Recent Submissions

 • Plazmonicky aktivní elektrochemické elektrody na bázi nanotrubic sulfidu wolframičitého pokrytých zlatými nanočásticemi 

  Salajková, Zita
  Při dopadu elektromagnetické vlny na kovovou nanostrukturu dochází za určitých podmínek k jejímu svázání s kmity elektronů a ke vzniku tzv. povrchových plazmonových polaritonů. Při nezářivém zániku těchto kolektivních ...
 • Termodynamický model Wankelova motoru o výkonu 11 kW 

  Drbal, Milan
  Práce se zabývá rozborem problematiky rotačních motorů typu Wankel a jejich modelování v 1D simulačních programech určených pro termodynamické simulace pístových motorů. Jsou popsány nutné kroky k vytvoření ekvivalentního ...
 • Cyklotronová rezonance Diracových elektronů v selenidu bismutitém 

  Hlavička, Ivo
  Selenid bismutitý se řadí do skupiny topologických izolátorů---materiálů charakteristických svou pozoruhodnou pásovou strukturou, vyznačující se přítomností Diracovských povrchových stavů s lineární disperzí. V této práci ...
 • Návrh a implementace programu pro převod UML struktur do programovacího jazyka 

  Minářová, Alice
  Tato práce se zabývá problematikou UML diagramů na kód. Nejprve jsou analyzována existující řešení na poli této problematiky a na základě získaných zjištění je navržen a implementován vlastní nástroj. Tento přijímá UML ...
 • Vliv typu atomizačního média na kvalitu spalování kapalných paliv 

  Bojanovský, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na experimentální zjištění vlivu atomizačního média na charakteristické parametry spalování kapalných paliv, konkrétně methylesteru řepkového oleje. Měření probíhalo na horizontální, vodou hlazené ...
 • Vývoj modelu kalcinace pro ANSYS Fluent 

  Anderle, Milan
  Cieľom diplomovej práce bolo vytvoriť model dekarbonizácie vápenca, implementovať ho do CFD nástroja ANSYS Fluent a otestovať na modeli skutočného reaktoru. Žiadaný model vychádzal z predpokladov pre Shrinking Core Model ...
 • Experimentální stanovení tlumení a tuhosti vedení obráběcího stroje na zkušebním stavu 

  Princ, Pavel
  Diplomová práce se zabývá stanovením modálních parametrů pro vedení obráběcího stroje. Je provedena experimentální modální analýza a navrhnuta nová metoda pro stanovování tlumení a tuhostí na vedení obráběcího stroje. Je ...
 • Automatické zjištování rozměrových změn betonových směsí při tuhnutí 

  Hortvík, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací desktopové aplikace určené ke zjišťování rozměrových změn betonových směsí při tuhnutí. Součástí práce je implementace serverového portálu pro vyhodnocování získaných dat ...
 • Řídicí panel pro automatizaci budov 

  Širůček, Pavel
  Práce pojednává o automatizaci budov, zaměřením produktů v této oblasti a jejich použitím. Dále se věnuje konkrétnímu řešení vyvíjenému v rámci této práce pro automatizaci budov, jeho hardwarovým a softwarovým vlastnostem. ...
 • Návrh a pevnostní analýza hákového nosiče kontejnerových nástaveb MEGA HOOK 24 

  Maloch, Martin
  Cieľom tejto diplomovej práce je konštrukčný návrh traktorového nosiča hákových kontajnerov a následná pevnostná kontrola vybraných celkov pomocou Metódy Konečných Prvkov. Prvá časť práce je tvorená teoretickým úvodom do ...
 • Řešení problému kanadského cestujícího 

  Filip, Sebastián
  Tato práce se zabývá problémem kanadského cestujícího (CTP), který se dá definovat jako problém hledání nejkratší cesty ve stochastickém prostředí. V rešeršní části práce je zpracován přehled typů tohoto problému a k nim ...
 • Oprava turbínové skříně 

  Jelínek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá opravou parní protitlaké jednostňové turbíny. Práce je zadaná na konkrétní případ turbíny Spilling. Je zde zpracován revizní nález této turbíny s návrhem oprav nebo výměnou poškozených částí. ...
 • Optická odezva infračervených plazmonických antén za přítomnosti tenké vrstvy oxidu křemičitého 

  Biolek, Vladimír
  Tato diplomová práce se zabývá optickou odezvou rezonančních infračervených antén na tenké vrstvě oxidu křemičitého. Nejdříve je rozebrán teoretický popis elektromagnetického pole na rozhraní kovu a dielektrika. Dále jsou ...
 • Vývoj mikrostruktury pokročilých oxidových keramických materiálů při rychlém slinování 

  Prajzler, Vladimír
  Diplomová práce se zabývá vlivem rychlého beztlakého slinování na vývoj mikrostruktury pokročilých keramických materiálů, a to -Al2O3 a t-ZrO2 (dopovaného 3 mol% Y2O3) s velikostí částic od 60 nm do 270 nm. Vysoké a řízené ...
 • Vliv podleptání plazmonických antén na jejich optickou odezvu 

  Novák, Martin
  V této práci je sledována závislost optické odezvy na podleptání plazmonických antén. Když na optické antény dopadá světlo s rezonanční vlnovou délkou, tak v okolí antény dojde k zesílení elektromagnetického pole. Rezonanční ...
 • Ab-initio výpočty elektronických a strukturních vlastností olovo-zirkonátu-titanátu (PZT) 

  Planer, Jakub
  Tato práce je zaměřena na výpočty difuzních bariér kyslíkových vakancí v olovo-zirkonátu-titanátu a jeho komponent pomocí teorie funkcionálu hustoty. Zjistili jsme, že velikost bariér je různá v olovo titanátu a olovo ...
 • Návrh školního robotu 

  Hlaváček, Rudolf
  Tato práce se zabývá vývojem nízkonákladového robotu, který je určen pro výukové účely v Robotárně a na SPŠ a VOŠ Brno, Sokolská, příspěvková organizace. Hlavní funkcí robotu vzdělávání studentů v oblasti programování. V ...
 • Tomografické měření průmyslových dílů při teplotách pod bodem mrazu 

  Šárközi, Rudolf
  je ultimátnym nástrojom umožňujúcim nedeštruktívnu analýzu objektov. Za normálnych okolností je objekt umiestnený na podstavec a teplota objektu je daná teplotou okolitého vzduchu. Existujú však prípady kedy je žiaduce ...
 • Blok vznětového motoru 2.0L 

  Kudlík, Michael
  Tato diplomová práce popisuje problematiku bloku motoru a klikových skříní. V počáteční fázi tohoto projektu je důležitým úkolem vytvoření 3D modelu bloku motoru a určení namáhání bloku motoru. Simulace a vyhodnocení řešení ...
 • Zkapalněný zemní plyn 

  Borkovec, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá zkapalňováním zemního plynu, jeho transportem, skladováním a opětovným odpařováním. V rámci práce byl navržen malý zkapalňovací cyklus a odpařovací jednotka.

View more