Show simple item record

Rating Model for the Internal Assessment of the Creditworthiness of Customers

dc.contributor.advisorKocmanová, Alenacs
dc.contributor.authorVaňková, Leonacs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:36:23Z
dc.date.available2012-06-12cs
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationVAŇKOVÁ, L. Ratingový model pro interní hodnocení bonity zákazníků KORADO, a.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.cs
dc.identifier.other18617cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/63957
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je navrhnout a otestovat jednoduchý a přehledný kreditní nástroj – Ratingový model (dále Model) využitelný v rámci preventivních opatření proti úvěrovému riziku. Model je navrhován s cílem zefektivnit práci střediska Řízení kreditního rizika a Ratingového výboru odběratelů společnosti KORADO tím, že účelněji využije stávající dostupná data a informace. Rozhodne-li se Společnost implementovat navržený Ratingový model do vlastního systému řízení kreditního rizika, vzniknou jí tím pouze minimální náklady. V úvodní části diplomové práce se čtenář dozví teoretické poznatky o finanční analýze, řízení rizik a fuzzy logice, která je použita pro výpočet Celkového ratingu. Seznámí se s předními externími ratingovými agenturami, které poskytují profesionální bonitní hodnocení firem. V návrhové části diplomové práce může posoudit navržený Model včetně jeho otestování na čtyřech tuzemských a čtyřech zahraničních zákaznících firmy KORADO. V závěru je návrh praktické implementace Modelu, zahrnující časový harmonogram, realizační tým a rozpočet nákladů souvisejících jak s jeho implementací tak používáním.cs
dc.description.abstractThe object of the following Diploma thesis was to design and test a simple and well-arranged credit tool – a Rating Model (further Model) which could be used as a preventative measure in credit policy. This rating model was designed in order to make the work of the Credit Risk Management sub-department and Rating Committee of KORADO more effective and at the same time to make more effective use of currently available internal and external data. Should the Company decide to use this Rating Model, a minimum of additional expenses would be incurred. The reader of this work will gain theoretical knowledge regarding financial analysis, credit management and fuzzy logic which is used in the calculation of a Total Rating. He/she will become acquainted with the major external agencies providing rating evaluations. As well, the reader may apprise the theoretical Rating model, including its practical use on four domestic and four overseas customers of KORADO. In conclusion there is an implementation of the Model, including a time schedule, an implementation team proposal as well as a budget of implementation and utilization costs.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectObchodní úvěrcs
dc.subjectkreditní rizikocs
dc.subjectnedobytná pohledávkacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectratingcs
dc.subjectfuzzy logikacs
dc.subjectřízení rizikcs
dc.subjectBusiness crediten
dc.subjectcredit risken
dc.subjectbad debten
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectratingen
dc.subjectfuzzy logicen
dc.subjectrisk managementen
dc.titleRatingový model pro interní hodnocení bonity zákazníků KORADO, a.s.cs
dc.title.alternativeRating Model for the Internal Assessment of the Creditworthiness of Customersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-12cs
dcterms.modified2009-09-04-11:45:02cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid18617en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:57:30en
sync.item.modts2019.05.18 02:48:34en
dc.contributor.refereeKotěrová, Monikacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record