Now showing items 369-388 of 616

 • Reaktivní práškové kompozity (RPC) 

  Gabko, Miroslav
  Reaktivní práškové kompozity (RPC) jsou v posledních letech předmětem mnoha výzkumů v oblasti moderní technologie betonu. Jedná se o velmi jemnozrnné betony, které svými vlastnostmi výrazně převyšují ostatní druhy betonů ...
 • Rekonstrukce bytového domu 

  Chmelař, Jiří
  Diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací pro rekonstrukci šicí dílny ve Zlíně. Současný jednopodlažní objekt bude zvětšen o jedno nadzemní podlaží. V novém podlaží vznikne pět bytových jednotek. Prostor šicí dílny ...
 • Rekonstrukce jezu v obci Brantice 

  Filipi, Josef
  Tématem diplomové práce je „Rekonstrukce jezu v obci Brantice.“ Teoretická část práce se svým zaměřením zabývá vymezením pojmů a uvedením vzorců souvisejících s návrhem rekonstrukce jezu. V praktické části byly provedeny ...
 • Rekonstrukce malé vodní nádrže Pod kravínem 

  Lehotská, Lívia
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukci malé vodní nádrže ve spolupráci s projekční firmou VZD Invest s. r. o. Úvod je zaměřen na základní popis samotného předmětu studie – malé vodní nádrže. Druhá část zahrnuje obecnou ...
 • Rekonstrukce městského úřadu 

  John, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí městského úřadu v Adamově, spočívající v řešení bezbariérového užívání stavby, celkové zlepšení energetické náročnosti budovy a vytvoření nových kancelářských prostor, formou ...
 • Rekonstrukce objektu bazénu ZŠ Pastviny 

  Říhová, Petra
  Předložená diplomová práce má za cíl vypracovat dokumentaci pro provádění stavby. Jedná se o rekonstrukci objektu bazénu ZŠ Pastviny. Základní škola je situována na území Jihomoravského kraje v Brně. Diplomová práce ...
 • Rekonstrukce plynovodu Viniční A v Brně - stavebně technologický projekt 

  Touška, Marek
  Diplomová práce řeší technologii výstavby rekonstrukce plynovodu.
 • Rekonstrukce prodejny ve Vyškově - stavebně technologický projekt 

  Boček, Milan
  V této diplomové práci se řeší celková rekonstrukce prodejny ve Vyškově. Součástí práce je technická zpráva zařízení staveniště, technický předpis, kontrolní a zkušební plán, návrh strojní sestavy, bezpečnost a ochrana ...
 • Rekonstrukce úpravny vody Babice 

  Valchař, Jiří
  Diplomová práce se zabývá studií rekonstrukce úpravny vody malého výkonu. První kapitoly jsou věnovány obecně možnostem odželezování a odmanganování při úpravě podzemní vody. Dále se práce věnuje i možnostem posuzování a ...
 • Rekonstrukce zděné budovy 

  Hubený, Radim
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí zděné budovy. Konkrétně posouzením únosnosti stávajících trámových stropů, návrhem alternativních zesílení a dopad přitížení stavebních úprav na vynášející konstrukce. Výběr jedné z ...
 • Rekonstrukce zdravotně technických instalací v bytovém domě 

  Havlíčková, Simona
  Diplomová práce řeší rekonstrukci zdravotně technických instalací bytového domu v Brně. Jedná se o vícepodlažní objekt, který je určen převážně pro bydlení. Teoretická část se zabývá způsoby přípravy teplé vody v bytových ...
 • Rekonstrukce zdravotně technických instalací v mateřské škole 

  Ondrášek, Filip
  ABSTRAKT Diplomová práce řeší problematiku zdravotně technických instalací v mateřské školce. Teoretická část práce se zaměřuje na využití šedé vody jako provozní. Práce obsahuje návrh několika variant s jejich posouzením. ...
 • Rekonstrukce železniční stanice Uničov 

  Šafář, Zdeněk
  Práce se zabývá návrhem rekonstrukce železniční stanice Uničov. Cílem bylo vytvořit řešení, které bude co nejlépe vyhovovat potřebám budoucího provozu a především potřebám cestujících. Záměrem bylo řešit vše v souladu se ...
 • Rekonstrukce železniční stanice Veselí nad Moravou 

  Klar, Vít
  Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce železniční stanice Veselí nad Moravou. Součástí přestavby bude obnova železničního svršku a spodku včetně systému odvodnění a renovace nástupišť pro umožnění přístupu osob s ...
 • Rekonstrukce žst. Letohrad 

  Dušek, Erik
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí železniční stanice Letohrad. Jejím cílem je návrh nových nástupišť vyhovující pro přístup osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Práce déle řeší nutné úpravy kolejiště vyvolané ...
 • Rekonstrukce žst. Studenec 

  Vlachová, Dominika
  Cílem diplomové práce je navrhnout rekonstrukci železniční stanice Studenec tak, aby vyhovovala současnému a výhledovému provozu. Hlavním účelem rekonstrukce je zvýšení traťové rychlosti. Rekonstrukce zohledňuje požadavky ...
 • Reologické vlastnosti cementových past s přídavkem amorfního SiO2 

  Zimmermann, Štěpán
  Předmětem diplomové práce jsou reologické vlastnosti cementových past s přídavkem amorfního oxidu křemičitého. Jsou uvedeny základní reologické parametry, které popisují chování cementových past v čerstvém stavu. V práci ...
 • Restaurační minipivovar v Golčově Jeníkově 

  Wernerová, Lucie
  Projekt se týká návrhu a řešení restauračního minipivovaru s ubytováním. Jedná se o novostavbu budovy na pozemkové parcele č. 2739, která se nachází ve městě Golčův Jeníkov a je umístěná na středové části stavebního pozemku. ...
 • Retenční vlastnosti šikmé zelené střechy 

  Pavela, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu vlivu skladby a sklonu šikmé vegetační střechy na retenční vlastnosti. V praktické části je provedena série měření retenčních vlastností na čtyřech zkušebních modelech. Testování ...
 • Revitalizace centra obce Jinačovice 

  Andrle, Tomáš
  Cílem diplomové práce je revitalizace centra obce Jinačovice. Oblast bude směrově a výškově upravena, dále bude navrženo nové šířkové uspořádání tak, aby bylo co možná nejefektivnější využití uličního prostoru ve stávající ...