Recent Submissions

 • Funkcionalizace polyethylenu roubováním 

  Hofmann, Jan
  Bakalářská práce se zabývá funkcionalizací polyethylenu roubováním. Teoretická část shrnuje poznatky o různých typech kopolymerů, radikálovém roubování a faktorech, které ovlivňují vlastnosti modifikovaných polymerů a ...
 • Fukcionalizace polypropylenu roubováním 

  Kelíšek, Petr
  Bakalářská práce pojednává o funkcionalizaci polypropylenu roubováním. Teoretická část obsahuje dosavadní poznatky o vlastnostech polypropylenu, kyselině polymléčné, o radikálovém roubování, faktorech ovlivňujících vlastnosti ...
 • Produkce magnetických částic mikroorganismy 

  Chvalkovská, Eva
  Předkládaná práce se zabývá magnetickými nanočásticemi, které jsou produkované bakteriemi. Jedná se o dva typy bakterií. Jeden typ jsou bakterie žijící v industriálním prostředí, které produkují magnetické nanočástice ...
 • Role extracelulární DNA v mikrobiálním biofilmu 

  Gromov, Anton
  Abstrakt Bakalářská práce je zaměřena na studium role extracelulární DNA v mikrobiálním biofilmu. Práce zahrnuje vlastnosti biofilmů, funkce biofilmů a rovněž funkce a vlastnosti extracelulární DNA v biofilmu. V teoretické ...
 • Charakterizace jednotlivých fází kultivace karotenogenních kvasinek 

  Valentová, Lucie
  Předložená bakalářská práce se zabývá sledováním metabolické aktivity a morfologie vybraných biotechnologicky významných karotenogenních kvasinek, a to Rhodotorula glutinis, Sporobolomyces shibatanus a Phaffia rhodozyma v ...
 • Využití buněčných kultur k testování cytotoxicity přírodních látek 

  Blažková, Veronika
  Bakalářská práce byla zaměřená na studium buněčných kultur, především na zavedení technik kultivace lidských buněk in vitro a optimalizaci jejich využití v testech cytotoxicity. Pozornost byla zaměřena převážně na přírodní ...
 • Uvolňování solubilizovaných látek z fázově separovaných hydrogelů 

  Havlíková, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá uvolňováním solubilizovaných látek z fázově separovaných hydrogelů. Cílem práce je stanovit jejich solubilizační kapacitu. Hydrogely byly připraveny na základě interakce záporně nabitého ...
 • Mechanická odezva skleněnými vlákny vyztuženého polymerního kompozitu 

  Širjovová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem mechanických vlastností polymerních kompozitů vyztužených skleněnými vlákny v závislosti na povrchové úpravě vláken a na objemovém podílu vláken v kompozitu. Testovanými vzorky byly ...
 • Optimalizace tiskových inkoustů pro ozonový dozimetr 

  Petříčková, Zuzana
  Tato bakalářská práce pojednává o možných metodách měření ozonu a specializuje se zejména na současný stav poznání opto-chemických senzorů. Detekce ozonu pomocí těchto senzorů je založená na změně jejich barvy odpovídající ...
 • Studium chemických procesů v klouzavém obloukovém výboji pomocí optické emisní spektroskopie 

  Maďarová, Štefánia
  Cieľom bakalárskej práce je štúdium chemických procesov prebiehajúcich dohasínajúcej plazme v kĺzavom oblúkovom a tlecom výboji. O dohasínajúcej plazme hovoríme vtedy, keď je zo systému odstránený vonkajší zdroj energie a ...
 • UV dozimetr pro bezpečnější opalování 

  Hinca, Sven Barbara
  V dnešní době je veřejnost konstantně vystavená slunečímu světlu a tím také UV záření. Protože UV radiace je prokázaným karcinogenem a kvůli rapidnímu zmenšování ozonové vrstvy v nedávné minulosti, monitorování osobního ...
 • Účinnost přídavků mletí používaných při výrobě velmi jemných práškových materiálů. 

  Spurný, Marek
  Tato práce se zabývá změnami kinetiky procesu mletí slínku Portlandského cementu vyvolávané aditivací mlecí vsádky povrchově aktivními látkami. Pro experimentální část byl použit poloprovozní promíchávaný mlýn typu atritol ...
 • Optimalizace tisku organických elektronických struktur pro bioelektroniku 

  Bráblíková, Aneta
  Předložená práce se zabývá optimalizací tisku elektronických organických struktur pro bioelektroniku. Hlavním cílem této bakalářské práce bylo provedení série pokusů navržených za účelem optimalizace polovodivých struktur ...
 • Možnosti ovlivnění hydratace portlandského cementu přídavkem fluidních popílků 

  Nehybka, Josef
  Tato práce si klade za cíl prostudovat možnosti ovlivňování hydratace portlandského cementu přídavkem fluidních popílků. Práce se zabývá testy s fluidními filtrovými popílky a mletými ložovými popílky. Ke studiu je použito ...
 • Obsah vonných látek v nečokoládových cukrovinkách 

  Polochová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá identifikací aromaticky aktivních látek ve vzorcích nečokoládových cukrovinek. Teoretická část se zabývá legislativou a technologií výroby nečokoládových cukrovinek, charakterizací aromatických ...
 • Materiálový tisk luminiscenčního panelu 

  Guricová, Patrícia
  Práca sa zaoberá prípravou luminiscenčného panelu pomocou sieťotlače, charakterizáciou jednotlivých vrstiev a štúdiom vplyvu zmeny tlačových parametrov na spektrálne vlastnosti panelov. V teoretickej časti sú popísané ...
 • Stanovení základních analytických parametrů mleté papriky různého geografického původu 

  Cagáňová, Linda
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo stanoviť základné analytické parametre mletej papriky rôzneho geografického pôvodu ako ASTA farbivosť, pH, obsah vlhkosti a popola. Teoretická časť sa predovšetkým zameriava na charakteristiku ...
 • Využití termické analýzy při studiu denaturace proteinů 

  Bošeľová, Miriam
  Táto bakalárska práca sa zaoberá využitím technik termickej analýzy pri štúdiu tepelnej denaturácie proteínov. Ako modelový proteín bol zvolený lyzozým. V experimentálne časti boli použité dve metódy termickej analýzy a ...
 • Procesy přípravy a vlastnosti porézního zinkového materiálu 

  Moleková, Kristína
  Bakalárska práca sa zaoberá prípravou porézneho materiálu z práškového zinku lisovaním za studena, lisovaním za studena s následným spekaním a lisovaním za tepla. V práci je obsiahnutá ako samotná príprava objemového ...
 • Problematika stanovení antidepresiv 

  Kočnar, Michal
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na problematiku antidepresiv a na stanovení dvou jejich zástupců, paroxetinu a citalopramu, v odpadní vodě odebrané ze tří městských čistíren odpadních vod. V teoretické části této ...

View more