Recent Submissions

 • Modifikace povrchu pokročilých hořčíkových slitin povlaky na bázi Ni-P 

  Kosár, Petr
  Dizertační práce se zabývá modifikací povrchu pokročilých hořčíkových slitin povlaky na bázi Ni-P. V úvodu teoretické části jsou charakterizovány struktury použitých hořčíkových slitin a vliv jednotlivých legujících prvků ...
 • Research of Coatings of Hydrodynamically Lubricated Sliding Bearings for Combustion Engines 

  Repka, Martin
  Hlavní náplní této dizertační práce je výzkum a vývoj nové povrchové vrstvy pro kluzná ložiska na bázi pevných lubrikantů v polyamid-imidové polymerní matrici se zlepšenými tribologckými vlastnostmi. Podklady pro materiálovou ...
 • Hybridní směsi na bázi recyklovaných plastů 

  Černý, Miroslav
  Práce popisuje vztah mezi strukturou a mechanickými vlastnostmi v případě hybridních směsí. Ty jsou složeny z polyuretanových matric (případně polyuretan-močovinových matric nebo směsí polyuretanu a anorganických plniv), ...
 • Reaktivní zpracování polypropylénu 

  Matláková, Jana
  Literární část popisuje princip radikálově iniciovaného roubování a vliv jednotlivých parametrů na průběh roubování. Rešerše shrnuje nejnovější poznatky v oblasti reaktivní modifikaci polypropylénu (PP), především je ...
 • Alkalicky aktivované systémy 

  Bílek, Vlastimil
  Tato disertační práce se zabývá zejména možnostmi omezování smrštění alkalicky aktivované strusky (AAS), což by spolu s využitím studovaných technologických kalů mohlo umožnit širší praktické uplatnění tohoto perspektivního ...
 • Bariérové vrstvy pro ochranu předmětů kulturního dědictví 

  Procházka, Michal
  Každý rok je objeveno značné množství archeologických nálezů. Ze země vyzvednuté předměty je potřeba zdokumentovat a zakonzervovat. Archeologové a konzervátoři však nezvládají příliv nově nalezených předmětů zpracovávat. ...
 • Effect of Ethylene and Propylene on Performance of Ziegler - Natta Catalyst in Stopped - Flow Polymerization 

  Hoza, Adam
  Výzkum v této práci byl zaměřen na přípravu a charakterizaci blokových kopolymerů typu polypropylen-blok-poly(propylenu-co-ethylenu) (dále jen PP-blok-EPR). Tyto materiály jsou považovány za účinné kompatibilizátory mezi ...
 • Příprava mikrobiálních metabolitů z odpadních surovin 

  Zichová, Miroslava
  Tato práce se zabývá problematikou využití odpadních surovin pro mikrobiální produkci významných metabolitů. První část práce je zaměřena na využití odpadního papíru, jakožto lignocelulosového materiálu, který představuje ...
 • Odstraňování plynných polutantů ze vzdušnin na poloprovozní pračce 

  Kalivoda, Josef
  V dizertační práci je řešena problematika absorpce s chemickou reakcí na kapalinovém scrubberu poloprovozní velikosti. Provozní charakteristiky kapalinového scrubberu byly ověřeny při absorpci oxidu uhličitého ze vzdušin ...
 • Bioprodukce, charakterizace a aplikace vybraných biopolymerů 

  Benešová, Pavla
  Předložená dizertační práce je zaměřena na mikrobiální produkci biopolymerů s využitím obnovitelných zdrojů, jako zdroje uhlíku a dusíku. Mikrobiálně byly produkovány polysacharidy a polyestery. S využitím především odpadních ...