Recent Submissions

 • Automatizace obráběcích operací 

  Lemaitre Benard, Paul Jean Pierre Daniel
  Úvod Vzhledemke zvyšování počtu objednávek leteckých součástek se společnost ArianeGroup rozhodla zintenzívnit svoji činnost, aby uspokojila tuto poptávku. Objem jejích součástí vyrobených za jeden rok se výrazně zvětšil, ...
 • Univerzální úsťové zařízení na útočnou pušku 

  Rušar, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem univerzálního úsťového zařízení pro útočnou pušku. Zařízení je navrženo pro výrobu aditivní technologií Selective Laser Melting. hlavní význam spočívá v eliminaci nežádoucích jevů při ...
 • Optimalizace SLM procesu pro výrobu úsťového zařízení útočné pušky 

  Kubrický, Jakub
  Práce se zabývá optimalizací výrobního procesu pro výrobu úsťového zařízení útočné pušky. Pro optimalizaci byl vybrán materiál s označením Ti-6Al-4V, který je nejrozšířenější slitinou titanu. V úvodu práce jsou shrnuty ...
 • Studium magnetoreologického hřídelového těsnění 

  Pavlíček, Dušan
  Tato diplomová práce se zabývá studiem magnetoreologického těsnění. Cílem práce je stanovení provozních parametrů rotačního magnetoreologického hřídelového těsnění. V práci je stanoven vliv magnetického pole a otáček na ...
 • Návrh olejového čerpadla přídavného převodu vozidla Tatra T158 

  Gášek, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem olejového čerpadla přídavného převodu nákladního vozu Tatra T158. Nové řešení má nahradit původní zubové čerpadlo s vnitřním ozubením, které není schopno zabezpečit spolehlivé mazání ...
 • Design parametrické ortézy horní končetiny 

  Kosová, Barbora
  Práce řeší návrh a výrobu ortézy pro horní končetinu zhotovenou na míru pacientovi. Je zkoumána možnost digitalizace procesu návrhu a je diskutován nový postup s využitím aditivní výroby. Navrhované řešení automatizuje ...
 • Experimentální ověření konceptu aktivního řízení proudu v automobilní aplikaci 

  Sobotka, Vojtěch
  Tato diplomová práce obsahuje komplexní návrh systému aktivního řízení proudu instalovaného na osobním voze Škoda Roomster. Tato práce navazuje na výzkum provedený VUT a TUB na vozidle Volkswagen UP! Návrh lze rozdělit na ...
 • Plazmonicky aktivní elektrochemické elektrody na bázi nanotrubic sulfidu wolframičitého pokrytých zlatými nanočásticemi 

  Salajková, Zita
  Při dopadu elektromagnetické vlny na kovovou nanostrukturu dochází za určitých podmínek k jejímu svázání s kmity elektronů a ke vzniku tzv. povrchových plazmonových polaritonů. Při nezářivém zániku těchto kolektivních ...
 • Návrh a implementace programu pro převod UML struktur do programovacího jazyka 

  Minářová, Alice
  Tato práce se zabývá problematikou UML diagramů na kód. Nejprve jsou analyzována existující řešení na poli této problematiky a na základě získaných zjištění je navržen a implementován vlastní nástroj. Tento přijímá UML ...
 • Cyklotronová rezonance Diracových elektronů v selenidu bismutitém 

  Hlavička, Ivo
  Selenid bismutitý se řadí do skupiny topologických izolátorů---materiálů charakteristických svou pozoruhodnou pásovou strukturou, vyznačující se přítomností Diracovských povrchových stavů s lineární disperzí. V této práci ...
 • Experimentální stanovení tlumení a tuhosti vedení obráběcího stroje na zkušebním stavu 

  Princ, Pavel
  Diplomová práce se zabývá stanovením modálních parametrů pro vedení obráběcího stroje. Je provedena experimentální modální analýza a navrhnuta nová metoda pro stanovování tlumení a tuhostí na vedení obráběcího stroje. Je ...
 • Vývoj modelu kalcinace pro ANSYS Fluent 

  Anderle, Milan
  Cieľom diplomovej práce bolo vytvoriť model dekarbonizácie vápenca, implementovať ho do CFD nástroja ANSYS Fluent a otestovať na modeli skutočného reaktoru. Žiadaný model vychádzal z predpokladov pre Shrinking Core Model ...
 • Vliv typu atomizačního média na kvalitu spalování kapalných paliv 

  Bojanovský, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na experimentální zjištění vlivu atomizačního média na charakteristické parametry spalování kapalných paliv, konkrétně methylesteru řepkového oleje. Měření probíhalo na horizontální, vodou hlazené ...
 • Termodynamický model Wankelova motoru o výkonu 11 kW 

  Drbal, Milan
  Práce se zabývá rozborem problematiky rotačních motorů typu Wankel a jejich modelování v 1D simulačních programech určených pro termodynamické simulace pístových motorů. Jsou popsány nutné kroky k vytvoření ekvivalentního ...
 • Řídicí panel pro automatizaci budov 

  Širůček, Pavel
  Práce pojednává o automatizaci budov, zaměřením produktů v této oblasti a jejich použitím. Dále se věnuje konkrétnímu řešení vyvíjenému v rámci této práce pro automatizaci budov, jeho hardwarovým a softwarovým vlastnostem. ...
 • Oprava turbínové skříně 

  Jelínek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá opravou parní protitlaké jednostňové turbíny. Práce je zadaná na konkrétní případ turbíny Spilling. Je zde zpracován revizní nález této turbíny s návrhem oprav nebo výměnou poškozených částí. ...
 • Návrh a pevnostní analýza hákového nosiče kontejnerových nástaveb MEGA HOOK 24 

  Maloch, Martin
  Cieľom tejto diplomovej práce je konštrukčný návrh traktorového nosiča hákových kontajnerov a následná pevnostná kontrola vybraných celkov pomocou Metódy Konečných Prvkov. Prvá časť práce je tvorená teoretickým úvodom do ...
 • Optická odezva infračervených plazmonických antén za přítomnosti tenké vrstvy oxidu křemičitého 

  Biolek, Vladimír
  Tato diplomová práce se zabývá optickou odezvou rezonančních infračervených antén na tenké vrstvě oxidu křemičitého. Nejdříve je rozebrán teoretický popis elektromagnetického pole na rozhraní kovu a dielektrika. Dále jsou ...
 • Automatické zjištování rozměrových změn betonových směsí při tuhnutí 

  Hortvík, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací desktopové aplikace určené ke zjišťování rozměrových změn betonových směsí při tuhnutí. Součástí práce je implementace serverového portálu pro vyhodnocování získaných dat ...
 • Řešení problému kanadského cestujícího 

  Filip, Sebastián
  Tato práce se zabývá problémem kanadského cestujícího (CTP), který se dá definovat jako problém hledání nejkratší cesty ve stochastickém prostředí. V rešeršní části práce je zpracován přehled typů tohoto problému a k nim ...

View more