Recent Submissions

 • Bezpečnost biometrických systémů 

  Lodrová, Dana
  Hlavním přínosem této práce jsou dva nové přístupy pro zvýšení bezpečnosti biometrických systémů založených na rozpoznávání podle otisků prstů. První přístup je z oblasti testování živosti a znemožňuje použití různých typů ...
 • Metody pro predikci s vysokodimenzionálními daty genových expresí 

  Šilhavá, Jana
  Dizertační práce se zabývá predikcí vysokodimenzionálních dat genových expresí. Množství dostupných genomických dat významně vzrostlo v průběhu posledního desetiletí. Kombinování dat genových expresí s dalšími daty nachází ...
 • Analýza a testování vícevláknových programů 

  Letko, Zdeněk
  V disertační práci je nejprve uvedena taxonomie chyb v souběžném zpracování dat a přehled technik pro jejich dynamickou detekci. Následně jsou navrženy nové metriky pro měření synchronizace a souběžného chování programů ...
 • Optimalizace modelování gaussovských směsí v podprostorech a jejich skórování v rozpoznávání mluvčího 

  Glembek, Ondřej
  Tato práce pojednává o modelování v podprostoru parametrů směsí gaussovských rozložení pro rozpoznávání mluvčího. Práce se skládá ze tří částí. První část je věnována skórovacím metodám při použití sdružené faktorové analýzy ...
 • Formální systémy automatů a gramatik 

  Čermák, Martin
  Tyto teze navazují na studium gramatických a automatových systémů. Na začátku, práce pojednává o regulárně řízených CD gramatických systémech využívající frázově strukturované gramatiky jako komponenty. Do systémů jsou ...
 • Modelování prozodických příznaků pro ověřování mluvčího v pod-prostorech 

  Kockmann, Marcel
  Předložená disertační práce se zabývá ověřováním mluvčího pomocí prozodických příznaků zahrnujících hodnoty základního tónu, energie a délek řečových úseků. Studovali jsme dvě rozdílné techniky pro parametrizaci: první ...
 • Algoritmy klasifikace paketů 

  Puš, Viktor
  Tato práce se zabývá klasifikací paketů v počítačových sítích. Klasifikace paketů je klíčovou úlohou mnoha síťových zařízení, především paketových filtrů - firewallů. Práce se tedy týká oblasti počítačové bezpečnosti. Práce ...
 • Zobrazení bodů na přímky a jiné parametrizace přímek nejen pro Houghovu transformaci 

  Havel, Jiří
  Tato práce se zabývá Houghovou transformací (HT). HT je nejčastěji používána pro detekci přímek nebo křivek, ale byla zobecněna i pro detekci libovolných tvarů. Hlavní téma této práce jsou parametrizace přímek, speciálně ...
 • Relační verifikace programů s celočíselnými daty 

  Konečný, Filip
  Tato práce představuje nové metody pro verifikaci programů pracujících s neomezenými celočíslenými proměnnými, konkrétně metody pro analýzu dosažitelnosti a~konečnosti. Většina těchto metod je založena na akceleračních ...
 • Zpracování obrazu pro lepší vjem a interakci 

  Seeman, Michal
  Reprodukce obrazu má zprostředkovat vjem co nejvíce podobný tomu, když pozorujeme původní obraz. Digitální reprodukce obrazu zahrnuje snímání, zpracování a vykreslení. Mnohé postupy v tomto procesu nejsou dokonalé. Tato ...
 • Akcelerace detekce objektů pomocí klasifikátorů 

  Juránek, Roman
  Detekce objektů v počítačovém vidění je složítá úloha. Velmi populární a rozšířená metoda pro detekci je využití statistických klasifikátorů a skenovacích oken. Pro učení kalsifikátorů se často používá algoritmus AdaBoost ...
 • Analýza stiff soustav diferenciálních rovnic 

  Šátek, Václav
  Řešení tuhých ("stiff") soustav diferenciálních rovnic patří i v současné době stále mezi komplikované úlohy. Základním problémem je přesná definice tuhých systémů. Jednoznačná definice tuhých systémů stále neexistuje. ...
 • Optimalizace testu digitálního obvodu multifunkčními prvky 

  Stareček, Lukáš
  Tato práce se zabývá možností optimalizace testu číslicových obvodů pomocí multifunkčních logických hradel. Nejdůležitější částí práce je vysvětlení samotného principu optimalizace, který je popsán také formálními matematickými ...
 • Verifikace Programů se složitými datovými strukturami 

  Šimáček, Jiří
  Tato práce se zabývá verifikací nekonečně stavových systémů, konkrétně, verifikací programů využívajích složité dynamicky propojované datové struktury. V minulosti se k řešení tohoto problému objevilo mnoho různých přístupů, ...
 • Gramatiky s omezenými derivačními stromy 

  Koutný, Jiří
  V této disertační práci jsou studovány teoretické vlastnosti gramatik s omezenými derivačními stromy. Po uvedení současného stavu poznání v této oblasti je výzkum zaměřen na tři základní typy omezení derivačních stromů. ...
 • Statistické jazykové modely založené na neuronových sítích 

  Mikolov, Tomáš
  Statistické jazykové modely jsou důležitou součástí mnoha úspěšných aplikací, mezi něž patří například automatické rozpoznávání řeči a strojový překlad (příkladem je známá aplikace Google Translate). Tradiční techniky pro ...