Now showing items 1-20 of 491

 • Volba vhodné technologie pro výrobu svařované konstrukce elektrokotle JE 12 a JE 6 

  Janás, Milan
  Diplomová práce na téma volba vhodné technologie pro výrobu svařované konstrukce elektrokotle JE6/12 má za cíl zhodnotit dostupné technologie výroby a vybrat nejvhodnější z nich. Výběr technologií se zaměřuje především na ...
 • Charakteristické vlastnosti spalování nízko-výhřevných paliv 

  Kvapil, Matěj
  Diplomová práce je zaměřena na spalování nízko-výhřevných plynných paliv. V první části je v práci popsáno zařazení, charakteristika a využití těchto paliv. Následně je věnován prostor teoretické oblasti spalování, a to ...
 • Návrh asistenční brzdy pro mechanický invalidní vozík 

  Vaněk, Roman
  Úkolem této diplomové práce byl návrh asistenční brzdy pro mechanický invalidní vozík. Teoretická část obsahuje rozdělení invalidních vozíků a dostupnou technologii brzdících systémů. V praktické části byl vytvořen návrh ...
 • Vliv nízkoteplotní plazmy na zlepšení keramické technologie 

  Rolek, Ondřej
  Tato diplomová práce obsahuje literární rešerši na téma základních tvarovacích metod keramických materiálů se zaměřením na metodu suspenzního lití. Dále je v rešerši popsána stabilizace keramických suspenzí, sušení keramických ...
 • Návrh nového chladícího okruhu 

  Albert, Tomáš
  Tato diplomová práce seznámí čtenáře s návrhem nového chladícího okruhu a jeho modernizací. Součástí je výpočet tepelného výměníku a návrh ostatních částí, jako jsou například čerpadla, nebo chladící věže. Dále se zabývá ...
 • Redukovaný model vírového proudění 

  Urban, Ondřej
  V této práci je řešena tvorba a aplikace redukovaných modelů proudění založených na extrakci dominantních struktur ze systému metodou vlastní ortogonální dekompozice. Vývoj vypočítaných módů v čase popisuje systém obyčejných ...
 • Design autonomní sněžné rolby 

  Vespalec, Arnošt
  Předmětem této diplomové práce je design autonomní sněžné rolby určené pro úpravu dobře geodeticky zmapovaných sjezdovek lyžařských areálů. Navržený design využívá inovativní přístup v oblasti detekce tloušťky sněhové ...
 • Design optometrického přístroje pro primární vyšetření zraku 

  Běťáková, Vendula
  Cílem této diplomové práce je návrh designu optometrického přístroje pro primární vyšetření zraku, jenž by respektoval technické a estetické požadavky. Práce zahrnuje studii současné situace na trhu a vývoj nových technologií ...
 • Výroba odvíčkovací vaničky 

  Čudová, Monika
  Práce předkládá návrh technologie výroby výtažku – vaničky z nerezového plechu jakosti 17 240. Na základě literární studie problematiky hlubokého tažení a výpočtů bylo navrženo tažení v nástroji s přidržovačem. Tažidlo ...
 • Návrh granulačního kotle na černé uhlí, 540 °C, 9,4 MPa, tnv = 170 °C 

  Podhorský, Jakub
  Diplomová práce na téma Návrh granulačního kotle na černé uhlí se zabývá tepelným návrhem kotle, který má být zastaven do stávající kotelny na místo demontovaného kotle. Při návrhu je také uvažováno s využitím metody SCR ...
 • Návrh pracoviště pro obráběcí aplikace s robotem KUKA 

  Husar, Tomáš
  Cílem této práce je návrh konceptu robotického pracoviště pro odjehlovací aplikace. V teoretické části jsou uvedeny základní požadavky na odjehlování pomocí průmyslových robotů. Z několika variant uspořádání robotického ...
 • Spektrometrické analytické metody pro analýzy kovových materiálů a problematika měření obsahu uhlíku v grafitických litinách 

  Osička, Ondřej
  Konkurenceschopná metalurgická výroba je téměř nemožná bez znalostí chemického složení jak již vyráběné, tak i dohotovené tavby, případně z ní vyhotoveného výrobku. S čím dál více rostoucími požadavky zákazníků na kvalitu ...
 • Makrosegregace a mikrosegregace v austenitických CrNi ocelích 

  Ostratický, Marek
  Tato diplomová práce pojednává o segregačních pochodech v austenitických chromniklových ocelích. V první části se teoreticky pojednává o procesu makrosegregačních a mikrosegregačních pochodů. Druhá část této práce je ...
 • Šroubový spoj turbodmychadla a hlavy válců 

  Kolivošková, Veronika
  Predmetom tejto diplomovej práce je teoretický základ teórie skrutkových spojov a následná aplikácia na konkrétny problém skrutkového spoja, ktorý je súčasťou spaľovacieho motora preplňovaného turbodúchadlom, konkrétne ...
 • Návrh aplikační cisterny pro nosič výměnných nástaveb MEGA 33 

  Koukal, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem aplikační cisterny pro nosič výměnných nástaveb MEGA 33. První část práce pojednává o možnostech plnění a vyprazdňování, o možných variantách používaných materiálů nádrží ...
 • Návrh optimálních parametrů vícevrstvého keramického ochranného povlaku pro vysokoteplotní aplikace 

  Dohnalík, Petr
  Hlavním cílem této práce bylo stanovení vhodné kompozice ochranného povlaku, skládajícího se z několika různých vrstev konkrétních materiálů, s ohledem na residuální napětí indukované v povlaku v důsledku rozdílných ...
 • Roštový kotel na spalování uhlí a bagasy - 200 t/h, 9,3 MPa, 520 °C 

  Bartůněk, David
  Předmětem této diplomové práce je návrh roštového kotle na spalování bagasy a hnědého uhlí s tepelným výkonem 160 MW. Výpočet stechiometrie spalin je založen na základě známého prvkového rozboru obou paliv. Podstatnou část ...
 • Distribuce toku v zařízeních s hustými svazky trubek 

  Babička Fialová, Dominika
  Silná nerovnoměrnost toku nepříznivě ovlivňuje výkon zařízení s hustými svazky trubek, navíc může vést k řadě provozních potíží. Tato práce se proto zaměřila na analýzu proudění tekutin v kompletních distribučních systémech ...
 • Konstrukční návrh extruderu pro 3D tisk kompozitních součástí 

  Šmalec, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na 3D tisk kompozitních součástí. Práce pojednává o metodách aditivní výroby a popisuje princip funkce vybraných technologií 3D tisku. Vedle aditivních technologií je v teoretické části uveden ...
 • Experimentální 3D tiskárna pro laserové sintrování plastů 

  Kroutil, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací experimentální 3D tiskárny pro selektivní laserové sintrování plastových prášků. Výstupem práce je zařízení, které dokáže vytvořit vhodné procesní podmínky pro laserové sintrování. ...