Show simple item record

Old - new urban spa

dc.contributor.advisorBoháč, Ivocs
dc.contributor.authorSmrček, Petrcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:15:53Z
dc.date.available2019-05-17T14:15:53Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationSMRČEK, P. Staro - nové městské lázně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.cs
dc.identifier.other102866cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64919
dc.description.abstractBakalárské práce se zabývá obnovou, revitalizací a prístavbou brnenských lázní v mestské cásti Zábrdovice. Tato práce se zabývá predevším obnovou budovy a znovuvyužítím jednotilivých prostor budovy pro puvodní funkci, pro kterou byla využita avšak s ohledem na dnešní potreby. Vstupní cást a vstupní prostory zustávají zachovány, soucasne i jejich funkce. Taktéž v 1NP budovy fuchsových mestských lázní je zachována jejich puvodní funkce - tj. znovuobnovení saunového prostoru. Je zde nove vytvoreno i zázemí, pocítá se s uvedením do puvodního stavu, jak jen to bude maximálne možné. V 2NP se puvodne nacházely hygienické umývárny, které postupem casu pozbyly svoji funkci a to vedlo k postupnému chátrání objektu. Návrh v tomto patre pocítá s vestavbou telocvicny pro jógu nebo hot-jógu. V 3NP se tatéž nacházely hygienické umývárny, taktéž pozbývají svuj význam a v tomto patre jsou nahrazeny navrhovanými komercními prostory spojenými s relaxacní, kosmetickou a estetickou funkcní náplní ( masáže, kosmetika, kadernictví, tetovací studio a další estetické služby. V 2NP se puvodne nacházela i kavárna, jejíž funkce zustává zachována. Podélné krídlo letních lázní - kde se nacházey šatny a prevlíkárny, je cástecne zachováno, jeho vzhled je zachován, avšak cásti tohoto krídla je prirazena nová funkce - vznikne zde prostor pro posilovnu. K tomuto objektu lázní je navržena nová stavba - plaveckého krytého bazénu, aby mohl být areál využíván celorocne a plnil funkci centrálního sportovište této mestské ctvrti. Nová budova je navržena a umístena tak aby utvorila komlexní a uzavrený areál s uzavreným nádvorím. V nové budove se nachází plavecký bazén s délkou 25 m, zážitkový bazén a výplavový bazén, který umožnuje kontakt s venkovním prostredím po 365 dní v roce, parní sauna, detské brouzdalište, a dojezdový bazén venkovního tobogánu. Stavba nového bazénu je navržena jakožto dve prekrývající se hmoty, reektující puvodní metské lázne. Ctí jejich puvodní podobu a je navržena v kombinaci železobetonu s použitím cihlové fasády.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with reconstruction, revitalization and extension of brněnské spa in the town of Zábrdovice. This work deals primarily with the renovation of the building and the reuse of the unilateral The building space for the original function, for which it was used, however, with regard to today's needs. The entrance and entrances are preserved, and their functions are maintained. Also, in the 1st floor of the Fuchs City Baths, their original functions are preserved - Ie the restoration of the sauna space. There is a newly created background, it counts with Putting it into its original state as much as possible. In 2NP originally There were hygienic washrooms that had lost their function over time and led To progressively deteriorate the object. The design on this floor counts with the build-up of the gymnasium For yoga or hot-yoga. In 3NP, hygienic washrooms were also located in the bathroom, and they lose their meaning and in this Floors are replaced by the proposed commercial spaces associated with a relaxing, cosmetic And aesthetic functional filling (massages, cosmetics, cadetry, tattoo studio And other aesthetic services. In the 2nd floor, there was also a café, whose function is still preserved. The longitudinal wing of the summer spa - where the cloakrooms and the cloakroom are located - is partially preserved, Its appearance is preserved, but part of this wing is assigned a new function - it is created here Space for the gym. To this spa object is designed a new building - swimming pool covered to allow it To be used year-round and to fulfill the function of the central sports center of this city district. The new building is designed and located to create a complex and closed complex with Closed courtyards. The new building features a 25-meter swimming pool, an adventure pool and a diving pool A swimming pool that allows contact with the outdoor environment for 365 days a year, a steam sauna, A children's paddling pool, and an outdoor toboggan run. The construction of the new pool is designed as two overlapping masses, reminiscent of the original Metine bath. They respect their original form and are designed in combination with reinforced concrete Using a brick façade.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStaro - nové městské lázněcs
dc.subjectOld - new urban spaen
dc.titleStaro - nové městské lázněcs
dc.title.alternativeOld - new urban spaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-05-22cs
dcterms.modified2017-05-22-15:55:12cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav památkové péčecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid102866en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 06:13:28en
sync.item.modts2020.04.01 02:24:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereePospíšil, Zdeněkcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. arch. Eva Králová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc. (člen) Ing. arch. Jiří Mikšík (člen) Ing. Petr Svoboda (člen) Ing. arch. Miloš Tabarka (člen) Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record