Now showing items 382-401 of 600

 • Revitalizace vybraného úseku toku Hartmanického potoka 

  Samková, Aneta
  Diplomová práce se zabývá revitalizací Hartmanického potoka v okresu Svitavy. Zájmový úsek se nachází v ř. km 0,400 – 1,234. Součástí práce je také posouzení stávajícího stavu toku a jeho vegetačního doprovodu. Posouzení ...
 • Revitalizace vybraného úseku vodního toku 

  Šmídová, Hana
  Tato práce řeší revitalizační návrh vybraného úseku vodního toku Kuřimka mezi ř.km 0,212-0,312 na katastrálním území Kníničky. Práce je zaměřena na zhodnocení současného stavu, posouzení kapacity a následný návrh revitalizační ...
 • Rezidence Ponavia Brno, stavebně technologická příprava stavby 

  Veselá, Šárka
  Diplomová práce se zabývá stavebně technologickým řešením projektu bytového domu Rezidence Ponavia. Práce obsahuje časový a finanční plán výstavby, rozpočet hlavního objektu, technickou zprávu a výkresy zařízení staveniště, ...
 • Rodinné domy z dřevopanelů, stavebně technologická příprava stavby 

  Drábek, Martin
  Cílem diplomové práce je stavebně technologická studie s technologickými postupy vybraného rodinného domu řešeného metodou výstavby z konstrukčních a systémových panelů na bázi dřeva pro stavbu soustavy 6 rodinných domů v ...
 • Rodinné vinařství VILARO, Velké Bílovice 

  Zálešák, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem projektu rodinného vinařství VILARO ve Velkých Bílovicích. Na pozemku se nachází dva objekty. Prvním je penzion s restaurací a druhým je výrobní budova s veřejnou degustační místností. ...
 • Rousínov, městské polyfunkční centrum za náměstím 

  Jajtnerová, Martina
  Diplomová práce se zabývá návrhem nového využití komplexu budov bývalého učiliště a jídelny poblíž městského centra obce Rousínov. Součástí práce je analýza současných podmínek občanské vybavenosti v uvedené oblasti a ...
 • Rozhledna 

  Gábor, Lukáš
  Obsahem této diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce rozhledny ležící mezi obci Horní Lhota a Provodov. Konstrukce byla navržena jako ocelová ve dvou variantách. Varianta A je tvaru kvádru s délkou strany 6,8 ...
 • Řízení rizik ve stavebním podniku 

  Fujaszová, Petra
  Cílem diplomové práce je popsat řízení rizik ve stavebním podniku se zaměřením především na projektová rizika. První polovice práce se zabývá teoretickým popisem a vysvětlením pojmů spojených s projektem, rizikem a řízením ...
 • Řízení stavební zakázky ve stavebním podniku 

  Hrdinová, Hana
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení stavební zakázky ve stavebním podniku. Cílem práce je popsat přípravu a řízení stavební zakázky. Teoretická část je věnována popisu projektového řízení a jeho nástrojů, ...
 • Řízení stavební zakázky ve stavebním podniku 

  Filipčíková, Petra
  Zvyšující se konkurence na stavebním trhu, nároky investorů a nestabilní ekonomická situace, to jsou faktory nutící podniky k efektivnější přípravě a řízení zakázek. Cílem této diplomové práce je popsat a analyzovat řízení ...
 • Řízení stavební zakázky ve stavebním podniku 

  Zacpal, Jan
  Diplomová práce pojednává o problematice řízení stavební zakázky z pohledu generálního dodavatele stavby. Cílem práce je popsat principy, metody a nástroje řízení výstavbových projektů a jejich následnou aplikaci na ...
 • Silniční a tramvajový most 

  Vošček, Martin
  Predmetom práce je variantný návrh cestného a električkového mostu v mestskej zástavbe. Jedná sa o premostenie rieky mostom o dĺžke 52,5 m. Sú porovnané dva návrhy pričom v prvom návrhu sa jedná o oblúkovú konštrukcia s ...
 • Skalice, Lysice, Bořitov - přeložka I/43 ve stopě D43 

  Hapl, Michal
  PŘEDMĚTEM DIPLOMOVÉ PRÁCE JE ZHODNOTIT STÁVAJÍCÍ STAV KOMUNIKACE I/43 V ÚSEKU SKALICE NAD SVITAVOU A BOŘITOVEM, NAJÍT NA DANÉM ÚSEKU ZÁVADY A NAJÍT VHODNOU VARIANTU PŘELOŽKY TÉTO KOMUNIKACE V PLÁNOVANÉ TRASE DÁLNICE D43. ...
 • Sledování pesticidních látek ve zdroji úpravny vody Hrdibořice a možnost jejich odstranění 

  Bouchalová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá možnými způsoby jak snížit, případně úplně odstranit pesticidní látky z pitné vody, která je produkována na úpravně vody Hrdibořice. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické ...
 • Smyková pevnost prvků stavebních konstrukcí z textilního betonu 

  Lomič, Jiří
  Cílem předložené diplomové práce bylo sestavit výpočtový model pro prvky textilního betonu s obdélníkovým průřezem. K tomu bylo třeba nejprve získat znalost zásadních principů pro návrh na smyk, a to nejprve u prvků ...
 • Současné možnosti developerské činnosti pro nebytové prostory 

  Šimák, David
  Diplomová prace se zabyva stanovenim ekonomicke efektivnosti developerskeho projektu vystavby apartmánového komplexu. Teoreticka cast je venovana vysvetleni pojmu investování, projektového řízení, ekonomicke efektivnost a ...
 • Speciální bezpečnostní inspekce na vybraných lokalitách v Jihomoravském kraji 

  Brodňanská, Erika
  Diplomová práca sa zameriava na špeciálnu bezpečnostnú inšpekciu na vybraných lokalitách v Juhomoravskom kraji. Na začiatku práce bolo vybraných 15 lokalít s rôznymi parametrami, ktoré boli jednotlivo podrobené analýze ...
 • Specifika hydroekologického monitoringu na malých vodních tocích a jeho vylepšení 

  Beneš, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou hydroekologického monitoringu vodních toků. HEM - Hydroekologický monitoring je součástí hodnocení stavu vodních toků, což je požadavkem evropské Rámcové směrnice o vodách. Náplní diplomové ...
 • Spojitá betonová mostní konstrukce na rychlostní komunikaci R2 

  Horut, Jakub
  Diplomová práce řeší převedení rychlostní komunikace R2 na Slovensku přes údolí. Výška konstrukce je zde omezena železniční tratí a místní komunikací. Ze dvou navržených variant byla vybrána a zpracována varianta deskotrámové ...
 • Spolupráce veřejného a soukromého sektoru v oblasti stavebnictví 

  Šuster, Richard
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu spolupráce veřejného a soukromého sektoru v oblasti stavebnictví. Úvodní část zahrnuje hlavní teoretické pojmy z oblasti veřejného a soukromého sektoru, managementu a týmové spolupráce, ...