Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh kotle na spoluspalování vysokopecního plynu a koksárenského plynu 

    Machara, Radek
    Diplomová práce se zabývá návrhem plynového parního kotle o daných parametrech páry. Jako palivo je použit vysokopecní a koksárenský plyn. V úvodu teto práce jsou nám obě tyto spoluspalované paliva představeny, je proveden ...
  • Systém ucpávkové páry pro parní turbínu 

    Skala, Šimon
    Diplomová práce se zabývá předběžným návrhem kondenzační parní turbíny se třemi ne-regulovanými odběry a návrhem i popisem jejího systému ucpávkové páry. Parametry páry v klíčových bodech jsou určeny v tepelném schématu ...