Show simple item record

Conversion of freed castle original facility(service) buildings, Zdar nad Sazavou

dc.contributor.advisorZemánková, Helenacs
dc.contributor.authorBoiko, Svitlanacs
dc.date.accessioned2019-05-17T02:20:01Z
dc.date.available2019-05-17T02:20:01Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationBOIKO, S. Konverze uvolněných hospodářských objektů zámku, Žďár nad Sázavou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.cs
dc.identifier.other90773cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65162
dc.description.abstractHistorické panství rodiny Kinských spjaté s klášterem Žďár nad Sázavou tvoří pozoruhodný soubor kulturního a přírodního dědictví. Vlastníci domény, rodina Kinských, usiluje dlouhou dobu o zhodnocení tohoto dědictví, a proto se v nedávné době rozhodla připravit konkrétní reflexi k rozvoji a rehabilitaci kláštera a jeho příslušenství přípravou globální strategie koncepce rozvoje objektu a jeho turistického využití. Ambicí rodiny Kinských je rozvíjet ve Žďáře projekt významného památkového a kulturního centra s evropským věhlasem. Jejich vůlí je vytvořit z tohoto místa významný příklad kulturního a turistického rozvoje přesahující rámec daného území Přítomnost unikátního souboru barokní kultury a architektonických památek z dílny Jana Blažeje Santiniho (poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, klášter, opatství, kostel Nanebevzetí Panny Marie, jízdárna, hřbitov, hospodářský dvůr Lyra, zámek) činí z této domény jedinečný památkový unikát a významný doklad kulturního dědictví České republiky. Areál kláštera s okolím otvírají silný potenciál volného prostoru v pozoruhodných historických objektech schopných na proměny funkce všech typů - kulturní, turistické a komerční: kulturní akce, expozice a výstavy, semináře, ubytování, restaurační provoz. V poslední době se stává aktuálnější téma veřejného kulturního prostoru. Jedna se o nových kulturních stavbách, kde by se mohli lidé každodenně scházet, bavit a vzdělávat, trávit volný čas. Dřív, za komunistické doby tuto funkce splňovali kulturní domy. .Kulturní dům (také Dům kultury, hovorově kulturák; též Osvětový dům) je zařízení, které v sobě integruje různé společenské funkce (např. slavnostní či taneční víceúčelový sál, divadlo, kino, restauraci, bar, obřadní síň, klubové místnosti, někdy též knihovnu ad.). Navazuje na tradici besedních, dělnických, lidových, národních, obecních či spolkových domů. Typologicky nemá též daleko ke sborovým domům resp. Modlitebnám či komunitním centrům. Ale moderní život diktují nové požadavky a funkce veřejného prostoru. Dnes předpokládá interaktivnější prostory něž dřív. Člověk spolupracuje s prostorem a architekturou, se zapojuje do aktivit. Vzniká nový městský prostor, který otevírá se celodennímu vícefunkčnímu využití – kulturní areál. Na základě analýz řešeného území byl zpracován návrh řešící celou lokalitu hospodářských prostorů klášteru jako komplexní celek, jehož hlavním cílem bylo vytvoření funkčního a estetického prostředí.cs
dc.description.abstractAn extensive historical estate of the Kinsky family connected with the Žďár nad Sázavou monastery and create a remarkable set of cultural and natural heritage. Monastery owners, the Kinsky family, are seeking for a long time to evaluate this legacy, and therefore, has recently decided to prepare concrete reflection on the development and rehabilitation of the monastery and its accessories by preparing a global strategy for the concept of building development and its tourist use. The ambition of the Kinsky family is to develop in Žďárka a project of an important monument and Cultural center with European fame. Their will is to create from this place an important example of cultural and tourist development beyond the territory The presence of a unique collection of Baroque culture and architectural monuments from the Jan Blažej Santini (pilgrimage church of St. John of Nepomuk, The Monastery, the Abbey, the Church of the Assumption of Virgin Mary, the Riding Hall, the Cemetery, the Lyra Farm, the Chateau) make this area a unique monument and an important cultural heritage of the Czech Republic. The area of the monastery with its surroundings opens the strong potential of free space in the remarkable historical buildings capable of transforming cultural, tourist and commercial functions of all types: cultural events, expositions and exhibitions, seminars, accommodation, restaurant operations. Recently, the topic of the public cultural space has become more recent. These are new cultural buildings where people can meet, have fun and learn every day, spend their free time every day. Earlier, communism times fulfilled this function with cultural buildings. But modern life dictates new demands and functions of public space. Today it assumes more interactive space than before. Person works with space and architecture, engaging in activities. A new urban space is emerging, which opens up for a full-day multifunctional use - a cultural area. On the basis of the analysis of the solved territory, a proposal dealing with the whole locality of economic premises of the monastery was elaborated as a complex whole whose main aim was to create a functional and aesthetic environment. The site is situated in the area of the Cistercian monastery, which is located between two ponds. Next to the monastery there is a public transport stop and a public car parking. Design territory is defined by the monastery's backyard area. In addition, there is a functioning elementary school. The project is based on minimalism and respect for the place. Combined with the historical basis of the complex, a new cultural unit will be created. The cultural center is multifunctional, which corresponds to a simple and clearly arranged operation allowing for a wide range of cultural and educational activities, which can be attended by both: tourists and children from the local elementary school. The proposed multifunctional cultural facility meets the basic requirements for organizing cultural events of diverse character, such as theater, film and music performances, shows, balls, dance and sports courses and other social activities. It also provides facilities for families, mothers with children and open-air events during the summer months.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectláštercs
dc.subjectenvironmentální centrumcs
dc.subjectkulturní centrumcs
dc.subjectkonverzecs
dc.subjectrevitalizacecs
dc.subjectmultifunkčnostcs
dc.subjectkavárnacs
dc.subjectnové využitícs
dc.subjectmlýncs
dc.subjectnáměstícs
dc.subjectmonasteryen
dc.subjectenvironmental centeren
dc.subjectcultural centeren
dc.subjectconversionen
dc.subjectrevitalizationen
dc.subjectconversionen
dc.subjectmultifunctionalityen
dc.subjectcaféen
dc.subjectnew useen
dc.subjectmillen
dc.subjectsquareen
dc.titleKonverze uvolněných hospodářských objektů zámku, Žďár nad Sázavoucs
dc.title.alternativeConversion of freed castle original facility(service) buildings, Zdar nad Sazavouen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-05-29cs
dcterms.modified2017-05-29-13:36:41cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav památkové péčecs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid90773en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:04:01en
sync.item.modts2020.03.31 05:17:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeZemánek, Václavcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. arch. Eva Králová, Ph.D. (předseda) Ing. arch. Jiří Mikšík (člen) Ing. arch. Zdeněk Pospíšil (člen) Ing. Jiří Svoboda (člen) Ing. arch. Radmila Vraníková, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record