Show simple item record

Monitoring of the occurrence of mycotoxins in beers from market retail

dc.contributor.advisorBěláková, Sylviecs
dc.contributor.authorWawroszová, Simonacs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:14:53Z
dc.date.available2019-05-17T06:14:53Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationWAWROSZOVÁ, S. Sledování výskytu mykotoxinů v pivech z obchodní sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.cs
dc.identifier.other100140cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64813
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá sledováním obsahu deoxynivalenolu, jeho metabolitu deoxynivalenol-3-b-D-glukopyranosidu a ochratoxinu A v pivech z maloobchodní sítě z České republiky, Polska a Slovenska. V teoretické části byla popsána obecná charakteristika mykotoxinů, jejich přenos ze sladovnického ječmene do piva a jejich výskyt v pivech. Dále byl zmíněn proces sladování a technologie výroby piva. Následně byly předloženy možnosti stanovení mykotoxinů chromatografickými a imunochemickými metodami. V experimentální části bylo analyzováno celkem 30 vzorků piv. Pro stanovení ochratoxinu A byla použita ultra vysokoúčinná kapalinová chromatografie s fluorescenční detekcí (UPLC/FLR) a pro stanovení deoxynivalenolu a jeho metabolitu vysokoúčinná kapalinová chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí (HPLC/MS). Ochratoxin A byl nalezen ve 25 vzorcích s rozmezí kontaminace 0,6 - 82,5 ng·l-1. Deoxynivalenol byl detekován ve 24 vzorcích s koncentračním rozmezím 2,29 - 12,57 ug·l-1 a deoxynivalenol-3-b-D- glukopyranosid se vyskytoval v 19 vzorcích v rozmezí kontaminace 2,45 - 12,47 ug·l-1. Dále byl posuzován vzájemný vztah mezi vznikem gushingu a přítomnosti mykotoxinů v pivu. Mezi těmito dvěma parametry nebyla žádná závislost nalezena. Bylo tedy prokázáno, že přítomnost mykotoxinů v pivu nemůže být pokládán za přímý faktor vzniku gushingu.cs
dc.description.abstractThis master thesis deals with monitoring of a content of deoxynivalenol, its metabolite deoxynivalenol-3-b-D-glucopyranoside and ochratoxin A in beer samples collected from retail market in the Czech Republic, Poland and Slovakia. The theoretical part describes general characteristics of mycotoxins, its transfer from field barely through malt to beer and its occurrence in beers. Malting process and brewing technology were also mentioned. Subsequently possibilities for a determination of the mycotoxins by the chromatografic and immunochemical method were presented. The experimental section describes analysis of 30 samples of beer. The analyses were conducted using ultra high-performance liquid chromatography with fluorimetric detection (UPLC/FLR) for ochratoxin A and high-performance liquid chromatography coupled with mass spectrometer (HPLC/MS) for deoxynivalenol and its metabolite. Ochratoxin A was detected in 25 of the 30 samples in concentration range of 0,6 - 82,5 ng·l-1. Deoxynivalenol was found in 24 of the 30 samples with concentration range of 2,29 - 12,57 ug·l-1 and deoxynivalenol-3-b-D-glucopyranoside was occure in 19 of the 30 samples in concentration range of 2,45 - 12,47 ug·l-1. It was also assessed the relationship between beer gushing and presence of mycotoxins in beer. No connection between the parameters has been found. Consequently it is not possible to predict beer gushing from the presence of mycotoxins.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMykotoxinycs
dc.subjectdeoxynivalenolcs
dc.subjectochratoxin Acs
dc.subjectpivocs
dc.subjectHPLC/MScs
dc.subjectUPLC/FLRcs
dc.subjectMycotoxinsen
dc.subjectdeoxynivalenolen
dc.subjectochratoxin Aen
dc.subjectbeeren
dc.subjectHPLC/MSen
dc.subjectUPLC/FLRen
dc.titleSledování výskytu mykotoxinů v pivech z obchodní sítěcs
dc.title.alternativeMonitoring of the occurrence of mycotoxins in beers from market retailen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-05-31cs
dcterms.modified2017-06-01-07:15:37cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid100140en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 16:24:00en
sync.item.modts2020.03.30 15:01:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereePospíchalová, Markétacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse doc. Španová: Imunoafinitní kolonka ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record