Now showing items 201-220 of 600

 • Městský úřad Přelouč, příprava a organizace výstavby 

  Malina, Marcel
  Obsahem diplomové práce je stavebně technologický projekt novostavby administrativní budovy města Přelouče. Projekt obsahuje technologický předpis pro provedení železobetonové nosné konstrukce, návrh strojní sestavy, časový ...
 • Mikroklima studoven s přirozeným větráním 

  Hajn, Daniel
  Diplomová práce řeší hladinu koncentrace CO2 v prostorách vysoké školy v Brně. Hlavními cíly je zpracovat naměřená data ze dvou sledovaných místností, porovnat je s přípustnými hodnotami koncentrace, zhodnotit účinnost ...
 • Modelování a analýza rizik výstavbového projektu 

  Náhlík, Martin
  Cílem diplomové práce je analyzovat a posoudit nejvhodnější využití objektu za účelem dosažení zisku. Pro zpracování problematiky byla použita studie proveditelnosti. Hlavními body studie proveditelnosti jsou marketingový ...
 • Modelování ekonomické efektivnosti projektů silniční inftrastruktury 

  Michalik, René
  Diplomová práce se zabývá analýzou nákladů a přínosů investic do silniční infrastruktury. Práce je rozdělena na teoretickou část, kde je obecně popsán postup při analýze nákladů a přínosů, a poté je hlouběji popsána ...
 • Modelování pružných mechanizmů 

  Slaný, Jan
  Práce se zabývá sestavením a řešením diskrétního mechanického modelu z dynamického hlediska. Jako příklad dynamické soustavy ze skutečného světa, kterou lze takto modelovat, je zvoleno dynamické chování luku a šípu při ...
 • Modernizace I/11 v úseku Opava - Bruntál 

  Mitura, Jindřich
  Práce ve formě studie pojednává o možnostech modernizace silnice č. I/11 v úseku mezi Opavou a Bruntálem. Potřeba modernizace tahu vyplývá z faktu, že silnice I/11 ve střednědobém a dlouhodobém horizontu povede převážně ...
 • Modifikace plánu výstavby liniové stavby 

  Mudrák, Miroslav
  Předložená práce se zabývá modifikací plánu realizace liniové stavby, pomocí úpravy smluvních podmínek. Teoretická část v úvodu popisuje témata projektové řízení staveb, zadávání veřejných zakázek a dopravní politika České ...
 • Montovaná konstrukce haly 

  Bartosch, Václav
  Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým výpočtem vybraných částí montované železobetonové haly s administrativní vestavbou, vypracováním základních výkresů projektové dokumentace stavby a výkresů tvaru a výztuže ...
 • Montovaná konstrukce haly ve Vysokém Mýtě 

  Jarmara, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a statickým výpočtem montované, skladovací haly. V rámci práce jsem navrhnul a posoudil předpjatý vazník, železobetonový vazník, vazničku, sloup a kalichovou patku. Prvky jsou posouzeny ...
 • Montovaná konstrukce výrobního komplexu s administrativou 

  Škoda, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosných konstrukcí v montovaném skeletu. Výpočet vnitřních sil je proveden pomocí programu Dlubal RFEM. Pro posouzení byly zvoleny dva nejvíce zatížené průvlaky (středová a krajový), k nim ...
 • Montovaná železobetonová konstrukce výrobní haly s administrativou 

  Sitta, Martin
  Cílem diplomové práce je navrhnout a posoudit vybrané prvky montované železobetonové výrobní haly s administrativou, a to na mezní stav únosnosti dle platných norem. Specifikem výrobní haly je pojízdný mostový jeřáb s ...
 • MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM BRNO 

  Skrývalová, Dominika
  Moravské vinařské centrum Brno , sídlo Vinařského institutu, reprezentuje moravské vinohradnictví a vinařství. Budova nad historickými sklepy nabízí edukační i kulturní vyžití pro odborníky i širokou veřejnost. Tuto funkci ...
 • Most na rampě přes dálnici 

  Tlamka, Tomáš
  Předmětem návrhu je novostavba silničního mostu přes dálnici. Byly navrženy tři varianty řešení, z nichž je vybrána varianta spojitého desko trámu o šesti polích. Tato varianta byla dále posouzena ve statickém výpočtu. ...
 • Most na silnici I/38 v Jihlavě 

  Němec, Martin
  Diplomová práce „Most na silnici I/38 v Jihlavě“ se zabývá převedením silniční dopravy. Pro konstrukci mostu byl navržen dvoutrám. Výpočty byly prováděny v programu Scia Engineer. Posouzení bylo provedeno ručně.
 • Most nad místní komunikací 

  Kováč, Daniel
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom, respektíve vytvorením protinávrhu k existujúcej konštrukcii, diaľničného mosta na diaľnici D1 v úseku Jánovce – Jablonov v okrese Levoča na Slovensku, ktorý premosťuje miestnu komunikáciu. ...
 • Most přes potok a místní komunikaci 

  Kučerová, Miroslava
  Cílem diplomové práce je návrh přemostění ve směru Frýdek-Místek - Mosty u Jablunkova. Most slouží k překonání místní komunikace a Malého javorového potoka. Ze tří variant řešení je vybrána dodatečně předpjatá dvoutrámová ...
 • Most přes řeku Jihlava 

  Menšík, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu přes řeku Jihlavu. Jsou navrženy tři varianty, z nichž je vybrána varianta předpjatého dvojtrámového nosníku o třech polích. Je zpracován podrobný statický výpočet a most ...
 • Most u obce Staré Hobzí 

  Škůrek, Ladislav
  Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu přes řeku Moravská Dyje u obce Staré Hobzí. Jsou navrženy 3 varianty přemostění, z nichž je vybraná varianta lichoběžníkové desky s náběhy pro podrobné zpracování. Deska ...
 • Mostní konstrukce podporovaná kabely 

  Adler, Filip
  Predmetom diplomovej práce je návrh lávky pre chodcov podporovanej káblami. Pre zadaný problém boli vytvorené tri varianty štúdie a následne pre najvhodnejší variant bola spracovaná podrobnejšia dokumentácia. Hlavnou náplňou ...
 • Motel 

  Beranová, Iveta
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby. Konkrétně byly vypracovány části A, B, C, D.1.1 a D.1.3 přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky ...