Recent Submissions

 • Vysokoteplotní zásobník energie s celoročním provozem ve spojení se solárním systémem 

  Hoc, Pavel
  V této diplomové práci jsem se zabýval problematikou vývoje ostrovního solárního systému. Tento systém zajišťuje dodávku veškeré potřebné energie do referenčního rodinného domu. Skládá se ze solárního koncentrátoru a ...
 • Developerská činnost v rámci výstavby obchodních center 

  Zuzaňáková, Markéta
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení peněžních toků a posouzení ekonomické efektivnosti developerského projektu obchodního centra. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část shrnuje informace ...
 • Návrh výpustných a odběrných objektů vodního díla Nové Heřminovy 

  Neuvirt, Petr
  V rámci této diplomové práce byla představena ve zkratce uvažovaná přehrada Nové Heřminovy se základními parametry hráze. Uvedeny jsou požadavky na spodní výpusti a odběrná zařízení. Provedena byla analýza použitých uzávěrů ...
 • Studium vlastností betonů s nanočásticemi 

  Michnová, Kamila
  V diplomové práci jsou rozebrány základy nanotechnologie jako vědy a nanotechnologie betonu. Kromě toho jsou zde popsány uhlíkové nanotrubičky, možnosti jejich dispergace pomocí vysokorychlostního smykového míchání a pomocí ...
 • Odolnost FRP kompozitních materiálů vůči působení vybraných agresivních prostředí 

  Mičkal, Petr
  Diplomová práce se zabývá sledováním trvanlivosti FRP výztuží v alkalickém prostředí při různých teplotách expozice. V teoretické části diplomové práce je obecný popis FRP kompozitů, výroba FRP výztuží technologii pultruze, ...
 • Analýza nákladů inženýrských staveb 

  Klec, Martin
  Diplomová práce s názvem „Analýza nákladů inženýrských staveb“ se zabývá porovnáním nákladů na životní cyklus liniových staveb s asfaltovým povrchem vůči nákladům na životní cyklus liniových staveb s betonovým povrchem. V ...
 • Studium chování vysokopevnostních betonů při působení vysokých teplot 

  Sovová, Kateřina
  Diplomová práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části této studie jsou popsány vlivy vysokých teplot na strukturu betonu a chemické, mechanické fyzikální změny probíhající při tepelném zatížení. ...
 • Studium užitných vlastností tepelně-reflexních izolací pro stavebnictví 

  Rauchfussová, Karolína
  Diplomová práce se zabývá studiem progresivních termoreflexních fóliových izolací a vymezuje jejich tepelně izolační vlastnosti. V práci je definován transportní mechanismus tepelné energie ve struktuře termoreflexních ...
 • Studium efektu aplikace anorganických nanovláken ve vysokopevnostních betonech 

  Sedláček, Daniel
  V této práci jsou shrnuty dosavadní poznatky o vyztužování betonu nanovlákny a proveden výzkum týkající se problematiky využití anorganických nanovláken v ultravysokopevnostním betonu. Doposud byla většina výzkumů zaměřena ...
 • Studium chování betonů při působení vysokých teplot 

  Čonka, Ladislav
  Diplomová práce je zaměřena na aktuální problematiku odolnosti betonů vůči působení vysokých teplot. V teoretické části byly zpracovány změny, probíhající v jednotlivých složkách betonů a změny, ovlivňující fyzikálně – ...
 • Elastomerní plniva jako potencální surovina pro betony a malty 

  Jankech, Filip
  Pro dosažení udržitelného rozvoje v oblasti stavebních materiálů je třeba brát v úvahu ekologické, ekonomické a sociální aspekty průmyslové výroby. Tato práce adresuje první dva aspekty. Teoretický i praktický výzkum byl ...
 • Návrh technologie vodopropustných betonů 

  Skřivánek, Michal
  Práce se zabývá návrhem technologie vodopropustných betonů (PC). Obsahem teoretické části jsou rešerše zpravidla zahraničních autorů o výzkumech těchto betonů. Obecně je zde řešena problematika složení PC, křivka zrnitosti ...
 • Porovnání různých metod stanovení melitelnosti práškových pojiv 

  Virágová, Tereza
  Cílem této diplomové práce je shrnout získané poznatky v oblasti mletí středně tvrdých a tvrdých materiálů. Práce se zaměřovala na zkoumání melitelnosti materiálů pomocí dostupného laboratorního mlýna. Součástí práce je ...
 • Vliv různé technologie mletí na vlastnosti Portlandského cementu 

  Švéda, Matěj
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem různých technologií vysokoenergetického mletí na krystalografické vlastnosti hlavních minerálů portlandského cementu a jeho granulometrické vlastnosti. Dále sleduje vliv konvenční a ...
 • Reaktivní práškové kompozity (RPC) 

  Gabko, Miroslav
  Reaktivní práškové kompozity (RPC) jsou v posledních letech předmětem mnoha výzkumů v oblasti moderní technologie betonu. Jedná se o velmi jemnozrnné betony, které svými vlastnostmi výrazně převyšují ostatní druhy betonů ...
 • Sledování melitelnosti slínkových minerálů 

  Červinková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá vlivem třech různých technologických procesů mletí na vlastnostech čistých slínkových minerálů. Cílem je synteticky připravit čisté slínkové minerály a sledovat vliv délky mlecího procesu a vliv ...
 • Vliv dispergace nanovláken na vlastnosti slinutého keramického střepu 

  Němec, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je posoudit výsledné vlastnosti tradičního porcelánového střepu s využitím nanovláken. V rámci teoretické části diplomové práce jsou shrnuty dosavadní poznatky výzkumů zabývajících se keramickými ...
 • Výpočtové hodnocení konstrukčních staviv z hlediska energetické náročnosti budovy 

  Kaplan, Václav
  Diplomová práce se zabývá výpočtovým porovnáním energetické náročnosti staveb z různých stavebních materiálů. Práce je zaměřena na posouzení budovy jako tepelného systému. V práci je o vyčíslena spotřeba tepla u různých ...
 • Brněnské nábřeží - rehabilitace brněnských řek a jejich blízkého okolí 

  Manclová, Miroslava
  Tématem diplomové práce je revitalizace brněnských řek, konkrétně Svitavy. Hlavní myšlenkou je pochopení řeky jako významného městotvorného prvku, jako místa, jehož potenciál by mělo každé město maximálně využít. Lidé rádi ...
 • Dočasný příbytek migrantů - přijímací a pobytové středisko 

  Vondráková, Kateřina
  Předmětem diplomové práce je vytvoření architektonicko-urbanistického návrhu přijímacího a pobytového střediska v Brně. Tato azylová zařízení představují první dva stupně v řízení o udělení mezinárodní ochrany. V obou ...

View more