Now showing items 1-20 of 491

 • Design parametrické ortézy horní končetiny 

  Kosová, Barbora
  Práce řeší návrh a výrobu ortézy pro horní končetinu zhotovenou na míru pacientovi. Je zkoumána možnost digitalizace procesu návrhu a je diskutován nový postup s využitím aditivní výroby. Navrhované řešení automatizuje ...
 • Volba vhodné technologie pro výrobu svařované konstrukce elektrokotle JE 12 a JE 6 

  Janás, Milan
  Diplomová práce na téma volba vhodné technologie pro výrobu svařované konstrukce elektrokotle JE6/12 má za cíl zhodnotit dostupné technologie výroby a vybrat nejvhodnější z nich. Výběr technologií se zaměřuje především na ...
 • Návrh výroby krytu vany regulátoru 

  Kudláč, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o návrhu výroby plechového krytu ve společnosti Limid Mohelno s.r.o. Součást slouží jako kryt regulačního zařízení kolejových vozidel s pohledovou funkcí a vyrábí se z plechové tabule o tloušťce ...
 • Možnosti systému Sinumerik 840D při soustružení hřídele pro JAWA 23 

  Motl, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem technologie výroby hřídele s ozubením na CNC obráběcím stroji. První část práce je zaměřena na stručný popis zvolené hřídele a její použití. V další části práce jsou uvedeny vybrané ...
 • Vývoj laboratorního modelu pro testování sezonního topného faktoru 

  Fiala, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá automatizací procesu testování sezónního topného faktoru SCOP u tepelných čerpadel. V práci je vysvětlen postup testování podle normy EN 14 825 a zobrazen formou vývojových diagramů. Dále je ...
 • Studium vlivu ochranné atmosféry na kvalitu svaru a parametry laserového svařování 

  Procházka, Libor
  Předmětem šetření této diplomové práce je problematika použití technologie laserového svařování v ochranných atmosférách. Na základě literární rešerše uvedené v teoretické části práce byly provedeny dva experimenty. Došlo ...
 • Numerická analýza bio-mimetického konceptu řízení proudu na povrchu křídla 

  Čermák, Jakub
  V této diplomové práci je provedena optimalizace profilu křídla vybaveného elastickou klapkou umístěnou na horní straně profilu. Optimalizační proces je proveden s vyžitím CFD prostředků, konkrétně URANS metody. V prvních ...
 • Návrh asistenční brzdy pro mechanický invalidní vozík 

  Vaněk, Roman
  Úkolem této diplomové práce byl návrh asistenční brzdy pro mechanický invalidní vozík. Teoretická část obsahuje rozdělení invalidních vozíků a dostupnou technologii brzdících systémů. V praktické části byl vytvořen návrh ...
 • Návrh a výroba modulu pro řízení motorů na nízká napětí 

  Ludva, Stanislav
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a realizovat univerzální řídicí jednotku určenou k ovládání elektrických motorů malých napětí – elektronicky komutovaného, stejnosměrného a krokového. To zahrnuje vytvoření vhodné ...
 • Svařování objímky z C-Mn oceli 

  Boček, Martin
  Závěrečná práce, vypracovaná v rámci magisterského studia oboru Strojírenská technologie, se zabývá rozborem a řešením problému praskání svarových spojů na objímce stabilizační tyče osobního automobilu. Materiálem objímky ...
 • Studium sedimentace MR kapalin 

  Berka, Pavel
  Práce se zabývá akcelerovanou sedimentací magnetoreologických (MR) kapalin a to za pokojové i zvýšených teplot (40, 60 a 80 °C). Sedimentace je akcelerována pomocí centrifugy. Testovanou kapalinou je MRF - 122EG od společnosti ...
 • Obchodní strategie leteckých dopravců v ČR 

  Menšík, Patrik
  Tato diplomová práce se zabývá popsáním a zhodnocením obchodních strategií leteckých dopravců působících v ČR. Z důvodu jejich velkého počtu jsou vybranými dopravci České aerolinie a Travel service a tito jsou podrobně ...
 • Využití neuronových sítí pro výpočet průběhu záběrové tuhosti soukolí s čelními ozubenými koly 

  Planka, Michal
  Cieľom diplomovej práce bolo vytvoriť neurónovú sieť, ktorá po zadaní určených vstupných parametrov, vráti priebeh mernej tuhosti jedného páru zubov čelného ozubeného súkolesia. Ako tréningová množina pre neurónovú sieť ...
 • Návrh 3D tiskárny s dvojicí tiskových hlav 

  Halamíček, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem FDM 3D tiskárny s možností tisku více materiály. V první části práce je popsána současná situace na trhu a možné principy více materiálového tisku. V další části jsou navrženy možné ...
 • Tuhost ramene průmyslového robotu 

  Vogel, Jan
  Analýza tuhosti ramene průmyslového robotu s lineární kinematikou při operaci vrtání za pomoci optického skeneru. Nalezení optimální velikosti řezné síly pro vrtání tak, aby deformace ramen byla minimální a zároveň, aby ...
 • Výroba kolíkové koncovky objemovým tvářením 

  Šuranský, David
  Práca prezentuje návrh technológie výroby kolíkovej koncovky, ktorá je vyrobená z elektrovodnej medi podla ČSN 42 3001.1 a nachádza sa v rozdelovači spalovacieho motoru v sérii 320 000ks. Na základe literárnej štúdie boli ...
 • Experimentální studium modifikátorů tření v kolejové dopravě 

  Knápek, Jiří
  Aplikaci modifikátoru tření lze efektivně řídit adhezi v kontaktu kola a kolejnice. Řízením adheze lze následně redukovat nadměrné opotřebení kontaktních těles nebo zvýšenou hladinu hluku. Podstatou této diplomové práce ...
 • Technologie drátového elektrojiskrového obrábění 

  Galko, Adam
  Táto práca sa zaoberá praktickým využitím technológie elektroerozívneho obrábania drôtovou elektródou (WEDM), ktoré patrí do skupiny metód elektroerozívneho obrábania. Vo svojej práci som sa zameral na výrobu strižnice ...
 • Návrh procesu integrace ekodesignu a strojní bezpečnosti do procesu vývoje výrobku 

  Božek, Alexandr
  Diplomová práce řeší problematiku vzniku nových požadavků, které jsou kladeny na vývoj nových výrobků s ohledem na budování nízkouhlíkové ekonomiky a zvýšení bezpečnosti výrobků. V první části diplomové práce je popsán ...
 • Vývoj ventilačních turbín 

  Křupka, Jiří
  Diplomová práce řeší konstrukční vývoj alternativních stavebnicových mechanických systémů ventilačních turbín. Práce se v rešeršní části zabývá problematikou dopravovaného média-vzduchu a ventilace, dále pak funkcí, ...