Now showing items 570-589 of 616

 • Využití srážkových vod ve sportovním a kulturním centru 

  Bardonová, Hedvika
  Diplomová práce je zaměřena na využívání srážkových vod ve sportovním a kulturním centru a s tím související vypracování projektu zdravotně technických instalací. Teoretická část je zaměřena na představení problematiky ...
 • Využití těženého kameniva do podkladních vrstev vozovek 

  Borkesz, Michael
  Práce se zabývá možnostmi využití drobného drceného a těženého kameniva v podkladních vrstvách vozovek. V úvodu teoretické části je vysvětlen proces vzniku tohoto typu kameniva. Dále jsou zde popsány zkoušky, kterými byly ...
 • Výpočet stability svahů hrází malých vodních nádrží 

  Hajda, Jindřich
  V České republice existuje asi 20 000 malých vodních nádrží. Jedná se o velké množství především rybníků, či malých retenčních nádrží, které nás chrání proti povodním. O hrázích těchto nádrží toho nevíme mnoho. Co se týká ...
 • Výpočtové hodnocení konstrukčních staviv z hlediska energetické náročnosti budovy 

  Kaplan, Václav
  Diplomová práce se zabývá výpočtovým porovnáním energetické náročnosti staveb z různých stavebních materiálů. Práce je zaměřena na posouzení budovy jako tepelného systému. V práci je o vyčíslena spotřeba tepla u různých ...
 • Výrobní areál LIWA v Pelhřimově - příprava realizace a řízení stavby 

  Jůn, Michal
  Cílem diplomové práce je zpracovat stavebně technologický projekt Výrobní areál LIWA v Pelhřimově. Řeším především přípravu a technologický postup pro realizaci hlavního objektu. Práce obsahuje technickou zprávu, technologický ...
 • Výrobní hala Lysá nad Labem - stavebně technologický projekt 

  Bechyně, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá postupem výstavby montážní haly v Lysé nad Labem. Především se zaměřuje na technologickou etapu montáže železobetonového skeletu, ke které je zpracován i technologický předpis. Dále jsou zde ...
 • Výstavba haly Karusel - stavebně technnologický projekt 

  Urbánek, Lukáš
  Tato diplomová práce si klade za cíl vytvoření stavebně technologického projektu na výstavbu výrobní haly firmy Beton Brož s.r.o. Obsahem je řešení dopravy nadrozměrných prvků ocelové konstrukce, zařízení staveniště, ...
 • Výstavba tiskárny v Zašové - stavebně technologický projekt 

  Dobiáš, David
  Cílem diplomové práce je stavebně technologický projekt výstavby tiskárny v obci Zašová. Obsahem práce je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, technická zpráva širších dopravních vztahů včetně výkresů, ...
 • Výstavní pavilon 

  Očadlík, Martin
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout a posoudit nosnou ocelovou konstrukci výstavního pavilonu. Podkladem pro návrh byla předaná dispozice stavby. Posouzení vycházelo z evropských a českých technických norem ČSN EN v ...
 • Výstavní pavilon 

  Nováček, Tomáš
  Předmětem práce je návrh nosné ocelové konstrukce výstavního pavilonu situovaného do prostoru Brněnského výstaviště. Konstrukce je navržena dle normativních požadavků ČSN EN na mezní stav únosnosti a použitelnosti. Jedná ...
 • Vývoj progresivního kotevního materiálu na polymerní bázi 

  Žlebek, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj nového progresivního kotevního materiálu na polymerní bázi. Dnes je ve stavebnictví snaha využívat co nejvíce druhotné suroviny jednak z ekologického hlediska za účelem úspory ...
 • Vývoj speciálních ochranných hmot pro hygienicky čisté provozy 

  Seják, František
  Diplomová práce se zabývá vývojem speciálních ochranných hmot pro hygienicky čisté provozy. Hlavním cílem práce je vyvinout speciální ochranné hmoty na polymerní bázi využitelné pro hygienicky čisté provozy ve dvou ...
 • Vývoj systémů zděných konstrukcí s použitím v záplavových oblastech 

  Fabiánková, Aneta
  Práce se věnuje systému zděných konstrukcí s použitím v záplavových územích. Náplní práce je provedení literární rešerše v oblasti záplav, zmapování zatížení zdiva při povodních, vysoušení po průchodu povodňové vlny a ...
 • Vývoj tepelně izolačních materiálů na bázi odpadních textilních vláken 

  Přikrylová, Pavlína
  Vzrůstající množství odpadů představuje vážný environmentální, sociální a ekonomický problém. Odpady vznikají v průmyslu i domácnostech. Velká část hospodářství při své výrobě přeměňuje určité množství vstupních surovin ...
 • Wellness centrum 

  Netočný, Marek
  Diplomová práce se zabývá dokumentací o provedení stavby wellness centra v obci Hlincová Hora. Objekt je situován do místní zástavby. Je navržen jako třípodlažní s podsklepením. Střecha je plochá jednoplášťová. Objekt má ...
 • Wellness hotel "Na Ovčačce" - Svatý Kopeček u Olomouce 

  Spurný, Martin
  Předmětem projektu je novostavba wellness hotelu v katastrálním území Svatý Kopeček, města Olomouce, okresu Olomouc. Dům je samostatně stojící v ulici Darwinova. Na dané území jsou stanovena omezení ovlivňující parametry ...
 • Zajistění stavební jámy na ul. Provazníkova 

  Koudelková, Ivana
  Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením pažení stavební jámy realizované za účelem výstavby polyfunkčního domu v Brně Husovicích. Úvodní část práce shrnuje základní vstupní informace o zájmové lokalitě ...
 • Založení stavby ve složitých základových poměrech 

  Blinková, Magdaléna
  Předmětem diplomové práce je návrh hlubinného založení dálničního mostu na dálnici D3 v km 112,574, přes Bošilecký potok a zhodnocení geomorfologických, geologických a hydrogeologických poměrů a provedení statického výpočtu ...
 • Založení výškové budovy 

  Kubínek, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením založení stavby výškové budovy. Původní železobetonová desko-pilotová konstrukce založení byla posouzením na mezní stav únosnosti vyhodnocena jako nevyhovující. Byl zpracován ...
 • Zaměření části Dominikánského kláštera ve Znojmě 

  Balák, Martin
  Obsahem této diplomové práce je zaměření skutečného stavu Dominikánského kláštera ve Znojmě. Práce se zabývá náležitostmi vyhotovením stavební výkresové dokumentace. Práce obsahuje půdorys druhého nadzemního podlaží, půdorys ...