce popisuje ohýbání plechů, zejména s malým poloměrem ohybu a rozdělení deformace a popisuje parametry ohýbaného plechu. Jelikož zkoumané plechy byly ošetřeny kataforézním lakováním je tato metoda lakování popsána společně s předúpravou plechu. Praktická část je zaměřena na princip multitryskového plazmového systému a ošetření ocelového povrchu a zkoumá ohýbané povrchy ocelových plechů s různými variantami nanesení povlaku. Vybrané vzorky jsou ohnuté na multifunkčním ohýbacím přípravku a podrobeny zkoušce podle Erichsena a vyvozeny výsledky s použitím plazmového systému a bez použití plazmového systému. V experimentální části byly zkoumané vzorky ošetřeny multitryskovým plazmovým systémem a následně ohnuty na multifunkčním ohýbacím přípravku. Jsou porovnávány zjištěné výsledky jednotlivých experimentů v systému ocel - základní povlak - plazma - vrchní povlak. A dále se porovnává vzájemná kombinace různých druhů modifikování povrchu ocelových vzorků s různými povlaky. Vybrané vzorky byly testovány na tahovou zkoušku a byly z ní zpracovány výsledky. U vybraných vzorků byl vypočítán exponent zpevnění. Další experiment spočíval v nanesení kružnic na rovné vzorky a následně byly tyto vzorky ohnuty pod definovaným rádiusem a byly stanoveny tahové a tlakové deformace. Poté byly vzorky plechu zalité do pryskyřice a zkoumány pod mikroskopem, kde byly rozděleny do několika kategorií a bylo stanoveno optimální složení multitryskového plazmového systému pro vybrané vzorky a konkrétní povlaky na ocelový plech s maximální přilnavostí povlaku k ocelovému základu. Vybrané měřené hodnoty byly podrobeny statistické kontrole.cs
dc.description.abstractTheoretical part PhD thesis describes bending of sheets especially with a small bend radius and the distribution of deformation and describes the parameters of bent sheet. As the test sheets were treated by cataphoretic coating is this method described together with pretreatment of sheet. The practical part is focused on the principle multi-jet plasma system and treatment of the steel surface and examines the bent surfaces of the steel sheets with different variants of applying the coating. Selected samples are bent on the multifunction graduated bending jig and subjected to the Erichsen test and deduced results using plasma system and without the use of plasma system. In the experimental part were examined samples treated by multi-jet plasma system and subsequently bent on the multifunction graduated bending jig. Compares the results of individual experiments in system steel – base coat – plasma – topcoat. And also compares mutual combinations of various kinds of modifying the surfaces of steel samples with different coatings. Selected samples were tested for tensile test and the results were processed from this test. For selected samples was calculated hardening exponent. Another experiment consists in applying a circle at equal samples and subsequently the samples were bent under a defined radius and were determined tensile and compressive deformation. Samples of sheets were then embedded in the resin and then examined under a microscope, where they were divided into several categories and was determined optimal composition multi-jet plasma system for selected samples and the specific coatings on sheet plate with a maximum adhesion of the coating to the steel base. Selected measured values were subjected statistical control.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmultitryskový plazmový systémcs
dc.subjectpovlakované plechycs
dc.subjectohýbánícs
dc.subjectplechcs
dc.subjectdeformacecs
dc.subjectmulti-jet plasma systemen
dc.subjectcoated sheetsen
dc.subjectbendingen
dc.subjectsheeten
dc.subjectdeformationen
dc.titleStudium tvařitelnosti povlakovaných plechů s plazmo-chemickou předúpravou povrchucs
dc.title.alternativeSTUDY OF FORMABILITY OF COATED SHEETS FROM THE PLASMA CHEMICAL PRETREATMENT OF SURFACESen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-12-15cs
dcterms.modified2016-12-19-10:52:31cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid98144en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:25:02en
sync.item.modts2021.11.12 21:08:03en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŠanovec, Jancs
dc.contributor.refereeRusz, Stanislavcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. (člen) doc. Ing. Jan Šanovec, CSc. (člen) doc. RNDr. Bohumil Maroš, CSc. (člen) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDoktorand zodpověděl všechny otázky oponentů, správně reagoval na připomínky a dotazy v širší diskusi. Prokázal značný přehled a erudici při řešení interdisciplinárních problémů DDP. Vědecký přínos přsedmětné DDP lze spatřovat v experimentálním ověření a zdůvodnění výhod nových metod předúprav povrchu plechů s využitím nízkoteplotní plazmy před plošným tvářením.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenská technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record