Sborník obsahuje 15 úplných textů recenzovaných konferenčních příspěvků 6. mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus, která se uskutečnila 11. listopadu 2016 na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně. Mezinárodní konference byla setkáním studentů doktorského studia, uspořádaným za účelem vzájemné výměny zkušeností a poznatků mezi výzkumnými pracovišti a mladými výzkumníky. Konferenci doprovázela v době 11.–18. listopadu 2016 výstava konferenčních posterů, uspořádaná v prostoru galerie MINI. Doktorandi ve dvou tematických okruzích architektura a urbanismus, prezentovali dosavadní výsledky svého výzkumu se zaměřením na téma svojí disertační práce. Letošní 6. ročník konference navázal na předchozí ročníky pořádané v letech 2011 a 2014 na FA ČVUT v Praze, v letech 2012 a 2015 na FA STU v Bratislavě a v roce 2013 na FA VUT v Brně.

Recent Submissions

 • Methods of Water Retention in Urban Landscape 

  Ličková, Nina (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11)
  Sídla v současné době představují pro krajinu velkou zátěž, a to i z vodohospodářského pohledu. Nejsou vůbec soběstačná a čerpají zdroje z okolí. Zároveň pak produkují odpadní vody v nevhodné míře a nevhodného biologického ...
 • Multi-criteria Decision Making in Urban Planning 

  Kilnarová, Pavla (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11)
  Článek se zabývá využitím multikriteriálního rozhodování v urbanistické praxi, jako vhodných metod pro výběr z více variant možného rozvoje měst. Jednotlivé metody jsou popisovány ve vztahu k tématu disertační práce, která ...
 • Architectural Design as a Tool of Social Integration 

  Kripnerová, Karolína (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11)
  Uvedený výzkum si klade za cíl prozkoumat úlohu architektury na poli sociální integrace, v prevenci bezdomovectví. Představuje stav problematiky a cílovou skupinu, na kterou je výzkum zaměřen - na mladé lidi vycházející z ...
 • Graz - process and transformation 

  Chroboczková, Adéla (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11)
  Článek je zaměřen na urbanistické procesy transformace ve městě Graz. Z nich jsou v rámci novodobých transformačních urbanistických metod významné pro studium a možnou aplikaci u nás ty, které vychází z nejvýznamnějších ...
 • Specific Forms of Residential Space in Urban Areas: Adaptation of Public Space of Residential Structures in Post–socialist Countries 

  Majzlanová, Daniela (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11)
  Dealing with the heritage of socialist mass housing planning is also a part of research on public spaces of residential buildings. Residential housing of the socialist period in Slovakia is dealing with the same issues. ...
 • Analysis of Open Space of Prefab Housing Estates in Brno 

  Kubínová, Šárka (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11)
  Článek pojednává o rozepsané dizertační práci na téma „Volný prostor brněnských panelových sídlišť“. Cílem této práce je analyzovat a zmapovat volné prostory v brněnských panelových sídlištích a vytvoření a zhodnocení ...
 • Factors Behind the Growth of Informal Settlements in Kabul 

  Fazli, Mirwais (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11)
  The rapid growth of urbanization has been acknowledged by many researchers and it has been turned into a challenge for most countries specially developing countries like Afghanistan. Although the theme of urbanization is ...
 • Transformations of the Plane: Study of Bionic Architectural Models of Anton Vranka 

  Novák, Jakub (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11)
  Structural modelling techniques of architect and professor Anton Vranka influenced in a specific way several generations of students at the Faculty of Architecture STU in Bratislava. The phenomenon of so-called Vrankovina ...
 • Interpretation of Traditional Structural Principles in Temporary Structures 

  Joja, Marie (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11)
  Příspěvek se zaměřuje na tradiční strukturální principy historických staveb éry 18. - 19. století v regionu Znojma, které jsou mimo jiné zahrnuty v rámci projektu NAKI „Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny ...
 • Healthy Way of Living in Extreme Climate Conditions of the Arctic 

  Gninenko, Yekaterina (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11)
  Rozvoj Arktidy je potřebný nejen z hlediska těžby nerostných surovin a stavby vědeckých center, ale také kvůli zvýšení kvality života místního obyvatelstva. Toho lze dosáhnout právě díky architektuře, která ovlivňuje jak ...
 • The Impact of Architectural Form of Residential Buildings on the Quality of Public Space 

  Bergerová, Katarína (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11)
  The process of creating residential areas has changed over the decades by social and economic conditions. One of the important factors affecting the quality of public space, depending on their location, is an overall form ...
 • Economic Potential of Industrial Heritage in Pilsner Region 

  Boudová, Petra (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11)
  Nové přístupy k městskému urbanismu a úsilí o zachování industriálních areálů jsou založeny na konceptu komplexity a obyvatelnosti prostředí. Tyto přístupy kromě vlivu designu a struktury na život těchto oblastí objevují ...
 • Integral Design in Architecture 

  Kohout, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11)
  Integrální návrh je přístup k navrhování, spojující dohromady profesní specializace, o kterých se běžně uvažuje separátně. Integrální návrh v sobě zahrnuje metody podporující specialisty z rozdílných profesních oblastí ke ...
 • SBTool as a tool for creating the concept of energy self-sufficient buildings 

  Hlavsa, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11)
  Tvorba konceptů energeticky soběstačných budov (dále ESB) je po pasivních domech dalším aktuálním tématem, avšak různorodost jejich pojetí je daleko širší. Příspěvek pojednává o způsobech chápání a definování ESB a o využití ...
 • New Possibilities for Reuse of Industrial Buildings and the Work of Re–FACT Community 

  Beláčková, Katarína (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11)
  Re-FACT community is a group of professors with interest in questions of conversion industry buildings and industry archaeology. One of the members is professor Helena Zemánková from Faculty of architecture in University ...