Now showing items 487-506 of 616

 • Technická studie silničního obchvatu městské části Brno – Žebětín 

  Misiarzová, Vendula
  Cílem diplomové práce je zpracování technické studie silničního obchvatu městské části Brno – Žebětín, který povede v koridoru dostupného městského pozemku. V rámci zpracování studie obchvatu bude vyřešeno napojení obchvatu ...
 • Technická zařízení budov v budovách s téměř nulovou spotřebou. 

  Šťastný, Radek
  Téma diplomové práce je zaměřené na technické zařízení budov v budovách s téměř nulovou spotřebou energie. Konkrétně se jedná o starší objekt ze 70. let minulého století sloužící pro sportovní a kulturní účely. K objektu ...
 • Technická zařízení budov v budovách s téměř nulovou spotřebou. 

  Fikejsl, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou tzv. budov s téměř nulovou spotřebou energie.Teoretická část je rozdělena do několika kapitol. Popisuje požadavky platných právních předpisů ČR a EU a zaměřuje se na uplatnění ...
 • Technicko-ekonomické vyhodnocení vybraných technologií ČOV do 2.000 EO 

  Kříž, Miloslav
  V práci se zabývám technicko-ekonomickým porovnáním technologií na ČOV 50 až 2000 EO na základě zpracování vybraných údajů majetkových a provozních evidencí (VÚME, VÚPE) za roky 2013 až 2015 poskytnutými Ministerstvem ...
 • Technologické možnosti využití odpadních jílovců pro výrobu páleného žárovzdorného ostřiva v šachtových pecích 

  Konečný, Martin
  Žárovzdorná hlinitokřemičitá ostřiva jsou vyráběna výpalem žárovzdorných jílů, jílovců a lupků. Výpal převážně probíhá v rotačních nebo šachtových pecích. Při úpravě suroviny před výpalem v šachtových pecích však dochází ...
 • Technologie tvorby GIS cykloturistických stezek 

  Červenková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá tvorbou geografického informačního systému pro potřeby cykloturistiky. Byla navržena a zpracována okružní trasa na Jindřichohradecku. Celý projekt byl realizován na platformě ArcGIS, zejména v ...
 • Teplonosné látky otopných soustav 

  Michalíčková, Iveta
  Tématem diplomové práce jsou teplonosné látky otopných soustav. Práce je rozdělena na tři části. V první části je teoreticky rozebraná problematika teplonosných látek. V druhé části je uvedena výpočtová část projektu. ...
 • Teplotně vlhkostní namáhaní stěny dřevostavby 

  Vencel, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou tepelně vlhkostního namáháním stěny dřevostavby, a s ní spojenou problematikou. Byly vytypovány dvě bytové stavby, kde proběhlo experimentální měření vnitřního mikroklimatu, za účelem ...
 • Tlakové ztráty armatur otopných soustav 

  Náglová, Michaela
  V teoretické části je práce zaměřena na hydrauliku otopných systémů. Projekt řeší návrh vytápění a přípravu teplé vody v objektu bytového domu v Brně, na kterém proběhne celková rekonstrukce. Objekt má 6 nadzemních a 2 ...
 • Tribuna fotbalového stadionu 

  Weber, Jozef
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout železobetonovou prefabrikovanou montovanou konstrukci objektu fotbalové tribuny. Byla tím provedena modernizace sportovního areálu v Brně. Dle požadavků investora byl stanoven tvar ...
 • Truhlárna Slaný 

  Cach, Ladislav
  Tématem diplomové práce je výrobní objekt truhlárny s přiléhající administrativní budovou ve Slaném. Práce se zabývá návrhem projektu stavebním a konstrukčním řešením budovy. Součástí je i podrobné řešení odsávání VZT ...
 • Tvorba 3D modelu kostela v Unkovicích 

  Pospíšilová, Iveta
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu 3D modelu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Unkovicích. Předpokládá se, že výsledný digitální model bude v budoucnu využit k prezentaci budovy kostela. 3D model je zpracován na základě ...
 • Ubytovací zařízení pro studenty středních škol 

  Raška, Jiří
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro provedení stavby k ubytovacímu zařízení pro studenty středních škol, domovu mládeže v katastrálním území Nové Sady u Olomouce. Projekt a přílohy jsou zpracovány ...
 • Udržitelnost produkční schopnosti území v závislosti na klimatickém suchu. 

  Skůpová, Jana
  V této práci jsem zabývala dopadem sucha na zemědělství a krajinu v katastrálním území Jinošov v kraji Vysočina. Pro toto území jsem provedla rozbor erozních a odtokových poměrů. Dále jsem provedla návrh adaptačních opatření ...
 • Umělecká škola ve Valašském Meziříčí 

  Hejl, Martin
  Diplomová práce je zaměřená na novostavbu umělecké školy ve Valašském Meziříčí. Objekt je třípodlažní, s jedním podzemním podlažím a dvěma nadzemními podlažími s plochou střechou. Nosná konstrukce je tvořena skeletem - ...
 • Urbanistické řešení sportovního areálu v Brně za Lužánkami 

  Zach, Jakub
  Diplomová práce se zabývá transformací a novým návrhem funkčního využití území Za Lužánkami v katastrálním území Ponava městské části Královo Pole ve městě Brno. Areál je vymezen ulicemi Sportovní, Drobného a Tř. Generála ...
 • Určení obvodu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dobronice 

  Matušková, Veronika
  Předmětem této diplomové práce je určení obvodu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dobronice. Na základě definovaného obvodu jsou připraveny podklady pro zjišťování průběhu hranic. Hranice obvodu je vyšetřena ...
 • Určování astronomických tížnicových odchylek přímým měřením 

  Petrová, Kateřina
  Práce pojednává o užití měřícího systému MAAS-1 k přímému určení tížnicových odchylek na zadaných terénních bodech. Hlavními vstupními daty jsou zeměpisné a astronomické souřadnice bodů. Cílem práce je komplexní zpracování ...
 • Územní studie aktuálního rozvojového území města Kroměříže 

  Sysel, Jakub
  Diplomová práce řeší studii nové zástavby aktuálního rozvojového území města Kroměříže v jeho severovýchodní části za psychiatrickou léčebnou mezi ulicemi Lutopeckou a Havlíčkovou. Toto území propojuje místní část Terezov ...
 • Územní studie jižního rozvojového území města Brna 

  Blažek, Jan
  Tato diplomová práce má za úkol nabídnout řešení v podobě územní studie jižního rozvojového území města Brna. Návrh vytváří novou městskou čtvrť s 2200-2500 obyvateli, nové pracovní příležitosti ve výrobních, skladovacích ...