Recent Submissions

 • Generický zpětný překlad za účelem rozpoznání chování 

  Ďurfina, Lukáš
  Práce je zaměřena na rozpoznávání specifického chování pomocí generického zpětného překladu. Generický zpětný překlad je proces, který transformuje spustitelné soubory z různých architektur a formátů objektových souborů ...
 • Jednostranné gramatiky s nahodilým kontextem 

  Zemek, Petr
  Tato disertační práce zavádí jednostranné gramatiky s nahodilým kontextem jako řízené gramatiky založené na bezkontextových gramatikách. V těchto gramatikách je ke každému pravidlu přiřazena množina povolujících symbolů a ...
 • Semi - analytické výpočty a spojitá simulace 

  Kopřiva, Jan
  Práce se zabývá urychlením a zpřesněním numerických výpočtů, především pak úloh z oblasti diferenciálního počtu. Zmíněné vlastnosti jsou charakteristické pro skupinu výpočtů nazývaných semi-analytické. Jednou z možností ...
 • Parametrizace bodů a čar pomocí paralelních souřadnic pro Houghovu transformaci 

  Juránková, Markéta
  Tato dizertační práce se zaměřuje na použití paralelních souřadnic pro parametrizaci čar a bodů. Paralelní souřadný systém má souřadnicové osy vzájemně rovnoběžné. Bod ve dvourozměrném prostoru je v paralelních souřadnicích ...
 • Fyzikální modelování a simulace 

  Dvořák, Radim
  Disertační práce se zabývá modelováním znečištění ovzduší, jeho transportních a disperzních procesů ve spodní části atmosféry a zejména numerickými metodami, které slouží k řešení těchto modelů. Modelování znečištění ovzduší ...
 • Vyhledávání výrazů v řeči pomocí mluvených příkladů 

  Fapšo, Michal
  Tato práce se zabývá vyhledáváním výrazů v řeči pomocí mluvených příkladů (QbE STD). Výrazy jsou zadávány v mluvené podobě a jsou vyhledány v množině řečových nahrávek, výstupem vyhledávání je seznam detekcí s jejich skóre ...
 • Rozšíření pro pravděpodobnostní lineární diskriminační analýzu v rozpoznávání mluvčího 

  Plchot, Oldřich
  Tato práce se zabývá pravděpodobnostními modely pro automatické rozpoznávání řečníka. Podrobně analyzuje zejména pravděpodobnostní lineární diskriminační analýzu (PLDA), která modeluje nízkodimenzionální reprezentace promluv ...
 • ROZPOZNÁNÍ ČINNOSTÍ ČLOVĚKA VE VIDEU 

  Řezníček, Ivo
  Tato disertační práce se zabývá vylepšením systémů pro rozpoznávání činností člověka. Současný stav vědění v této oblasti jest prezentován. Toto zahrnuje způsoby získávání digitálních obrazů a videí společně se způsoby ...
 • Synchronní formální systémy založené na gramatikách a převodnících 

  Horáček, Petr
  Tato disertační práce studuje synchronní formální systémy založené na gramatikách a převodnících a zkoumá jak jejich teoretické vlastnosti, tak i perspektivy praktických aplikací. Práce představuje nové koncepty a definice ...
 • Sdílení lokální informace pro rychlejší detekci objektů 

  Hradiš, Michal
  Cílem této dizertační prace je vylepšit existující detektory objektů pomocí sdílení informace a výpočtů mezi blízkými pozicemi v obraze. Navrhuje dvě metody, které jsou založené na Waldově sekvenčním testu poměrem ...
 • Polohově závislé plánování přenosu dat pro aplikace procházení distribuovanou virtuální scénou. 

  Přibyl, Jaroslav
  Důležitou součástí aplikací procházení distribuovanou virtuální scénou je proces plánování přenosu dat. Jeho hlavním úkolem je zajištění efektivního přenosu dat a maximální kvality renderovaného obrazu. Největší vliv na ...