Recent Submissions

 • VINAŘSKÝ DŮM 

  Palík, Vladimír
  Abstrakt Předmětem diplomové práce je architektonická studie Vinařského hotelu Hrůdek se salonem vín, s wellness a s kongresovým centrem. Lokalita s místním názvem Hrůdek se nachází severně od obce Velké Pavlovice, na malém ...
 • Založení výškové budovy 

  Kubínek, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením založení stavby výškové budovy. Původní železobetonová desko-pilotová konstrukce založení byla posouzením na mezní stav únosnosti vyhodnocena jako nevyhovující. Byl zpracován ...
 • Vysokoteplotní zásobník energie s celoročním provozem ve spojení se solárním systémem 

  Hoc, Pavel
  V této diplomové práci jsem se zabýval problematikou vývoje ostrovního solárního systému. Tento systém zajišťuje dodávku veškeré potřebné energie do referenčního rodinného domu. Skládá se ze solárního koncentrátoru a ...
 • Developerská činnost v rámci výstavby obchodních center 

  Zuzaňáková, Markéta
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení peněžních toků a posouzení ekonomické efektivnosti developerského projektu obchodního centra. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část shrnuje informace ...
 • Návrh výpustných a odběrných objektů vodního díla Nové Heřminovy 

  Neuvirt, Petr
  V rámci této diplomové práce byla představena ve zkratce uvažovaná přehrada Nové Heřminovy se základními parametry hráze. Uvedeny jsou požadavky na spodní výpusti a odběrná zařízení. Provedena byla analýza použitých uzávěrů ...
 • Studium vlastností betonů s nanočásticemi 

  Michnová, Kamila
  V diplomové práci jsou rozebrány základy nanotechnologie jako vědy a nanotechnologie betonu. Kromě toho jsou zde popsány uhlíkové nanotrubičky, možnosti jejich dispergace pomocí vysokorychlostního smykového míchání a pomocí ...
 • Odolnost FRP kompozitních materiálů vůči působení vybraných agresivních prostředí 

  Mičkal, Petr
  Diplomová práce se zabývá sledováním trvanlivosti FRP výztuží v alkalickém prostředí při různých teplotách expozice. V teoretické části diplomové práce je obecný popis FRP kompozitů, výroba FRP výztuží technologii pultruze, ...
 • Analýza nákladů inženýrských staveb 

  Klec, Martin
  Diplomová práce s názvem „Analýza nákladů inženýrských staveb“ se zabývá porovnáním nákladů na životní cyklus liniových staveb s asfaltovým povrchem vůči nákladům na životní cyklus liniových staveb s betonovým povrchem. V ...
 • Studium chování vysokopevnostních betonů při působení vysokých teplot 

  Sovová, Kateřina
  Diplomová práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části této studie jsou popsány vlivy vysokých teplot na strukturu betonu a chemické, mechanické fyzikální změny probíhající při tepelném zatížení. ...
 • Studium užitných vlastností tepelně-reflexních izolací pro stavebnictví 

  Rauchfussová, Karolína
  Diplomová práce se zabývá studiem progresivních termoreflexních fóliových izolací a vymezuje jejich tepelně izolační vlastnosti. V práci je definován transportní mechanismus tepelné energie ve struktuře termoreflexních ...
 • Studium efektu aplikace anorganických nanovláken ve vysokopevnostních betonech 

  Sedláček, Daniel
  V této práci jsou shrnuty dosavadní poznatky o vyztužování betonu nanovlákny a proveden výzkum týkající se problematiky využití anorganických nanovláken v ultravysokopevnostním betonu. Doposud byla většina výzkumů zaměřena ...
 • Studium chování betonů při působení vysokých teplot 

  Čonka, Ladislav
  Diplomová práce je zaměřena na aktuální problematiku odolnosti betonů vůči působení vysokých teplot. V teoretické části byly zpracovány změny, probíhající v jednotlivých složkách betonů a změny, ovlivňující fyzikálně – ...
 • Elastomerní plniva jako potencální surovina pro betony a malty 

  Jankech, Filip
  Pro dosažení udržitelného rozvoje v oblasti stavebních materiálů je třeba brát v úvahu ekologické, ekonomické a sociální aspekty průmyslové výroby. Tato práce adresuje první dva aspekty. Teoretický i praktický výzkum byl ...
 • Návrh technologie vodopropustných betonů 

  Skřivánek, Michal
  Práce se zabývá návrhem technologie vodopropustných betonů (PC). Obsahem teoretické části jsou rešerše zpravidla zahraničních autorů o výzkumech těchto betonů. Obecně je zde řešena problematika složení PC, křivka zrnitosti ...
 • Porovnání různých metod stanovení melitelnosti práškových pojiv 

  Virágová, Tereza
  Cílem této diplomové práce je shrnout získané poznatky v oblasti mletí středně tvrdých a tvrdých materiálů. Práce se zaměřovala na zkoumání melitelnosti materiálů pomocí dostupného laboratorního mlýna. Součástí práce je ...
 • Reaktivní práškové kompozity (RPC) 

  Gabko, Miroslav
  Reaktivní práškové kompozity (RPC) jsou v posledních letech předmětem mnoha výzkumů v oblasti moderní technologie betonu. Jedná se o velmi jemnozrnné betony, které svými vlastnostmi výrazně převyšují ostatní druhy betonů ...
 • Vliv různé technologie mletí na vlastnosti Portlandského cementu 

  Švéda, Matěj
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem různých technologií vysokoenergetického mletí na krystalografické vlastnosti hlavních minerálů portlandského cementu a jeho granulometrické vlastnosti. Dále sleduje vliv konvenční a ...
 • Sledování melitelnosti slínkových minerálů 

  Červinková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá vlivem třech různých technologických procesů mletí na vlastnostech čistých slínkových minerálů. Cílem je synteticky připravit čisté slínkové minerály a sledovat vliv délky mlecího procesu a vliv ...
 • Vliv dispergace nanovláken na vlastnosti slinutého keramického střepu 

  Němec, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je posoudit výsledné vlastnosti tradičního porcelánového střepu s využitím nanovláken. V rámci teoretické části diplomové práce jsou shrnuty dosavadní poznatky výzkumů zabývajících se keramickými ...
 • Výpočtové hodnocení konstrukčních staviv z hlediska energetické náročnosti budovy 

  Kaplan, Václav
  Diplomová práce se zabývá výpočtovým porovnáním energetické náročnosti staveb z různých stavebních materiálů. Práce je zaměřena na posouzení budovy jako tepelného systému. V práci je o vyčíslena spotřeba tepla u různých ...

View more