Now showing items 1-20 of 600

 • Studie snížení ztrát vody 

  Klement, Jan
  Cílem této diplomové práce je na vybraných lokalitách posoudit skutečný stav ztrát pitné vody z vodovodního řadu a navrhnout variantu vedoucí k jejich snížení.
 • Filtrace vzduchu v systémech vzduchotechniky 

  Viktorin, Michal
  Diplomová práce je rozdělena do tří částí, analýzy tématu a zvolené metody řešení, aplikace tématu na zadané budově a experimentálního řešení a zpracování výsledků První část je teoretická. Je o filtraci vzduchu z hlediska ...
 • Posouzení ovladatelnosti sektoru jezového pole VD Roudnice nad Labem při extrémních povodňových stavech 

  Růžek, Patrik
  Tato práce se zabývá stanovením zatěžovacích momentů při povodňových stavech na hydrostatickém sektorovém jezu v Roudnici nad Labem. Problematika se řeší z důvodu vyskytlé závady při sklápění sektoru. Cílem této práce je ...
 • Vyhořívání organických lehčiv v cihlářském střepu 

  Kašíková, Milada
  Tato diplomová práce se zabývá vyhoříváním organických látek v cihlářském střepu za použití různých druhů lehčiv pro různé typy zemin. V teoretické části jsou shrnuty jednotlivé způsoby vylehčení a popis organických ...
 • Finanční plánování stavebního podniku 

  Karlíčková, Eva
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením ekonomické situace vybraného sta-vebního podniku s využitím finanční analýzy a následně stanovením finančního plánu na následující rok. V teoretické části jsou vymezeny pojmy stavební ...
 • Revitalizace centra obce Jinačovice 

  Andrle, Tomáš
  Cílem diplomové práce je revitalizace centra obce Jinačovice. Oblast bude směrově a výškově upravena, dále bude navrženo nové šířkové uspořádání tak, aby bylo co možná nejefektivnější využití uličního prostoru ve stávající ...
 • Smyková pevnost prvků stavebních konstrukcí z textilního betonu 

  Lomič, Jiří
  Cílem předložené diplomové práce bylo sestavit výpočtový model pro prvky textilního betonu s obdélníkovým průřezem. K tomu bylo třeba nejprve získat znalost zásadních principů pro návrh na smyk, a to nejprve u prvků ...
 • Hotel se sportovním zázemím 

  Karásek, Petr
  Tématem diplomové práce je novostavba hotelu se sportovním zázemím ve městě Kuřim. Práce je zpracována ve formě projektové dokumentace k provedení stavby, která obsahuje všechny náležitosti dle platných norem a předpisů. ...
 • Administrativní budova 

  Adámek, Lukáš
  Práce se zabývá návrhem novostavby administrativní budovy, která by měla sloužit jako sídlo středně velké společnosti o přibližném počtu 100 zaměstnanců. Administrativní budova, o dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží, ...
 • Stavebně technologický projekt výrobní haly Massag v Bílovci 

  Carbol, Štěpán
  Tato diplomová práce se zabývá řešením výstavby ocelové haly v Bílovci. V této práci je řešena stavebně technologická studie výstavby ocelové haly. Práce se zabývá dopravní situací v okolí stavby a dojezdovými vzdálenostmi. ...
 • Životní cyklus vybraného stavebního díla 

  Smečková, Veronika
  V této diplomové práci je hlavním cílem zjistit cenu vybraného stavebního díla v průběhu jeho životního cyklu a zhodnotit provozní náklady. Jako zvolený objekt je rodinný řadový dům postaven v roce 1982 jako stavbu typu ...
 • Aplikace a energetické hodnocení entalpického výměníku 

  Jetelina, Michal
  Diplomová práce se věnuje měření účinnosti entalpického výměníku zpětného získávání tep-la a aplikaci jednotky, ve které je obsažen, do zvoleného objektu. V první části diplomové práce jsou analyzovány jednotlivé typy ...
 • Revitalizace vybraného úseku toku Hartmanického potoka 

  Samková, Aneta
  Diplomová práce se zabývá revitalizací Hartmanického potoka v okresu Svitavy. Zájmový úsek se nachází v ř. km 0,400 – 1,234. Součástí práce je také posouzení stávajícího stavu toku a jeho vegetačního doprovodu. Posouzení ...
 • Analýza zatěžovací zkoušky piloty 

  Ponížil, Cyril
  V České republice je k posouzení pilot používána metoda podle Masopusta. Tato metoda je založena na statistickém zpracování rozsáhlého souboru dat ze zatěžovacích zkoušek pilot. Posouzení pilot je pak díky použití regresních ...
 • Penzion pro seniory 

  Huleja, Adam
  V diplomové práci je řešen a zpracován návrh stavby penzionu pro seniory v Lomničce u Tišnova. Jedná se čtyřpodlažní objekt s jedním technickým podzemním podlažím a plochou střechou. Konstrukční systém je příčný stěnový, ...
 • Most na rampě přes dálnici 

  Tlamka, Tomáš
  Předmětem návrhu je novostavba silničního mostu přes dálnici. Byly navrženy tři varianty řešení, z nichž je vybrána varianta spojitého desko trámu o šesti polích. Tato varianta byla dále posouzena ve statickém výpočtu. ...
 • Železobetonová nosná konstrukce administrativní budovy 

  Čačaný, Matej
  Diplomová práca je zameraná na návrh a posúdenie vybraných častí nosnej železobetónovej konštrukcie šesť podlažnej administratívnej budovy z hľadiska medzného stavu únosnosti a použiteľnosti. V rozsahu práce je vypracovaný ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Skoupá, Karolina
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce Polyfunkčního domu v Brně. Řešenými prvky jsou lokálně podepřená deska,sloup,stěna,patka.Statický výpočet vnitřních sil byl proveden v programu Scia Engineering.
 • Kulturní dům Brno - venkov, stavebně technologická příprava stavby 

  Fišer, Jiří
  Předmětem této diplomové práce je stavebně technologická příprava stavby – nástavba kulturního domu. Pro zadanou stavbu je zpracována technická zpráva, koordinační situace, časový a finanční plán, studie hlavních technologických ...
 • Stanovení prognózy ústupu břehové čáry zvoleného úseku břehu údolní nádrže 

  Doušková, Zuzana
  Diplomová práce si klade za cíl posouzení stavu abraze na březích údolní nádrže Brno. V rámci terénního průzkumu byla provedena fotodokumentace a posouzen současný stav abradovaných břehů. Byly vypočteny veličiny nutné pro ...