Now showing items 550-569 of 616

 • Volnočasový areál v blízkosti Vodního díla Král´ová 

  Varjú, Marián
  Předmětem diplomové práce je návrh novostavby objektu s campingem v obci Šoporňa. Objekt je situován v těsné blízkosti řeky Váh na rovinatém terénu. Důraz byl kladen především na celkový vizuální dojem stavby na její ...
 • Vstupní část obchodního centra 

  Čech, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením zatřešení vstupu obchodního centra. Kostrukce je nepravidelného půdorysu a výška zastřešení je 16,5 m. Materiál konstrukce je ocel S355. Konstrukce se nachází v Hradci Králové. ...
 • Vybrané části stavebně technologického projektu administrativní a výrobní haly společnosti Hydraulics s.r.o. 

  Kousal, Tomáš
  Obsahem diplomové práce je stavebně technologická příprava a realizace novostavby výrobně administrativní haly společnosti Hydraulics s.r.o. Diplomová práce řeší studii realizace hlavních technologických etap objektu, na ...
 • Vybrané části stavebně technologického projektu pro Přestupní uzel Miroslav 

  Grmela, Jan
  Diplomová práce obsahuje vybrané části stavebně technologického projektu pro stavbu Přestupního uzlu Miroslav. Jedná se o novostavbu, která zlepší dopravní infrastrukturu a bezpečnost lidí v dané lokalitě. Součástí diplomové ...
 • Vybrané části stavebně technologického projektu při modernizaci úseku dálnice D1 

  Kocman, Jan
  Předmětem mé diplomové práce jsou vybrané části stavebně technologického projektu modernizace nejstarší a nejfrekventovanější dálnice D1 – úseku 21 u Velké Biteše. Obsahem práce je především objasnění problematiky rekonstrukce ...
 • Vybrané části stavebně technologického projektu Společenského centra v Opavě 

  Zilvarová, Barbora
  Obsah diplomové práce je stavebně technologické řešení objektu Společenského centra Breda & Weinstein v Opavě. Práce obsahuje technologické předpisy pro provádění monolitické konstrukce a pro provětrávanou fasádu z ...
 • Vyhledávací studie obchvatu obce Radňovice 

  Polický, Radek
  Cílem této práce je návrh variantního řešení obchvatu obce Radňovice, ležící v kraji Vsočina. Centrem obce prochází silnice I. třídy č. 19 spojující Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou. Silnice I/19 zajišťuje v současnosti ...
 • Vyhodnocení povodňové situace na vybrané části toku 

  Štěpánová, Markéta
  Práce se zabývá vyhodnocením povodňové situace na úseku řeky Svitavy v Brně, za tří průtoků Q5, Q20 a Q100, a následně poskytuje návrh možné protipovodňové ochrany. Stávající situace je zhodnocena pomocí hydraulických ...
 • Vyhořívání organických lehčiv v cihlářském střepu 

  Kašíková, Milada
  Tato diplomová práce se zabývá vyhoříváním organických látek v cihlářském střepu za použití různých druhů lehčiv pro různé typy zemin. V teoretické části jsou shrnuty jednotlivé způsoby vylehčení a popis organických ...
 • Vysokoteplotní zásobník energie s celoročním provozem ve spojení se solárním systémem 

  Hoc, Pavel
  V této diplomové práci jsem se zabýval problematikou vývoje ostrovního solárního systému. Tento systém zajišťuje dodávku veškeré potřebné energie do referenčního rodinného domu. Skládá se ze solárního koncentrátoru a ...
 • Vytápění administrativního objektu 

  Bobek, Jan
  Diplomová práce řeší vytápění administrativního objektu. Objekt je vytápěn podlahovým vytápěním a deskovými otopnými tělesy. Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo vzduch-voda s bivalentním dotopem ze systému centrálního ...
 • Vytápění bytového domu 

  Matoulková, Jana
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout vytápění v novostavbě bytového domu ležícího v Novém Lískovci v Brně. Zdrojem tepla byl navržen plynový kondenzační kotel, který splňuje požadavky pro potřebu tepla na vytápění a přípravu ...
 • Vytápění bytového komplexu 

  Molnár, Lukáš
  Cílem diplomové práce je navrhnout vytápění a přípravu teplé vody v bytovém komplexu skládajícím se z obchodních prostorů a dvou bytových domů. Obchodní prostory jsou vytápě-ny pomocí VRF systému a bytové domy jsou vytápěny ...
 • Vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie 

  Fornůsek, Patrik
  Ve své diplomové práci se zabývám vytápěním za pomoci obnovitelných zdrojů energie a jejich aplikací v objektu základní školy. Tato práce je rozdělena do tří částí. První část je teoretická a je zaměřena na přehled ...
 • Využitelnost svazku obcí pro stavební investice 

  Štrich, Petr
  Tato diplomová práce má za úkol analyzovat a poté aktualizovat veřejně přístupný registr svazků obcí v Jihomoravském kraji. Práce vznikla na základě specifického výzkumu pro vědecké centrum fakulty stavební AdMaS. Název ...
 • Využití dotačních prostředků na realizaci stavebního projektu 

  Růžička, Jan
  Tato diplomová práce vymezuje problematiku přípravy a hodnocení investičních projektů financovaných za pomoci evropských dotačních zdrojů a na praktickém příkladu demonstruje využitelnost těchto zdrojů při realizaci ...
 • Využití dynamických nedestruktivních metod pro zjišťování pevností cementů z cementárny Hranice 

  Procházková, Lenka
  Nedestruktivní metody jsou ve stavebnictví využívány pro hodnocení parametrů stavebních materiálů, především pro zjišťování pevnostních charakteristik a určování změn při zkouškách trvanlivosti. Mezi nejpoužívanější ...
 • Využití laserového skenování pro 3D modelování 

  Oboňová, Veronika
  Cieľom diplomovej práce je pomocou technológie laserového skenovania vytvoriť 3D model daného objektu. Následná úprava modelu a jeho samotná príprava pre možnú 3D tlač bude prevedená prostredníctvom vhodných programov. ...
 • Využití R - materiálu v asfaltových kobercích mastixových 

  Slavíček, Michal
  Diplomová práce se zabývá ověřením návrhu asfaltové směsi typu SMA 11S s R – materiálem získaným z obrusné vrstvy asfaltové směsi typu SMA v množství 30 % a 50 % z celkového objemu směsi. Práce je členěna na dvě části. ...
 • Využití registru svazků obcí pro investiční účely 

  Netolická, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a využitím rejstříku dobrovolných svazků obcí. V teoretické části je práce zaměřena na definování spolupráce obcí, konkrétně na dobrovolné svazky obcí, a možnosti financování veřejných ...